Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0870-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11023
Наименование: Здраве при работа
Бенефициент: „Евро Алианс Геотехника” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Установяване на система за реализация и управление на проекта. Първите два месеца от реализацията на проекта са предвидени за подготовка на изпълнението, утвърждаване на график и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта. Предвидено е провеждане на работна среща на екипа за реализация на планираните ангажименти и координация на работата. За осигуряване на изпълнение на заложените дейности в оптимален срок, на този етап от проекта ще бъде подготвена цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител, съгласно ПМС 69/11.03.2013 Изпълнението на дейностите от избрания изпълнител са така планирани във времето, че да се осигури оперативно време за извършване на процедурите за избор и евентуалното им забавяне да не се отрази на сроковете и качеството на изпълнение на дейностите по проекта. Качественото изпълнение на проекта се основава на координация на дейностите и на ефективната комуникация между служителите на водещата организация, избраните външни изпълнители и Възложителя по проекта. Ето защо, за да се гарантира постигане на заложените по проекта количествени и качествени резултати, ние сме осигурили тричленен екип за управлението му, който е подбран на база на опит и квалификация, и репутация сред служителите. Последният месец от план-графика е предвиден за анализ на ефективността и оценка на изпълнението. Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва:  Обработка на счетоводните документи;  Отчитане на финансовите разходи;  Дейността свързана с осъществяване на контрол по финансите включва:  Ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя;  Периодичен – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя;  Последващ – от възложителя, ръководителя; Изготвяне на заключителни отчети – отчетен доклад, технически и финансови отчети, по проекта.Отчетността по проекта ще бъде изготвяна коректно и в срок, съгласно изискванията по програмата. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички аспекти на изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта за отговорните служители на ДО, УО.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на чл.7 т.1 от ПМС 69/11.03.2013, Видът на процедурата и начинът и на провежддане са определени с оглед постигането на икономически най-ефективен резултат. Видът на процедурата позволява всички заинтересовани кандидат – изпълнители да подават оферти, което ще гарантира спазването на изискванията за прозрачност и конкурентност при избор на доставчик на услуги. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: 1. Въведение. 2. Изложение и анализ. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4. Заключение. Пълният обхват на документа и неговото съдържание, следва да бъдат представени в предложенията на потенциалните изпълнители, като това ще е един от водещите критерии в методологията за оценка на получените оферти по процедурата за изборна изпълнител. Чрез първоначалния преглед ще се установи състоянието на дейностите в „СТРОЙИНЖЕКТ” АД по здраве и безопасност спряма изискванията на нормативната база, което е отправна точка за политиката на фирмата по здраве и безопасност. Изводите и препоръките, които ще даде анализа ще бъдат прецизирани спрямо изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага „СТРОЙИНЖЕКТ” АД за тяхното намаляване и/или отстраняване В заключение, анализът ще трябва да съдържа обобщение на мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им.
Дейност 3. Mодернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, с цел подобряване условията на труд в предприятието. За да се постигне подобряване на условията на труд в предприятието и изпълнение на одобрената програма за минимизиране на риска се предвижда да се извърши проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация и мълниезащитна инсталация, съобразно количеството и обем работа описани в Приложение Б3 на проекта. В рамките на дейността ще бъдат подобрени условията на труд в складова и ремонтна база на Стройинжект АД, намираща се в гр. София кв. Горубляне, в която са обособени част от работните места във фирмата, както е посочено в оценката на риска, приложена към проекта. След направения преглед и анализ на препоръките в програмата за минимизране на риска беше взето решение и за включване на настоящата дейност по проекта. Дейността реално включва две мерки: Изграждане на пожароизвестителна инсталацияи изграждане на система за мълние защита. И двете имат за основна задача, превенция на риска от пожар и взрив. Единственият елемент, от който се нуждае огънят, за да се разгори и разпространи, е кислорода. Опитът и статистиката през годините показват, че не може да се разчита само на пасивните методи за противопожарна защита като използването на пожароустойчиви материали при изграждане на сградата, наличието на изходи и стълбища за евакуация, използване на трудногорими и неотделящи токсични газове мебели и уреди за обзавеждане и др. За ефективна противопожарна защита можем да говорим само когато две условия са изпълнени: първото условие е пожарът да бъде открит и алармиран на време т.е. в момента на зараждане, и второто - да се предприемат подходящи мерки за ограничаване и потушаване на пожара и евакуация на хората с възможно най-малко закъснение. Ето защо казваме че наличието на ефективна автоматична пожароизвестителна система е критично навсякъде, защото тя е един от основените елементи в противопожарната защита. Пожароизвестителните системи са част от активните методи за защита. Основно предназначение на автоматичните пожароизвестителни системи е автоматизираното откриване на пожар в неговата начална фаза. Веднага след като зараждащият се пожара е открит от автоматичният пожарен детектор, се подава сигнал към пожароизвестителната централа, която задейства звукова и светлинна аларма в помещенията и дава информация на контролният панел за местонахождението на пожара. Едновременно с това се стартира поредица от действия, целящи да предотвратят разпространението на огън и дим в сградата и по този начин да се защитят хората и да се намалят материалните щети. Относно системта за мълниезащита практиката сочи, че къща или сграда без мълниезащитна инсталация предоставя на хората само известна защита. Токът от мълния търси винаги най-удобния, респективно най-прекия път за да достигне Земята. Порази ли мълния някоя сграда без съответната защитна инсталация (най-честите попадения са в областта на комина, антените или върха на покрива), възникналият ток протича от мястото на удара по проводниците под покривната подпора (например по проводниците за резервното осветление). Последиците, ако не се стигне до пожар, най-често са разрушения или повреди по покривната конструкция, тъй като този ток води до разрушителни изпарения на остатъчната влага, която винаги е на лице в дървения материал. Дървото се разрушава по дължината на пътя, по който преминава токът. В следствие на големия мълниеносен ток проводниците в отделни участъци се загряват за секунди до толкова, че се разкъсват в следствие на термичното натоварване. Този ефект се появява при всички проводници пропускащи подобен ток, чието сечение е по-малко от 16мм2 (мед-Cu). По тази причина според Немския стандарт VDE 0855 минималното сечението на заземителен проводник на антена е предписано 16мм2 мед. Също и при антени, които са заземени по предписание, протича частичен ток от мълнята до телевизора. Ако е включен кабелът на антената в телевизора, видеото или радиоуредбата, без да е вързан към мълниезащитно съоръжение, се получава пренатоварване на ел.мрежата. Последиците винаги са разрушение на почти всички включени електроуреди. Тези ел.уреди могат да доведат и до пожар в следствие на този ток. При приближаване на буря в случай, че ел.мрежата и ел.консуматорите не са защитени от т.н. системи за защита от пренапрежения (вътрешната защита не е на лице), трябва да се изключат антените и щепселите на всички ел.уреди (телевизори, видео, компютри, миялни машини, перални машини и др.). Почти всички от тези уреди са много чувствителни срещу пренапрежение, при което могат да бъдат повредени дори от мълния паднала на до 2 км разстояние. В този смисъл обезопасяването срещу мълнии е от важно значение за цялостната безопасност на работната среда и качествена превенция на риска от взрив и пожар. Изпълнението на така описаните ремонтни дейности ще бъде възложено на изпълнител по договор за строителство, избран след получаването и оценката на най-малко три съпоставими оферти съдържащи техническо и финаннсово предложение.
Дейност 4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. „СТРОЙИНЖЕКТ” АД, счита, че когато работното място е обезопасено и хората разбират, че за тяхното здраве се полагат грижи, е много вероятно мотивацията им за работа да се подобри. Този факт намира всe по-широко признание в съвременната практика, при която здравето и удовлетворението от извършената работа водят до повишаване на ефективността и качеството на труда. В тази връзка, се предвижда закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за 59 служители, съгласно утвърденият списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. Ще се извърши закупуване и подмяна на специално работно облекло и лични предпазни средства за работещите в на следните длъжности: 1. геодезист 2. Главен Инженер 3. експерт пто 4. експерт пто и експерт збут 5. експерт пто и инженер качество 6. кофражист 7. машинист псм 8. одитор качество и координатор збр 9. пазач невъоръжена охрана 10. птр 11. птр и експерт збут 12. работник строителство 13. тр 14. Тр и експерт збут 15. Тр и специалист качество 16. шлицьор Към настоящия момент служителите разполагат с работни облекла и лични предпазни средства, но те са остарели и не отговарят в достатъчна степен на изискванията за безопасен труд, поради изтичащ период на износване. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 69/11.03.2013г., като задължително ще се заложат изисквания предпазните средства и специалното работно облекло да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.
Дейност 5. Информационно осигуряване на проекта. Дейността включва изготвянето на:  Една обяснителна табела, която ще бъде поставен на сградата на „СТРОЙИНЖЕКТ” АД, обект на интервенция по проекта за подобряване условията на труд.  Брошура на проекта - 1000 броя., формат А4, сгъната, пълноцветен печат, гланц. В брошурата ще се представи пълна информация за проекта ще бъдат посочени и сътоветните лица за контакт по проекта. Оформлението на брошурата ще бъде в пълно съответствие с изискванията посочен в Ркъводоството за информиране и публичност по ОП РЧР.  Публикации в печатни издания - 2 броя, в публикациите, при спазване на приложимите изисквания за визуализация ще се представи информация пред шшироката общественост за получената безвъзмездна помощ от ОП РЧР, програма „Безопасен труд”, целите и дейностите по проекта очаквани резултати.  Организиране и провеждане на пресконференция - общо две събития ще бъдат организирани по време на проекта, съобразно описаното в т. 5.2.2 Всички така описани материали и мероприятия ще бъдат възложени на изпълнител с опит в съответната сфера, с цел да се гарантира максимално качество на изпълнението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 770 BGN
Общ бюджет: 120 945 BGN
БФП: 96 756 BGN
Общо изплатени средства: 96 755 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 754 BGN
2014 77 001 BGN
2015 0 BGN
96 755 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 791 BGN
2014 65 451 BGN
2015 0 BGN
82 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 963 BGN
2014 11 550 BGN
2015 0 BGN
14 513 BGN
Финансиране от бенефициента 24 693 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз