Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0081-C0001
Номер на проект: A12-22-74
Наименование: Повишаване професионалната компетентност на служителите от ОА Минерални бани
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Минерални бани
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация - Минерални бани, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на срещи с избраните подизпълнители във връзка с общите и конкретни отговорности за изпълнение на дейностите. Тези работни срещи ще включват : 1. Разпределяне на задълженията между членовете, включени в екипа; 2. Определяне на правила за работа и докладване; 3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 4.Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от финансиста на проекта. Детайлното разпределение на отговорностите между партньорите е описано в методите за изпълнение на проекта.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП. В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения и др. 1. Процедура по реда на глава осма „а” на ЗОП за избор на изпълнител за услуга „Провеждане на обучения” предмет на дейност 3. 2. Избор на изпълнители на дейности за логистично осигуряване на обученията предмет на дейност 3 по реда на чл.14, ал. 4 от ЗОП за: • транспорт на участниците в обученията; • хотелско настаняване и зали за провеждане на обученията. 3. Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал. 4 на ЗОП за дейност „Информация и публичност”
Дейност 3 Провеждане на обучения Поддейност 3.1 Провеждане на обучение„Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” Поддейност 3.2 Провеждане на обучение „Екипна ефективност и модели на сътрудничество в общинската администрация Тази дейност представлява фокусирано обучение на 25 представители на целевите групи в принципите, методите и техниките на управлението на конфликти и разрешаване на проблеми и кризисни ситуации. Обучението ще се проведе в рамките на два дни по 8 учебни часа всеки ден, общо 16 часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група: • осем /8/ служители в общата администрация на общината; • тринадесет /13/ служители в специализираната администрация на общината в отдел "Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местни икономическо развитие и програми и проекти" и в отдел "Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности"; • четири /4/ ръководни служителя на ОА. Тази дейност представлява фокусирано обучение на 25 представители на целевите групи в принципите и моделите за ефективна работа в екип и в екипно сътрудничество в рамките на общинската администрация. Обучението ще се проведе в рамките на два дни по 8 учебни часа, общо 16 учебни часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група: • осем /8/ служители в общата администрация на общината; • тринадесет /13/ служители в специализираната администрация на общината в отдел "Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местни икономическо развитие и програми и проекти" и в отдел "Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности" ; • четири /4/ ръководни служителя на ОА. Тази дейност представлява фокусирано обучение на 25 представители на целевите групи в принципите и практиките на една ефективна работна комуникация на общинската администрация със специфични групи граждани. Обучението ще се проведе в рамките на два дни по 8 учебни часа, общо 16 учебни часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група: • десет /10/ служители в общата администрация на общината; • петнадесет /15/ служители в специализираната администрация на общината в отдел "Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местни икономическо развитие и програми и проекти" и в отдел "Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности" Тази дейност представлява фокусирано обучение на 25 представители на целевите групи в работни умения и практически техники за осъществяване на ефективна координация между различни звена (дирекции, отдели) на общинската администрация. Обучението се провежда в рамките на два дни по 8 учебни часа всеки, общо 16 учебни часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група: • осем /8/служители в общата администрация на общината; • тринадесет /13/ служители в специализираната администрация на общината в отдел "Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местни икономическо развитие и програми и проекти" и в отдел "Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности"; • четири /4/ ръководни служителя на ОА.
Дейност 4.Дейности за информация и публичност 1.Публикации в регионални медии с информация за целите и дейностите на проекта, напредъка и резултатите в местни печатни издания – 4 бр; 2.Поставяне на информационна табела на сградата на общината – 1 бр; 3.Изготвяне на 1 бр. транспарант във връзка с провежданите пресконференции. 4.Организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции за информиране на обществеността за планираните дейности и очакваните резултати (при започване изпълнението на проекта) и за постигнатите цели и изпълнени дейности (при приключване на проекта). 5. Публикувани в местни медии на съобщения във връзка с провеждането на пресконференции – 4 броя 6.Рекламни комплекти / USB/ – 80 бр. 7.Предоставяне на текуща информация относно целите, дейностите на проекта, постигнатите резултати и източника на финансиране на интернет страницата на общината. Създадените в рамките на проекта печатни материали ще отговарят на изискванията за публичност и визуализация, според Регламента на Комисията (EО) №1828/2006 и разписаните указания за визуалната идентификация на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 143 BGN
Общ бюджет: 60 892 BGN
БФП: 60 892 BGN
Общо изплатени средства: 60 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 429 BGN
2014 47 464 BGN
2015 0 BGN
60 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 414 BGN
2014 40 344 BGN
2015 0 BGN
51 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 014 BGN
2014 7 120 BGN
2015 0 BGN
9 134 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: 1.План за текущо изпълнение; 2.Първоначален доклад; 3.Договори с екипа на проекта;4. Отчети във връзка с докладване изпълнението на проекта
Индикатор 6 Дейност 2: Подписани договори с изпълнители на дейности 3 и 4
Индикатор 7 Дейност 3: Брой служители на ОА Минерални бани преминали обучение
Индикатор 8 Дейност 3: Брой служители на ОА Минерални бани преминали обучение
Индикатор 9 Дейност 3: Брой служители на ОА Минерални бани преминали обучение
Индикатор 10 Дейност 3: Брой служители на ОА Минерални бани преминали обучение
Индикатор 11 Дейност 4: Транспарант
Индикатор 12 Дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 13 ДЕйност 4: Публикувани съобщения в местни и/регионални медии
Индикатор 14 Дейност 4: Публикации в регионални/местни печатни медии
Индикатор 15 Дейност 4: Рекламни материали: USB; - информационна брошура
Индикатор 16 Дейност 4: Информационна табела
Индикатор 17 Дейност 4: Информационна секция на интернет страницата на община Минерални бани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз