Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0929-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-04004
Наименование: Повишаване на безопасните и здравословни условия на труд
Бенефициент: Проектстройинженеринг ТП ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Част от дейностите по проекта ще бъдат възложени на външни изпълнители според изискванията, регламентирани в ПМС69/2013. Ръководителят на проекта ще съблюдава спазване на разпоредбите на постановлението и провеждането на прозрачни и равнопоставени търгове. Тъй като стойността на отделните дейности е под прага от 60 000 лв., изборът на изпълнители за извършване на анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейността, за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, климатици и поставяне на топлоизолация ще се избират на базата на ПМС69/2013. Назначена от бенефициента комисия ще разгледа и оцени офертите по критерия „най-ниска цена”. Ще бъдат спазени одобрените образци на Договарящия орган, както и изискванията за информиране и публичност на всеки документ. Изборът на изпълнител на мерките за информиране и публичност ще е на база ПМС69/2013 ,като избраната оферта ще отговаря на техническите изисквания заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ. Избраните изпълнители/доставчици ще бъдат поканени за представяне на документи удостоверяващи, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор - удостоверение за статут, за отсъствие на задължение към държавата и общината и свидетелства за съдимост на представляващите фирмата. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 6: Популяризиране на проекта ще предоставя активно информация за проекта, съгласно Екипът по проекта активно ще предоставят информация за дейностите и постигнатите резултати според изискванията на програмата и в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Съвета № 1083/2006, Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На всички отпечатани документи и закупени по проекта активи (чрез поставяне на логото на ЕС и на ОП РЧР) ще бъде осигурена необходимата визуализация. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта“. Ще бъде поставена табела относно финансирането на видно място в компанията (табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган). Ръководителят на проекта ще поддържа актуална информация за проекта и на интернет страницата и във фейсбук групата на фирмата, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на всички служители.
Дейност 3: Извършване на анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност В дружеството има изготвени оценки на риска и утвърдена програма за минимализиране на риска, които обаче не извеждат напълно евентуалните рискове, а само отговарят на нормативните изисквания и им липсва задълбоченост. Именно с цел изграждане на добре работещата система за осигуряване на ЗБУТ е необходимо изготвяне на подробен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Основните стъпки за неговото изготвяне са следните: o Запознаване с изходните данни: - Документирана Оценка на риска, съответстваща на съществуващите рискове и планираните интервенции по проекта; - Изготвена програма за минимизиране на риска; - Списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа; - Други представени документи, от вътрешно-фирмената система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. o Обследване състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност: - Съдържание, характеристики и управление на основните и спомагателните дейности; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето; - Управление на персонала и условията на труд. o Оценка на съответствието с приложимото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието за идентифициране на зони за подобрение спрямо нормативните изисквания и добрите практики. o Идентифициране на източниците на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др. o Изготвяне на анализ със следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение” от събраната изходна информация в процеса на изпълнение на задачата. Анализът представя: o Използваните изходни данни и резултата от обследването, които характеризират състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента; o Детайлен анализ на елементите, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; o Идентифициране на силните и слабите страни, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда, както и възможностите и заплахите, които се откриват от анализа на състоянието; o Определяне на възможните зони за подобрение – елементите, които следва да се поддържат и развиват и тези за които е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за постигане на съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в областта на ЗБУТ (резултат от изготвен SWOT анализ); o Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност чрез техниките на SWOT анализа: - Използване на възможностите за реализация на плюсовете; - Използване на плюсовете за елиминиране на опасностите; - Унищожаване на слабости за създаване на нови възможности; - Разработване на стратегии, които да не позволят слабостите да бъдат активизирани от заплахи; - Определяне на приоритетите, въз основа на направените изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и извеждане на препоръки за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Извършването на посочената дейност ще даде възможност да се вземат превантивни мерки за подобряване на работната среда и недопускане на бъдещи ситуации, които биха могли да увредят живота и здравето на работниците.
Дейност 1: Организация и управление на проектното предложение Непосредствено след подписване на договор за финансиране на проекта с Договарящия орган по програмата, ще бъде сформиран екипа по проекта и ще се внесе актуален график за изпълнение на дейностите и приложимите към всяка една от тях процедури за избор на изпълнител според ПМС55/2007. С двамата определени души – ръководител и счетоводител ще бъдат подписани допълнителни трудови договори и ще им бъде предоставена подробна длъжностна характеристика с ясно описание на задълженията и отговорностите по проекта. Ръководителят на проекта е избран на база квалификация и опит, придобити при управление на вътрешните проекти на фирмата, както и при подготовка и отчитане на реализирани търгове по Закона за обществени поръчки. Той познава отлично дейността и организационната структура на компанията. Ръководителят ще отговаря за цялостното управление и отчетност, организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители; поддържане връзката с Договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; контрол спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и др. Посоченият счетоводител е дългогодишния счетоводител на фирмата, със солиден счетоводен опит и познания. Ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация (съхранение на всички разхооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност поне три години след закриване на Оперативната програма), подготовка на искания за плащане, подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Екипът ще следи проектът да бъде управляван и администриран според изискванията и насоките на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен заключителен доклад – технически и финансов, попълнен по образец на Договарящия орган. В доклада ще се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите за успех, както и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 5: Доставка на климатици за работните помещения Един от сериозните проблеми за компанията е влошения микроклимат в административните помещения, където е концентрирана цялата дейност по проектиране, договаряне и следене изпълнението на отделните проекти. Закупуването на инвенторни климатици се обуславя от необходимостта да се поддържа сравнително постоянен и благоприятен за човешкото тяло микроклимат, което на този етап не може да се подсигури, тъй като през зимата помещенията се отопляват с калорифери, а през лятото с преносими вентилатори. Това отопление/изстудяване обаче е доста по-неефективно от климатиците, тъй като е много енергоемко и същевременно не може да поддържа постоянна температура на въздуха и да разпределя топлината/студа равномерно, изсушава въздуха и създава дискомфорт на служители. С цел подобряване на работната среда ще бъдат закупени климатици във всички работни помещения, с които да се поддържа постоянна и приятна температура целогодишно. Паралелно с поставянето на топлоизолация, тази дейност ще доведе до цялостно подобряване на трудовата дейност и физическо състояние на кадрите.
Дейност 4: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло Като компанията в строителния бранш, ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП ООД подхожда много сериозно към въпросите касаещи безопасността и здравето на работниците. Дружество ежегодно закупува лични предпазни средства и работно облекло на своите служители и им провежда инструктажи за работа със специализирана техника и т.н. За съжаление обаче, през последните година, пазарът на строителство в България претърпя спадове и сътресения, които се усетиха и от дружеството. Тежката икономическа конюнктура ни постави в ситуация, при която не винаги успяваме да подсигурим най-добрите на пазара средства за защита, а тенденцията показва, че евтиното често излиза некачествено, с малко защитни свойства и бързо се протрива. Част от наличното защитно облекло е морално остаряло и за да осигури нужната сигурност се поставят по няколко ката дрехи едни върху други. С настоящия проект ще се даде възможност за закупуване на материали с качествено по-добри параметри от наличните, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група . Предвидените за закупуване са слените лични предпазни средства и специално работно облекло на база утвърдения списък на фирмата: - Гащеризон зимен - топлозащитен, водоустойчив Защитава работника по-добре от замърсявания и механични въздействия, стои прилепнал по тялото и позволява лесно движение. До момента закупуваните гащеризони не са вдоустойчиви и при досег с вода се променя тяхната топлоизолация, което оказва негативно влияние върху работника и му причинява дискомфорт. - Грейка/куртка зимна - топлозащитно, дишащо Посочената грейка защитава тялото по-добре от ниските температури - ветро и водоустойчива, лека и удобна за носене. Материята е доста по-издръжлива на износване за разлика от наличните в дружеството грейки. - Ръкавици зимни - памучен плат, топени в PVC Посочените ръкавици са гумирани и изработени от материя, която е значително по-издръжлива на износване от тази на ръкавиците, налични в момента. Те защитават ръката от наранявания и замърсяване, като в същото време й дават възможност да диша без да се запотява. - Зимни обувки - противосрезно и топлоустойчиво ходило Подметката на закупуваните досега обувки изгаря след няколко работни дни, тъй като при полагане асфалта е 160°С. Ходилото на новите обувки ще издържа до 300°С, което ги прави особено подходящи за работа с асфалт, освен това те са с метални пластини, което предпазва ходилото от удар и наранявания. - Гащеризон летен - 100% памук, светлоотразителен Новите гащеризони ще са 100% памук и няма да запарват през топлите летни месеци. Те ще са изцяло светлоотразителни, което е особено важно за безопасността при работа на пътя. - Грейка/куртка лятна - светлоотразително, Светлоотразителни и водоустойчив, за разлика от използваните към момента, с дишаща мембрана против изпотяване и запарване. - Ръкавици летни - памучен плат, топени в PVC Значително по-издръжливи са на прокъсване и износване. Прилепват по-добре за ръката и не я запарват. - Обувки летни- противосрезно и топлоустойчиво ходило Ходилото на новите обувки ще издържа до 300°С, което ги прави особено подходящи за работа с асфалт, освен това ще са с метални пластини, което предпазва от удар. - Сигнална жилетка - ватирана, водозащитна Използваните до момента жилетки са от тънък плат, който при тежката работа на обектите се къса до седмица. Новите жилетки ще са от по-плътен плат и ще са водоустойчиви. - Гумени ботуши - каучук-гума Досега купуваните ботушите са от PVC с много малка трайност на употреба. Предложените за закупуване са от каучук, което ще удължи живота им и стабилността на крака при ходене по обекти. - Антифони Новите антифони са удобни и леки за носене, техният диапазон на защита е в много широки граници, те са пластични и ергономични. Наличните антифони в компанията са обикновени – от много твърда пластмаса и лесно чупливи. - Защитна каска Направена е от материал, който е в пъти по-устойчив от другите каски на удар с голяма сила в сравнение с използваните обикновени каски във фирмата. Каската прилепва плътно на главата, а в същото време е лека и удобна за носене. Не запарва и не изпотява главата на работника, тъй като има дишаща подплата отвътре. - Дъждобран Закупувани до момента дъждобраните са от мушама, която се къса лесно. Новите ще са гумирани и по-плътни, което макар и по-тежки ще ги направи по сигурни при дъжд и следователно по-добре защитаващи работника.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Медико Инженеринг" ООД
МТЕКС ПРОФЕШАНЪЛ ЕООД
ВЕЛМАН С ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 103 BGN
Общ бюджет: 91 329 BGN
БФП: 91 329 BGN
Общо изплатени средства: 91 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 821 BGN
2014 72 508 BGN
2015 0 BGN
91 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 997 BGN
2014 61 632 BGN
2015 0 BGN
77 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 823 BGN
2014 10 876 BGN
2015 0 BGN
13 699 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз