Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0077-C0001
Номер на проект: РД-02-36-596/11.07.2013
Наименование: Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.07.2013
Начална дата: 11.07.2013
Дата на приключване: 11.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се извърши оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС.
Дейности: дейност 2: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител
Дейност 1. Организация и управление на проекта
дейност 3: Извършване на оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС
дейност 5: Публичност и информираност относно приноса на ЕФРР
дейност 4: Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнителя и отчетност по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 648 600 BGN
Общ бюджет: 442 863 BGN
БФП: 442 863 BGN
Общо изплатени средства: 442 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 442 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 198 720 BGN
2015 244 143 BGN
442 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 168 912 BGN
2015 207 521 BGN
376 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 808 BGN
2015 36 621 BGN
66 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен доклад за извършена оценка на въздействието на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г.
Индикатор 2 Изготвен доклад за извършена оценка на приноса на интервенциите по ОПРР 2007-2013 г. за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС
Индикатор 3 Изготвен доклад за извършена оценка на въздействието от изпълнението на мерките по Комуникационния план за информация и публичност на ОПРР 2007-2013 г.
Индикатор 4 Изготвен втори тригодишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз