Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0758-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07016
Наименование: "Повишаване безопасността при работата в ДП "НКЖИ"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Стартиране на проекта и сформиране на екип Дейността ще стартира със сформирането на екип за управление на проекта (ЕУП). Всеки месец ЕУП ще провежда заседания, на които ще бъдат обсъждани дейностите по проекта. Всяка среща ще има дневен ред, ще бъде отчитан напредъка по проекта чрез доклади и ще завършва с протокол. Всяка промяна/разлика от планираната дейност трябва да се отбележи и поясни. Ще се извършва постоянно наблюдение върху дейността на подизпълнителите. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията. За целта ще се използва действащата в момента в ДП “НКЖИ” система за вътрешен финансов контрол. Първото заседание на екипа ще определи функциите на членовете му, ще се разпределят отговорностите и ще се утвърдят методите на контрол и отчитане. Ще бъде обсъден и изработен подробен План-график, както и ще се изготви график на тръжните процедури, който ще бъде внесен за съгласуване към Договарящия орган. Добрият оперативен мениджмънт ще допринесе за успешно приключване на проекта, неговото навременно и коректно отчитане с постигане на заложените цели. Ръководителят на проекта ще изготви и подаде към АЗ междинен и финален отчет.
Дейност 2: Извършване на анализ на състоянието на трудовата дейност на ДП “НКЖИ” В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано извършването на анализ на състоянието на трудовата дейност в ДП „НКЖИ” с цел актуална преценка на настоящото състояние. Анализът е документ, който да бъде аналитична основа за извършването на планираната модернизация в областта на безопасните условия на труд. Извършването на анализа ще бъде възложено на двама експерти по ЗБР, служители на ДП “НКЖИ” и ще отнеме два месеца. Тези експерти ще отговарят за определяне и задаване на начините, подходите, моделите за провеждане на анализа. Анализът ще бъде съобразен с целите на проекта и ще обхване точно определени аспекти от дейността на компанията. Изготвения анализ ще спомогне за изграждането на по-продуктивни, по-безопасни и здравословни работни места. Ще се намалят рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари. Структурата на анализа на състоянието на трудовата дейност ще включва: I. Въведение - ще се опише сегашното състояние на компанията и организацията на работния процес. II. Изложение и анализ - ще се анализират и опишат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви оценки на риска са разработени и внедрени. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност - ще се обоснове и опише надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение - в заключение анализа ще дава насоки за надграждане на дейността, за извършване на периодични оценки на риска и на работната среда. Ще даде реална оценка на съществуващата работна среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите. Дейността по изготвянето на анализа е от ключово значение, тъй като ще създаде планова основа за осъществяването на проекта, отговаряйки на нуждите на целевата група от по-добри условия на труд.
Дейност 3: Провеждане на тръжна процедура и доставка на специално работно облекло Дейността ще бъде разделена на три части: 1. Подготовка на тръжна документация Процесът по избор на доставчик ще започне с подготовката на тръжна документация. Тръжната документация ще бъде изготвена в рамките на 1 месец от екип, който ще включва ръководителя на проекта, координатора (специалист по БЗР), счетоводител, юрист и служител от отдел „Обществени поръчки”. Тръжната документация ще включва изисквания за участие към кандидатите, инструкции, проект на договора, технически изисквания и методика за оценка. Готовата документация ще бъде внесена за съгласуване към ДО. 2. Провеждане на тръжната процедура и избор на доставчик Процедурата ще бъде открита и ще се проведе по реда на ЗОП. Критериите за допустимост на кандидатите ще бъдат в няколко направления: техническо съответствие, оценка на системата за управление на качеството и финансово състояние. Оценката ще се формира на база най-ниската предложена цена, като 70% от оценката е за цената и останалите 30% от оценката за другите показатели. Всички участници в процедурата ще бъдат уведомени. Избраният доставчик ще бъде поканен да сключи договор. Към подписване на договор с избрания доставчик ще се пристъпи след четиринадесет дневния срок. В рамките на 1 месец след този период трябва да бъде сключен договорът. 3. Извършване на доставка от избрания доставчик Доставката ще бъде извършена от доставчик/ци, избран/и след провеждане на тръжна процедура при спазване на принципите за прозрачност и за нуждите на работещите в ДП “НКЖИ”. Предмет на поръчката е специално работно облекло - комплект яке (курка) с качулка и панталон - водозащитен със сигнални елементи за висока видимост – 3800 бр. Използваните към момента водозащитни наметала са непрактични при осъществяване на трудовата дейност, изискваща физически натоварвания при различни действия на тялото и не осигуряват пълна защита, поради което се налага нуждата от подмяна и надграждане на защитата, чрез осигуряване на по-модерно СРО. Това е основното направление за защита от въздействието на климатичните прояви спрямо работещите, както и от движещите се возила по железният път. Предвиденото за закупуване СРО отговаря на утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работните места. Специалното работното облекло трябва да отговаря на техническите спецификации, определени в техническото задание от ДП “НКЖИ”. При доставката ще се състави приемо-предавателен протокол в два екземпляра.
Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура и доставка на оборудване (полиестерни сапани) Дейността ще бъде разделена на три части: 1. Подготовка на тръжна документация Процесът по избор на доставчик ще започне с подготовката на тръжна документация. Тръжната документация ще бъде изготвена в рамките на 1 месец от екип, който ще включва ръководителя на проекта, координатора (специалист по БЗР), счетоводител, юрист и служител от отдел „Обществени поръчки”. Готовата документация ще бъде внесена за съгласуване към ДО. 2. Провеждане на тръжната процедура и избор на доставчик Процедурата ще бъде ограничена (с три оферти) и ще се проведе по реда на ЗОП. Оценката ще се формира на база най-ниската предложена цена, като 70% от оценката е за цената и останалите 30% от оценката за другите показатели. Всички участници в процедурата ще бъдат уведомени. Избраният доставчик ще бъде поканен да сключи договор. Към подписване на договор с избрания доставчик ще се пристъпи след четиринадесет дневния срок. В рамките на 1 месец след този период трябва да бъде сключен договорът. 3. Извършване на доставка от избрания доставчик Доставката ще бъде извършена от доставчик/ци, избран/и след провеждане на тръжна процедура при спазване на принципите за прозрачност и за нуждите на работещите в ДП “НКЖИ”. Предмет на поръчката са безконечни сапани от полиестерни влакна по EN 1492-2 с дължина 15м. и различна товароносимост – 25 000 кг. / 30 000 кг. / 40 000 кг. / 60 000 кг. – общо 24 бр. Закупуването на модернизирано оборудване (полиестерни сапани) за използването им от жп кранове при отстраняване последиците от произшествия по инфраструктурата, ще намали тежкият физически труд, прилаган при използването на съществуващите стоманени сапани (пренасянето им на определени разстояния спрямо необходимостта). Полиестерните сапани със същата товароносимост спрямо стоманените, са много по- леки, по-безопасни и по-надеждни и изискват по-малък брой работещи за експлоатирането им и няма да оказват влияние на здравето и работоспособността на работещите в трудовият процес. Оборудването (полиестерни сапани) трябва да отговаря на техническите спецификации, определени в техническото задание от ДП “НКЖИ”. При доставката ще се състави приемо-предавателен протокол в два екземпляра.
Дейност 5: Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване Подобряването на компетентността е решаващ фактор в постигане на високи нива по безопасност и здраве при работа. Тази потребност на целевата група ще бъде удовлетворена чрез предвидените по проекта обучения за работа с нововъведеното оборудване и технологии. Провеждането на дейността ще бъде предшествано от следните подготвителни дейности:  Сформиране на групи от обучаеми по дейности;  Подготовка на комплекти за обучение на обучаемите; Самите обученията ще бъдат съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии и ще протече в три модула с обща продължителност 45 учебни часа: 1) въведение и хоризонтални принципи; 2) работа с нововъведеното работно оборудване и технологии; 3) осъвременяване на работния процес и добри практики. На всеки участник в обучението ще се издаде документ, с който ще се удостовери успешното завършване на обучението. Обучението ще се осъществи в обучителните зали в жп районите София, Г. Оряховица и Пловдив, което ще спомогне за децентрализирането на проекта.
Дейност 6: Дейности за информиране и публичност С цел да се запознае широката общественост с целите, резултатите и ползите от проекта, е необходимо да се планират дейности за осигуряване на публичност и визуализация на проекта, както и да се информира обществеността за финансовия принос от Европейската общност чрез ЕСФ и ЕФРР, чрез ОП РЧР 2007-2013 г. Ще се проведат две пресконференции за обявяване началото и края на проекта. Пресконференциите ще се проведат в конферентна зала на ДП „НКЖИ” в гр. София. На пресконференции ще бъде представена целевата група, дейностите, целите на проекта, резултатите и постигнатия ефект. На събитията ще бъдат поканени представители на национални и регионални медии, бизнес партньори и др. Ще се изработят три постоянни разяснителни табели, по една в входа на сградите на жп районите София, Г. Оряховица и Пловдив, където ще се проведат обученията по настоящия проект. Ще се отпечатат и разпространят сред заинтересованите страни 200 цветни брошури с детайлна информация относно целите, резултатите и хода на проектните дейности. Ще бъдат изработени 200 бр. рекламни химикалки и 200 бр. папки за целите на пресконференциите и обученията. Ще бъдат реализирани публикации в печатни издания в началото и в края на проекта. Периодично ще се актуализира информацията за развитието на проекта на интернет страницата на ДП “НКЖИ”.
Дейност 7: Одит на проекта В края на проекта ще се проведе одиторска проверка, като целта й е одитора да се увери, че ДП “НКЖИ”, в качеството си на бенефициент по проекта, е осигурил необходимите административни, финансови, технически и физически ресурси, необходими за изпълнението на проекта. За допустимите разходи одиторът следва да провери дали те действително са извършени и дали средствата, заложени в бюджета са изразходени икономично, ефективно и ефикасно. Одиторът следва да провери дали по проекта са установени нередности и ако има такива, дали те са докладвани своевременно на всички необходими институции. Одиторът следва да се увери, че всички документи на база, на които са извършени разходи, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 032 BGN
Общ бюджет: 208 897 BGN
БФП: 167 118 BGN
Общо изплатени средства: 167 118 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 167 118 BGN
167 118 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 142 050 BGN
142 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 068 BGN
25 068 BGN
Финансиране от бенефициента 46 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз