Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0094-C0001
Номер на проект: РД-08-335/02.07.2013 г.
Наименование: „Подпомагане на Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. при подготовката на следващата Оперативна програма за периода 2014-2020 г.”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подпомагане на дирекция „Координация на програми и проекти” – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и на Работната група по чл. 5, ал. 1 на Постановление № 5 на Министерския съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г., в процеса на подготовка на следващата Оперативна програма за периода 2014-2020 г.
Дейности: 1. Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.
2.Оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПОВВИК" АД
„ППМ-ПЛАНЕТ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 088 784 BGN
Общ бюджет: 1 088 784 BGN
БФП: 1 088 784 BGN
Общо изплатени средства: 1 088 784 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 088 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 281 914 BGN
2015 806 870 BGN
1 088 784 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 925 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 627 BGN
2015 685 840 BGN
925 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 163 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 287 BGN
2015 121 031 BGN
163 318 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвено предложение за механизъм за подбор на операции и описание на избраните операции;
Индикатор 2 2. Изготвена методология за отчитане на индикаторите по ОПТ 2007-2013 г. и разработен комплект от индикатори за програмния период 2014-2020 г., в т.ч. наръчник за тяхното ползване;
Индикатор 3 3. Изготвено описание на приноса на програмата за правилното прилагане на хоризонталните политики и принципи на ЕС;
Индикатор 4 4. Заключителен доклад по обособена позиция 1;
Индикатор 5 5. Изготвена екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони;
Индикатор 6 6. Изготвена Предварителна оценка на програмата.
Индикатор 7 7. Заключителен доклад по обособена позиция 2.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз