Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0403-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02013
Наименование: "Безопасност и здраве във "Винарска изба-Варна" ЕООД"
Бенефициент: "Винарска изба - Варна" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, координатор и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда регулярни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. С всеки един от членовете на екипа ще бъде сключен граждански договор. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта
Дейност 2: Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. “Винарска изба” ЕООД ще проведе процедура съгласно ПМС 69. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор. Дейностите по анализа ще включват събиране на данни и информация от консултантите, както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид, като структурата му ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение“ – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - Управление на основните и спомагателните дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - Условията на труд при изпълнението на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, включително физични условия, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценка на риска, средства за колективна защита, ЛПС, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; „Изложение и анализ“ – идентифициране на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде подробно анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряването на ЗБУТ и документирането и др. На база анализа на силните и слабите страни (SWOT-анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще бъдат разгледани в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат изготвени SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност“ – описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; методи и средства за постигане целите на проекта; „Заключение“ – изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; определяне на приоритети и препоръка за необходимите действия;
Дейност 3: Разработване и внедряване на система за управление на здраве и безопасност в компанията, базирана на изискванията на BS OHSAS 18001. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС,.приложено ПМС 69 С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Консултантската услуги по разработване и внедряване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд се състои в няколко основни етапа: 1. Диагностика на състоянието За да се планира адекватно системата за управление, трябва да се опознае фирмата – какви са изпълняваните дейности, използвани технологии, налични ресурси, използват ли се външни услуги. Събраната информация служи за първоначално идентифициране на приложимите законови и нормативни изисквания в областта на ЗБУТ. Диагностиката на процесите протича на два етапа: 1.1. Документална диагностика Цел: да се установи наличието и състоянието на извършената оценка на риска Диагностиката включва установяване наличие на : - доказателства за проведени измервания на факторите на работната среда - инструкции, правилници и др. документи, регламентиращи изискванията по ЗБУТ - Поддържане на досиета на машини, съоръжения - планове за действие при аварии и извънредни ситуации - Документи от инциденти, трудови злополуки и разследвания (ако има такива) - Други документи и записи, които доказват познаване и прилагане на законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ Оценката на риска следва да отговаря на спецификата на дейност на фирмата и реално да отразява съществуващите рискове. 1.2. Диагностика на физическо ниво Цел: да се установи практическото изпълнение на законовите и нормативни изисквания, изискванията, конкретно заложени в оценката на риска. Провежда се оглед на работните площадки, офиси и помещения, които попадат в обхвата на дейност, интервюират се служители по работните места. Резултатите се съпоставят с проверените документирани изисквания. След приключване на процеса на диагностика, консултанта представя обобщен доклад, в който са отбелязани всички констатации, съдържат се и заложените последващи мероприятия, които да допринесат за осигуряване на необходимото съответствие за въвеждане на СУЗБУТ, съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007. В допълнение Консултантът следва да получи информация от направеният анализ на състоянието. Това ще замести процеса на пълна диагностика, свързана с разработването на системата. Чрез използване на информацията от анализ и проектиране може да се допълнят елементи, които са конкретно свързани с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 1. Сформиране на работна група На първо място, съгласно изискванията на стандарта, ръководството трябва да определи представител на висшето ръководство, който да има конкретни отговорности по осигуряване функционирането и съответствието на СУЗБУТ и да докладва за това пред висшето ръководство. Представителят на висшето ръководство се явява и ръководител на работната група. Като член на работната група се определя Отговорник по ЗБУТ, който ще е пряко подчинен на Представителя на ръководството и ще участва пряко в мероприятията по разработване, внедряване и последваща поддръжка на СУЗБУТ. Останалите членове на работната група имат функцията да подпомагат дейността на Отговорника по ЗБУТ. За всички членове на работната група е препоръчително да познават добре законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ, оценката на риска в организацията. Работната група сътрудничи на консултанта в процеса на разработване и внедряване на системата. 2. Провеждане на въвеждащо обучение Предвижда се консултантът да проведе въвеждащо обучение, относно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Целта на обучението е да запознае представителите на организацията с философията и съдържанието на стандарта и с конкретните задачи и задължения, които да осигурят въвеждането на СУЗБУТ. В обучението задължително участват представителя на ръководството и членовете на работната група. В обучението могат да участват и други специалисти, които ще имат ангажименти по време на внедряване и с последващо поддържане на системата. 3. Събиране и предоставяне на необходимата информация на консултант Работната група съдейства консултанта да получи достъп до необходимата му информация и документи, за целите на разработване на СУЗБУТ. Този етап може да протича паралелно със стартиране на разработката на основните документи на СУЗБУТ. Това се допуска, тъй като е възможно организацията да има нужда от време за изпълнение на поставените задачи от диагностика на състоянието. 4. Разработване и внедряване на системата за управление на ЗБУТ. Консултантът, в сътрудничество с работната група, разработва документите – процедури, инструкции, програми, планове, формуляри, съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Разработката на документацията приключва с Наръчник на системата. Консултантът представя поетапно разработваните документи за съгласуване с представителите на организацията. След окончателната разработка, документите отново се валидират от ръководството на организацията и се утвърждават. 5. Внедряване на СУЗБУТ Утвърдената от ръководството документация на СУЗБУТ се разпространява, стартира прилагане на изискванията и завеждане на записи. 6. Вътрешна проверка на СУЗБУТ и подготовка за сертификация. За да удостовери ефикасното функциониране на внедрената система, организацията прилага изискванията на стандарта за осъществяване на вътрешна проверка. Проверката се състои в провеждане на мероприятията: - Вътрешен одит - Преглед от ръководството Вътрешният одит се провежда от одитори с необходимата компетентност. Консултантът е ангажиран с провеждането на този одит, като може да бъде подпомогнат от представители на организацията. Целта на одита е да се провери съответствието на системата с изискванията на стандарта и с документираните изисквания и да се оцени степента на ефикасност на системата. Резултатите от проведеният вътрешен одит се документират и представят на ръководството. При констатирани несъответствия се назначават незабавни действия за тяхното отстраняване. Преглед от ръководството По представени от консултанта методически указания, висшето ръководство извършва преглед на СУЗБУТ, който цели да установи нейната пригодност, адекватност и ефикасност. Документираните резултати са доказателство, необходимо за крайната готовност на организацията за последваща сертификация на системата, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Подготовка за сертификация Констатациите от проведените вътрешен одит и преглед от ръководството на внедрената СУЗБУТ са ясен показател за готовността на организацията за процеса на сертифициране. При необходимост, консултантът и представителите на организацията предприемат коригиращи и превантивни действия, с които да се гарантира готовността за провеждане на сертификационен одит. Подобни действия може да са наложителни и след преминаване на първоначалния одит по документи от сертифициращия орган.
Дейност 4: Закупуване и предоставяне на работно облекло и лични предпазни средства на представителите на целевата група Доставката ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС. ще бъде приложено ПМС 69 С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Дейността е разработена на база утвърден от кандидата Списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. В рамките на проекта ще бъдат закупени специално работно облекло и ЛПС за длъжностите технолог и техник-винар – общо 4 човека: -Подвижни ортопедични стелки -Защитни очила -Защитна маска -Защитни средства за китките при тежка работа – за техник-винарите -Ръкавици осигуряващи защита срещу пробождане, порязване – за техник-винарите Изпълнението на дейността се налага с оглед намаляване на трудовия травматизъм и в изпълнение на препоръчаните за управление на рискове от картите за оценка на риска на съответните длъжности. Целта е да се осигури превенция на основни потенциални опасности - Физическо натоварване, експозиция на токсични фактори.
Дейност 5: Извършване на СМР и доставка на ДМА Доставката ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще осъществи доставката на материалите и ще извърши ремонтните дейности. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС, ще бъде приложено ПМС 69 С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Предвижда се в рамките на изпълнение на дейността да бъдат реализирани следните мероприятия: 1. Отделяне на физико-химичната лаборатория в самостоятелно помещение, като се осигури локална аспирация с ламинарен бокс за работа с летливи химични вещества – представлява съвкупност от строително – монтажни дейности и доставка на оборудване. Описанието на видовете работи по СМР е детайлизирано в Приложение Б3 като единичните цени включват разходи за труд и материали. Техническите параметри на оборудването – са посочени в Б4. 2. Отделяне на ремонтните дейности в самостоятелно помещение, обособено като ремонтна работилница - Описанието на видовете работи по СМР е детайлизирано в Приложение Б3 като единичните цени включват разходи за труд и материали. 3. С цел обезопасяване, изграждане на пасарелка свързаваща наличната със съд 32, както и да се удължи наличния телфер над съд 32 - Описанието на видовете работи по СМР е детайлизирано в Приложение Б3 като единичните цени включват разходи за труд и материали. Отделянето на самостоятелни помещения по т.1 и 2 ще се извърши, чрез преграждане на съществуващи големи по площ помещения в масивните сгради на винарната. Целта е с минимални средства и по модерен способ ( сухо строителство) да се постигнат ефективни рузултати. Реализирането на дейността се налага в отговор на нуждите на целевата група за осигуряване на подходяща и безопасна инфраструктура при изпълнение на ежедневни операции. От друга страна е наложително и спазването на изискванията на нормативната уредба в РБългария и в частност Наредба № 7 от 23.09.1999г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Наредба 13 за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа.
Дейност 6: Провеждане на обучения на представителите на целевата група по изискванията на BS OHSAS 18001:2007 за здравословните и безопасни условия на труд и прилагане на Системата за управление на здраве и безопасност. Услугата ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС. ще бъде приложено ПМС 69. С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Дейността предвижда обучението да се състои от два основни модула: 1. Обучение относно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и приложимата нормативна уредба в РБългария. 2. Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на разработената система за здраве и безопасност, в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. В програмите на обученията ще се включва информация за превенция на риска. Обученията отчитат въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните оперативни дейности без да се прилага дискриминация относоно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на “Винарска изба Варна” ЕООД. Обученията ще са с обща продължителност 45 учебни часа. Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на “Винарска изба Варна” ЕООД и с насоченост към правилното прилагане на системата за управление на здраве и безопасност и нейното бъдещо подобряване. В рамките на дейността ще бъдат обучени всички служители на компанията, защото всички те имат отношение към обхвата на системана за управление на здравето и безопасността.
Дейност 7: Сертификация от международно призната сертификационна организация на въведената система за управление на здравето и безопасността, в съотвествие с изискванията на BS OHSAS 18001. Услугата ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС.ще бъде приложено ПМС 69С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Начин на изпълнение - Процедурата по издаване на сертификат за управление на здравето и безопасността преминава през няколко основни етапа: Етап 1: Провеждане на Етап 1 от сертификационния одит Целта на етап 1 е преглед на документацията и откриване на отклоненията от изискванията на стандарта, които биха рискували същинския одит. Етап 1 се извършва от от член на одиторския екип, определен за извършване на сертификационния одит. Резултатите се документират в доклад. Етап 2: Провеждане на сертификационен одит на място Включва преглед на документацията на компанията и практическото приложение на системата за управление на беопасността и здравето - СУБЗ. Преди началото на сертификационния одит, “Винарска изба Варна” ЕООД получава предварително съгласуван план за одит. В плана се посочват участниците в одита – водещ одитор, одитори, експерти. В рамките на сертификационния одит се оценява функционирането и ефективността на внедрената система за управление. Внедрената системата трябва да отговаря и да изпълнява изискванията на използваната за основа спецификация, на съответните закони и вътрешнофирмени предписания на “Винарска изба Варна” ЕООД. Отклоненията от изискванията на спецификацията, от вътрешните правила и от законовите изисквания се отразяват на място от одиторите в доклади за несъответствия. По време на заключителната среща, одиторите оповестяват резултата от одита и съобщават своето становище по отношение на цялостния резултат от сертифицирането. Етап 3: Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган След провеждането на сертификационния одит се изготвя Доклад от одит, който се изпраща на “Винарска изба Варна” ЕООД и на ръководителя на сертифициращата организация. Етап 4: Предприемане на коригиращи действия при необходимост Ако при одита са установени критични несъответствия и са документирани в доклади за несъответствия, те трябва да бъдат отстранени преди да бъде издаден сертификата. Етап 5: Одит на предприетите коригиращи действия След определянето и въвеждането на коригиращи действия се провежда допълнителен одит на коригиращите действия. Обхватът на допълнителния одит се определя от ръководителя на сертифициращата организация след обсъждане с водещия одитор. Проверяват се само онези направления, при които са констатирани несъответствия. Етап 6: Издаване на сертификат за внедрена и работеща СУБЗ Сертификатът се издава за съгласувания с “Винарска изба Варна” ЕООД и проверен от одиторите обхват на приложение. Сертификатът е валиден за период от три години, при условие, че през определен период от време - обикновено веднъж годишно успешно се провеждат контролни одити и се изготвят доклади за резултата от тях до ръководителя на сертификационната организация.
Дейност 8: Осигуряване на публичност на проекта. Услугата ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДСще бъде приложено ПМС 69 С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Проектът предвижда отпечатване и разпространение на печатни и визуализационни материали, публикации в медиите и отразяване в интернет сайта на компанията-кандидат. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: - Подготвяне на материал за медиите, който ще се изпрати на един национален ежедневник, представящ информация за основните дейности на проекта и резултатите от него ; - Провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта - Поставяне на 2 броя визуализационни табели в рамките на предприятието; - Поставяне на 1 броя стикери на ДМА –вентилаторна система; - Отпечатване на 50 броя брошури, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 520 BGN
Общ бюджет: 51 958 BGN
БФП: 51 958 BGN
Общо изплатени средства: 51 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 958 BGN
2015 0 BGN
51 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 165 BGN
2015 0 BGN
44 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 794 BGN
2015 0 BGN
7 794 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз