Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0058-C0001
Номер на проект: Д01-4163/27.06.2013
Наименование: Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е проектиране на учебни планове и програми, които да осигуряват хармонизация на квалификацията и преквалификацията на обучаващите се в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна с изискванията на пазара на труда и бизнеса в СИРП
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Финансов одит на проекта
Дейност 3 - Публичност и визуализация на проекта
Дейност 4 - Маркетингови изследвания и анализи
Дейност 5 - Провеждане на семинари
Дейност 6 - Провеждане на обучения
Дейност 7 - Апробиране на проект за иновативно бизнес интегрирано и колаборативно обучение в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна и внедряване на нови магистърски програми
Дейност 8 - Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на образователни програми
Дейност 10 - Провеждане на конференции
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„иСървис“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 921 BGN
Общ бюджет: 245 171 BGN
БФП: 245 171 BGN
Общо изплатени средства: 245 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 584 BGN
2014 109 064 BGN
2015 81 496 BGN
245 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 397 BGN
2014 92 704 BGN
2015 69 272 BGN
208 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 188 BGN
2014 16 360 BGN
2015 12 224 BGN
36 772 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз