Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0407-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11001
Наименование: "Безопасни условия на труд в ДКЦ II Пловдив" ЕООД
Бенефициент: "Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление и отчетност на проекта Екипът по проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Екипът ще изготви подробен план за реализация на предвидените дейности с разписани ангажименти на всеки член, в зависимост от проектните му задълженията. Прецизиране на отделните етапи за реализация на дейностите, актуализиране на план за действие, ако е необходимо. В рамките на дейността ще бъде разработена процедура за вътрешен мониторинг и контрол, която ще отчита задълженията на ДКЦ ІІ – ПЛОВДИВ»ЕООД, като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, отговорностите при подготовка на тръжните процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП., създаване и съхраняване на проектно досие. Управлението на проекта ще се извърши съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата процедура. При планиране на обществени поръчки „ДКЦ ІІ-ПЛОВДИВ” ЕООД ще съобрази реда на възлагане на индивидуалната поръчка, съобразно общата стойност на поръчката, със сходен предмет, която планират да проведат през съответната година(в т.ч. разходи от други източници)
Дейност 2: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП за изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирана организация на трудовата дейност, за да се създадат предпоставки за най-рационално използване на трудовите, материални и финансови ресурси на предприятието. Предвидената дейност ще обхваща целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение контрол), в т.ч. съблюдаване и изпълнение на нормативната уредба, регламентираща здравословните и безопасни условия на труд. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на организацията, представлява основен подход за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Анализът ще бъде структуриран съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-2.3.03, а именно: Раздел І: Въведение; Раздел ІІ: Изложение и анализ; Раздел ІІІ: Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; Раздел ІV: Заключение;
Дейност 3: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП за разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 Разработването и внедряването на Системата за управление на здравето и безопасност при работа, съгласно изискванията на международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. Дейността включва следните основни етапи и дейности: • Извършване на първичен преглед(диагностичен анализ) на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със Стандарт BS OHSAS 18001:2007; • Разработване на документи, присъщи на Системата за управление на здравето и безопасност при работа – Политика, Цели и Програма, документирани Процедури за идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на мерки, изискванията на нормативните актове, обмен на информация, участия, консултации, управление на документи, управление на дейности, готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране, оценяване на съответствието, Наръчник, оперативни документи и др.; • Провеждане на обучение по внедряване на Системата и извършване на вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за сертификация; • Извършване на корекции при необходимост при констатации на предварителните одити; Подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори;
Дейност 4: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП за сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 След успешно приключване на дейността по внедряване на Система за управление на здравето и безопасност при работа, „ДКЦ ІІ – ПЛОВДИВ” ЕООД ще пристъпи към сертифицирането й. Ще бъде извършен сертификационен одит от акредитирана сертификационна организация. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за здравето и безопасността на персонала на дружеството, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда. Ще спомогне за формиране на висока професионална култура по безопасност на работното място и ще повиши информираността на служителите.
Дейност 5: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП за доставка на автоматична пожароизвестителна система Автоматичната пожароизвестителна система ще гарантира превантивен контрол, ограничаване на пожари и последствията от тях. Пожароизвестителната система спомага за автоматично откриване и сигнализиране началната фаза на пожар, задействане на алармена сигнализация за евакуация на хора, бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи, изпращане на сигнал за настъпило събитие към съответните служби. Така ще се предотвратят човешкки жертви и материални загуби
Дейност 6: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП за Обучение на служителите за безопасна работа с новозакупената автоматична пожароизвестителна система и нововъведения стандарт ISO 18001:2007 (OHSAS) Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на работната среда, процесите и технологиите. Планираните обучения ще подпомогнат въвеждането и сертифицирането на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007 и работата с пожароизвестителната система. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на работещите в „ДКЦ ІІ – ПЛОВДИВ” ЕООД е от съществено значение с оглед планираната промяна в организацията на дейностите по ЗБУТ, чрез въвеждане на нов за предприятието стандарт и колективно средство за защита. Всеки курс ще бъде с продължителност 47 учебни часа. Планирано е провеждането на 10 курса, в т.ч. 9 курса по 9 обучаеми и 1курс по 8 обучаеми. Обучението ще се извърши от избран изпълнител със съответните компетенции. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта, ръководството на фирмата и организацията – изпълнител на подготовката за въвеждане на стандарта и пожароизвестителната система, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 7: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП, закупуване на лични предпазни средства Съгласно извършената Оценка на риска, в предприятието са идентифицирани следните опасности, съответно проблеми за целевата група, изискващи използването на ЛПС, специално работно облекло:  Работа с компютърни конфигурации – водеща до зрително натоварване и електромагнитни лъчения (работни места: (Управител, Гл. медицинска сестра, Лекар, Лекар дерматолог, Лекар физиотерапевт, Медицинска сестра, Гл.счетоводител, Икономист, Информационно обслужване, Регистратор, Личен състав;  Контакт с токсични материали – лицата на длъжност Ренгенов лаборант и Санитар;  Контакт с биологични фактори – лицата на длъжност Лекар, Медицински лаборант и Санитар;  Инфекции – лицата на длъжност Лекар, Медицинска сестра, Медицински лаборант и Санитар;  Лазерно лъчение – лицата на длъжност Лекар дерматолог и Лекар физиотерапевт;  Йонизиращо лъчение – лицата на длъжност Лекар ренгенолог и Ренгенов лаборант; В дружеството е съставен и утвърден Списък на професиите, длъжностите и работните места, за които се използват лични предпазни средства, съгл. Наредба №3/2001 г. От извършената оценка на риска е видно, че ЛПС трябва да притежават комплекс от защитни качества и функционалност осигуряващи безопасността на заетите лица. „ДКЦ ІІ – ПЛОВДИВ” ЕООД цели надграждане на съществуващите ЛПС с по-качествени и съвременни, поради следните причини:  Защита от рисковете, за които се прилагат, отговарят на условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска;  Постигане на по-недеждна защита. ги надграждат. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики от използваните. В рамките на дейност 7 ще бъдат закупени следните видове ЛПС: 1. Защитни очила за работа с компютър – 47 бр. 2. Предпазни очила за работа с лазер – 2 бр. 3. Предпазен шлем – 17 бр. 4. Предпазна оловна яка – 9 бр. 5. Предпазна оловна престилка – 9 бр.
Дейност 8: Избор на изпълнител, съгласно ЗОП, визулизация и публичност за проекта Бенифициентът ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006, Приложение 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на настоящия проект, задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Действията за информация и публичност ще включват следните елементи:  емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз;  позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“;  послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. «ДКЦ ІІ ПЛОВДИВ» ЕООД ще информира широката общественост, че проектът е получил съфинансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Бенифициентът ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП «Развитие на човешките ресурси» на всеки продукт по проекта, включително: бланки; табели; прес-съобщения; материали, отчети и доклади. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела. В периода на изпълнение на проекта Бенифициентът ще постави 1 брой информационна табела. Тя ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на табелата:  логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;  логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ;  пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;  послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Листовки за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 350 броя листовки за изпълнението на проекта. Листовката ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, листовката ще съдържа:  логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ;  наименованието на проекта, който се изпълнява;  изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от листовката. 3. Публикация в печатна медия Бенефициентът ще изготви две публикации - една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за целите на проекта, основните дейности и постигнатите резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “ДКЦ ІІ ПЛОВДИВ” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 684 BGN
Общ бюджет: 132 013 BGN
БФП: 105 611 BGN
Общо изплатени средства: 105 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 611 BGN
2015 0 BGN
105 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 769 BGN
2015 0 BGN
89 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 842 BGN
2015 0 BGN
15 842 BGN
Финансиране от бенефициента 29 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз