Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/002-01
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2013
Начална дата: 14.06.2013
Дата на приключване: 14.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Планиране на устойчивото развитие на град Елхово (град от Ниво 4), чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС и ОС, съгласно ЗБР дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС и ОС, съгласно ЗБР
дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ
Дейност 6 . Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания Дейност 6 . Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания
дейност 8. Изготвяне на екологична оценка(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) от независим експерт при спазване на изискванията на ЗОП,ЗООС,ЗБР (ако се прецени като необходимо от Компетентния орган) дейност 8. Изготвяне на екологична оценка(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) от независим експерт при спазване на изискванията на ЗОП,ЗООС,ЗБР (ако се прецени като необходимо от Компетентния орган)
дейност 10. Организация, управление и одит дейност 10. Организация, управление и одит
дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни
дейност 9. Дейности за разпространение на информация и публичност дейност 9. Дейности за разпространение на информация и публичност
дейност 3. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР дейност 3. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР
дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка
дейност 2. Разработване на Визия за развитието на град Елхово до 2020г. дейност 2. Разработване на Визия за развитието на град Елхово до 2020г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 125 169 BGN
БФП: 125 169 BGN
Общо изплатени средства: 119 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 345 BGN
2015 - 2 484 BGN
119 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 467 BGN
2015 - 2 223 BGN
107 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 878 BGN
2015 - 262 BGN
12 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз