Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0648-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16004
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "ГАМАКАБЕЛ" АД"
Бенефициент: "ГАМАКАБЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 24.06.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, координатор БТ, счетоводител и технически сътрудник. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на финален технически и фифнансов доклад по проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Предвидената стойност на анализа е под 15 000 лв. без ДДС, поради което ще бъде приложена разпоредбата на ПМС 69/11.03.2013 Дейностите по анализа ще включват събиране на данни и информация от консултантите, както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид, като структурата му ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение“ – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - Управление на основните и спомагателните дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - Условията на труд при изпълнението на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, включително физични условия, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценка на риска, средства за колективна защита, ЛПС, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; „Изложение и анализ“ – идентифициране на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде подробно анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряването на ЗБУТ и документирането и др. На база анализа на силните и слабите страни (SWOT-анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще бъдат разгледани в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат изготвени SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност“ – описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; методи и средства за постигане целите на проекта; „Заключение“ – изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; определяне на приоритети и препоръка за необходимите действия;
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Изборът на Дейността е разработена на база утвърден от кандидата Списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът отговаря на одобреното в компанията щатно разписание: Таблица 1 Работно място/служител Бр. хора Участък 100 Оператори на машина за леене 4 Машинни оператори изтегляне на жица и тел 8 Работник усукване на проводници 3 Работник преработка технол. отпадък 1 Общ работник 1 Участък 200 Екструдеристи 7 Работници усукване на проводници – усуквачи в у-к 200 7 Работници по маркиране пренавиване и контрол 5 Мотокаристи 3 Участък 300 Екструдерист- навивач 6 Машинни оператори производство на кабели “Навивач ДО”; “Навивач ДО+белене на кабел” 6 Машинен оператор произв. На кабели “Оплетач- навивач” 6 Машинен оператор произв. На кабели “Изпитвач” 1 Мотокаристи 2 Общ работник-чистач 1 Дърводелна и гатер Работници по пр-во на барабани и палети; организатор стопански дейности “Дървообработване” 5 Машинен оператор рязане на дървен материал- гатерист 3 Звено Износ Експедитор стоки и товари; опаковачи 3 Група ТКК Контрольор изпитвател на кабели и проводници 2 Контрольор по качеството и входящи материали, метролог- раб. подръжка ел. апарати 6 Участък РИ Електроерозисти 2 Машинен оператор шлайфане на метал 2 Шлайфист- фрезист;стругари- фрезисти /заварчици/ 4 Група Техн. Дейност Електрончици; и монтьор по подръжка и ремонт на ел. машини 5 Монтьор по ремонт на машини и съоръжения 6 Отдел Търговска дейност Шофьори на товарни автомобили над 12 т. отг. транспорт и механик 2 Автомонтьор-акумулаторчик 1 Експедитор ГП, Преносвач-товароразтоварач 2 Звено “Управление”Служители в администрация, Ръководители на у-ци и звена Портиери; Инспектор ПО и ГЗ + отг. Портиери 10 Обслужващ персонал Кухня и столова 2 Служители в администрацията, р-ли на участъци и звена, магазинери 37 Огняр 1 Доставчикът на предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще бъде избран по реда на ПМС 69/11.03.2013г. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят- „ГАМАКАБЕЛ“ АД е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло: Таблица 2 ЛПС/СРО Свойства/Видове риск Бр. за Звено Защитна каска Олекотена каска, с повишена защита срещу пръски от разтопен метал 4 бр за У-к 100 Предпазен щит – лицев С по-добра устойчивост на надраскване, на пръски от разтопен метал , олекотен 4 бр за У-к 100 Ръкавици топлоустойчиви По-голяма устойчивост при работа с нагрети повърхвости, осигуряващи гъвкавост и допълнителна изолация 4 бр за У-к 100; 7 бр. за У-к 200; 6 бр. за У-к 300 Маски противопрахови Защитни маски - респиратор с активен въглен. Повишена защита при работа с графит на прах, прах от PVC – млянка, талк, специфични материали /шперплат/, при бичене на трупите 40 бр. за У-к 100; 48 бр. за У-к 300; 64 бр. за „Дърводелна и гатер“ Ръкавици защитни Повишена устойчивост срещу механични опасности- срязване, пробождане, нараняване от техн. оборудване и инвентарна тара 136 бр. за У-к 100; 164 бр. за У-к 200; 164 бр. за У-к 300; 64 бр. за „Дърводелна и гатер“; 24 бр. за Звено „Износ“; 32 бр. за Група ТКК; 24 бр. за У-к РИ; 68 бр. Група „Техническа дейност“; 32 бр. Отдел „Търговска дейност“; 8 бр. за Огняр Алуминизирани костюми Алуминизирано облекло за колективна защита от контактна топлина и разтопен метал, комплект с алуминизирани ръкавици с пет пръста, ботуши, каска с щит. 2 бр. за У-к 100 Костюм работен СРО от материи осигуряващи въздухопропускливост против изпотяване, устойчиви на пране. 15 бр. за У-к 100; 22 бр. за У-к 200; 21 бр. за У-к 300; 7 бр. за „Дърводелна и гатер“; 2 бр. за Звено „Износ“; 8 бр. за Група ТКК; 8 бр. за У-к РИ; 10 бр. Група „Техническа дейност“; 4 бр. Отдел „Търговска дейност“; 1 бр. за Огняр Костюм работен обслужващ персонал 2 бр. Обслужващ персонал Кухня и столова Яке ватирано СРО от материи с подобрена топлинна защита и осигуряващи въздухопропускливост. 15 бр. за У-к 100; 19 бр. за У-к 200; 20 бр. за У-к 300; 4 бр. за „Дърводелна и гатер“;8 бр. за Група ТКК; 8 бр. за У-к РИ; 10 бр. Група „Техническа дейност“; 37 бр. за Звено “Управление” Служители в администрация, Ръководители на у-ци и звена (от които 1 бр. за Огняр Обувки цели, топлоустойчиви с метално бомбе Топлоустойчиви, със стелка и подплата абсабсорбиращи пот и влага, с метално бомбе (олекотени), с поглъщане на енергията на ходилото. 4 бр за У-к 100 Ообувки цели с метално бомбе Със стелка и подплата абсорбиращи пот и влага, с композитно бомбе (олекотени), с поглъщане на енергията на ходилото. 1 бр. за У-к 100; 3 бр. за У-к 200; 2 бр. за У-к 300; 3 бр. за „Дърводелна и гатер“; 2 бр. Отдел „Търговска дейност“; Инспектор ПО и ГЗ + отг. Портиери Антифони- вътрешни тип "борче" от мек селикон, миещи, свързани с полиамидно влакно в кутийка, намаляващи шума с 29dB 46 бр. за У-к 100; 76 бр. за У-к 200; 26 бр. за У-к 300; 12 бр. за Група ТКК; 22 бр. Група „Техническа дейност“ Антифони-външни С предпазител на слуха, намаляване на шума с 34dB 1 бр. за У-к 100; 7 бр. за „Дърводелна и гатер“; 2 бр. за У-к РИ Очила предпазни Очила с механична устойчивост, прокритие против изпотяване, регулируема рамка. Предпазване от на дървесни стружки. При подръжка и ремонт на маркиращите устройства 8 бр. за У-к 100; 5 бр. за У-к 200; 7 бр. за „Дърводелна и гатер“; 6 бр. за У-к РИ; 8 бр. Група „Техническа дейност“ Антирефлексни стъкла за предпазни очила за административен персонал Антирефлексно покритие с минимизиране на отблясъците и същевременно увеличение на светлина достигаща до окото; Свеждат до минимум вредните за окото трептения от екрана, което осигурява по малко натоварване при по дълъг престой пред монитора; Широки визуални полета за близки и средни дистанции с минимум движение на главата, това осигурява допълнителен комфорт и редуцира болките във врата и гърба в следствие на продължителната работа на компютър 35 бр. за Служители в администрацията, р-ли на участъци и звена, магазинери Престилка предна предпазна Престилка от естествена кожа, устойчива на мазни петна и механична опасност. Предпазва от изпръскване с емулсия и пръски от заваряване 8 бр. за У-к 100; 8 бр. за „Дърводелна и гатер“; 6 бр. за У-к РИ Престилка Машинен оператор произв. на кабели “Изпитвач” СРО от материи осигуряващи въздухопропускливост против изпотяване, устойчиви на пране 1 бр. за У-к 300 Престилка предна предпазна гумирана за Автомонтьор-акумулаторчик Подобрена устойчивост на механична опасност при ремонтни дейности 1 бр. за Отдел „Търговска дейност“ Престилка-предна от 100% памук за Обслужващ персонал Кухня и столова Предпазва от пръски – при готвене и работа с вода 2 бр. за Обслужващ персонал Кухня и столова Обувки половинки с метално бомбе Със стелка и подплата абсорбиращи пот и влага, с композитно бомбе (олекотени), с поглъщане на енергията на ходилото. 12 бр. за У-к 100; 19 бр. за У-к 200; 20 бр. за У-к 300; 5 бр. за „Дърводелна и гатер“; 3 бр. за Звено „Износ“; 8 бр. за Група ТКК; 8 бр. за У-к РИ; 11 бр. Група „Техническа дейност“; 3 бр. Отдел „Търговска дейност“; 1 бр. за Огняр Ръкавици топли Подобрена устойчивост на ковенкционен, контактен студ при работа при лоши климатични условия 1 бр. за У-к 100; 3 бр. за У-к 200; 2 бр. за У-к 300; 3 бр. за „Дърводелна и гатер“; 3 бр. за Звено „Износ“;4 бр. Отдел „Търговска дейност“; Инспектор ПО и ГЗ + отг. Портиери; 1 бр. Огняр Шапка топла Подобрена топлинна защита и осигуряващи въздухопропускливост против изпотяване при работа при лоши климатични условия 1 бр. за У-к 100; 3 бр. за У-к 200; 2 бр. за У-к 300; 3 бр. за „Дърводелна и гатер“; 3 бр. за Звено „Износ“; 4 бр. Отдел „Търговска дейност“; Инспектор ПО и ГЗ + отг. Портиери; 1 бр. Огняр Костюм ватиран От материи с подобрена топлинна защита и осигуряващи въздухопропускливост против изпотяване, устойчиви на пране. 1 бр. за У-к 100; 3 бр. за У-к 200; 2 бр. за У-к 300; 3 бр. за „Дърводелна и гатер“; 3 бр. за Звено „Износ“; 3 бр. Отдел „Търговска дейност“ Ръкавици неопрен По-голяма устойчивост при работа с ОХВП- нитрилови. Химикоустойчиви при допир с мастила и разредители 96 бр. за У-к 200; 48 бр. за У-к 300; 16 бр. Група „Техническа дейност“ Маски защитни-течни аерозоли Профилна полу маска с клапа, против изпарения от мастилата и разредителите. При подръжка и ремонт на маркиращите и талкиращи устройства 5 бр. за У-к 200; 2 бр. Група „Техническа дейност“ Дъждобрани Водозащитно наметало с качулка от материи с подобрена водопропускливост и механична устойчивост. Работа при лоши климатични условия 3 бр. за У-к 200; 2 бр. за У-к 300; 3 бр. за Звено „Износ“; 4 бр. Отдел „Търговска дейност“ Колани предпазни С подобрени свойства при зареждане на машините- физическо натоварване 10 бр. за У-к 300; 2 бр. Отдел „Търговска дейност“ Шапка док Памучна шапка с пласмасов предпазител на главата. Против попадане на дървесни стружки, пръски при заваряване; обработване на специфични материали. При работа при лоши климатични условия 7 бр. за „Дърводелна и гатер“; 6 бр. за У-к РИ Ръкавици диалектрични За работа с ел. съоръжения напрежение 30 kV. Произведени от естествен латекс. Анатомична форма. Повишена механична устойчивост (категория М); Устойчивост на крайно ниски температури(категория С) 2 бр. за Група ТКК Боти диалектрични За работа с ел. съоръжения напрежение 30 kV. Произведени от естествен латекс. Анатомична форма. Повишена механична устойчивост (категория М); Устойчивост на крайно ниски температури(категория С) 2 бр. за Група ТКК Ръкавици кожени С по-голява устойчивост при работа с нагрети повърхвости,осигуряващи гъвкавост и допълнителна изолация 2 бр. за У-к РИ Гамаши С по-голява устойчивост при заваряване и контакт с нагрети повърхвости,осигуряващи гъвкавост и допълнителна изолация 2 бр. за У-к РИ Щит за заварчици Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър 2 бр. за У-к РИ; 2 бр. за Група „Техническа дейност“ Маски защитни- твърди аерозоли Маски с клапи и по-добра защита при рязане, мелене, шлифоване 6 бр. за Група „Техническа дейност“ ботуши гумени Ботуши водозащитни с дълбок грайфер 4бр. за Група „Техническа дейност“; 1 бр. за Отдел „Търговска дейност“; 1 бр. за Огняр полушуба Ватирана, от материи с подобрена топлинна защита и осигуряващи въздухопропускливост против изпотяване, устойчиви на пране. 2 бр. за Отдел „Търговска дейност“ наколенници С подобрени защитни свойства при ремонтни работи 1 бр. за Отдел „Търговска дейност“ кърпи/шапки/ обслужващ персонал С повишена защита от Пръски – при готвене и работа с вода 2 бр. за Обслужващ персонал Кухня и столова След доставката ще бъде извършен входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество. Между „ГАМАКАБЕЛ“ АД и довчика/ците ще бъде подписан/и приемо-предавателен/ни протокол/и. Доставените ЛПС и специално работно облекло ще бъдат предоставени на съответните служители и ще бъде изготвен Списьк с полученото от работниците/ служителите специално работно облекло и предпазни средства, визуализиран съгласно отговорностите на бенефициента за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане.
Дейност 4: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, свързано с подобряване условията на труд. Настоящият проект предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) и стопански инвентар, имащи пряк ефект върху осигуряването на безопасни условия на труд в част от производствените и административни помещения на „ГАМАКАБЕЛ“ АД. Планираните ДМА* включват 2 броя високоскоростни гъвкави вертикални врати за производствени участъци, със следните технически и функционални характеристики: Технически и функционални характеристики: • Подходяща за монтаж на закрито • Устойчивост на вятър съгласно ЕN 12424 клас ОС • Стандартна скорост за отваряне 1.5 м/сек. и на затваряне - 0.8 м/сек. • Електронно регулиране скоростта на движението • Бутони с функции "отваряне" "стоп" "затваряне" • вграден автоматичен таймер • Защитна фотоклетка в страничните шини • Аварийно освобождаване на вратата чрез манивела • Интегрирана защита при сблъсък - автоматичен старт. Със следната конструкция: • Три секцииот усилен с текстилни влакна PVC материал - 2 крайни непрозрачни секции и една средна прозрачна секция • .Странични водачи от подцинкован стоманен профил с вграден уплътнител ЕPDM. • Гъвкав завършващ профил Soft Edge. *Подмяната на врати не се води като СМР, т.к. дейностите по демонтиране на старите врати и монтиране на новите ще бъдат извършени от собствения персонал на кандидата и със собствени средства. Новите врати ще бъдат заприходени в счетоводството на „ГАМАКАБЕЛ“ АД като ДМА. Т.к. стойността на една врата е над 5000 лева без ДДС, вратите ще бъдат застраховани със собствени средства на кандидата. Описаните врати са предназначени за обезопасяване и подобряване на микроклимата през студения период на годината в Производствен корпус 3 (Участък 300). На този етап в участъка се използват механични врати, които имат дълго време за отваряне и затваряне /сравнително тежки/, невъзможност от добро и ефикасно уплътняване, липса на автоматично управление, вследствие на което се отчитат влошени показатели на микроклимата в участъка /температура на работната среда, относителната влажност и скорост на движение на въздуха/. Съществува и риск от трудови и материални инциденти вследствие боравене с трудноподвижните врати – поради плътността на вратите няма никаква видимост от другата страна. След въвеждането на високоскоростните гъвкави вертикални врати ще се наблюдават положителни ефекти, като: Намаляване на трудовите инциденти, в следствие на високата степен на автоматизация- 10%; Намаляване на простудните заболявания от подобряване на микроклимата в участъка- 50%; Намаляването на прах, който се пренася от площадковото простронство около цеха и складовете, при паркиране и преминаване на товарните коли- 40%; Намаляване на шума в складовите помещения, които се изнася от основното производство в участъка- 50%. Проектното предложение предвижда също закупуването на следния стопански инвентар, имащ отношение към безопасните условия на труд: 13 бр. ергономични стола (за 11 бр. служители от административен отдел и 2 бр. служители от производството) , със следните характеристики: • С удебелена седалка и облегалка с допълнителна ергономична извивка. • Перманентен контакт за регулиране наклона на седалката • Опция - подлакътници и гумирани колелца за твърд под Използваните към настоящия момент офис столове са амортизирани- с изхабени дамаски, с липсващи колелца и подлакътници, които не могат да бъдат подменени т.к. са излязли от употреба. Не покриват стандартите за ергономичност и превенция на гръбначните изкривявания. Въвеждането на ергономичните столове ще доведе до намаляване на проблемите в гърба и болките в раменете и врата при продължителна работа в седяща поза и работа с компютър. На служителите ще бъде осигурен допълнителен комфорт по време на работа, което ще повиши ефективността на труда им. „ГАМАКАБЕЛ“ АД ще проведе процедура съгласно ПМС 69 .С избрания изпълнител/и ще бъде подписан договор/и за доставка.
Дейност 5: Осигуряване на публичност на проекта. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Проектът предвижда следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: - Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Смолян. Оповестяването на финансирането от ЕСФ чрез ОП РЧР ще извърши чрез поставяне на банери в залите, съдържащи: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране); пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Отпечатване на 100 бр. брошури, съдържащи информация относно целите и дейностите по проекта. Брошурите ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. - Отпечатване на 3 бр. плакати, описващи постигнатите резултати по проекта. Плакатите ще бъдат поставени в офиса на компанията-кандидат и в залите, където ще се проведат планираните пресконференции. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. - 1 публикация в национален ежедневник, като се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. - Поставяне на стикери на закупеното по проекта оборудване;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 663 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз