Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0215-C0001
Номер на проект: A12-22-41
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности
Бенефициент: Община Чупрене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2013
Дата на приключване: 13.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Чупрене
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Чупрене, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител на проекта и координатор на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2: Провеждане на обучение в Института по публична администрация Дейността предвижда провеждане на обучение в Института по публична администрация от каталога за 2013г. по Модул "Ефективни комуникации в държавната администрация" и по още две теми от други модули, а именно: Стратегическия мениджмънт в държавната администрация и Управление на електронната администрация.Облачни технологии. През тези обучения ще преминат служители от общинската администрация, общо 12 на брой, от които 8 жени.Обученията ще се проведат в гр. София. Темите, които ще бъдат застъпени за обучение са: - Комуникационна стратегия - Усъвършенстване на вътрешните комуникации - Връзки с обществеността - Изграждане на публичен имидж - Специфика на междукултурните комуникации - Делова комуникация и етикет - Държавен протокол и церемониал - Практически умения за ефективни комуникации Освен обученията по темите от горецитирания модул, ще се проведе обучение по теми от други модули от каталога на ИПА за 2013г.
Дейност 3 Провеждане на обучение за работа със специфични групи граждани Това обучение ще бъде проведено за тези служители от администрацията, които работят в деловодството и връзки с обществеността и тези, които пряко и най- често обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса.Общият брой на служителите, които ще преминат през обучението е 20, от тях 15 са жени.Обучаемите ще бъдат разделени в две групи от по 3 човека, за да може да се осигури непрекъснат процес на обслужване на гражданите и фирмите в Общината, докато трае обучението. Ще бъдат застъпени теми за обслужване на неграмотни лица, на лица без правни познания, на лица със слухови, говорни и зрителни проблеми, служителите ще бъдат обучени в умения за ефективна делова комуникация с граждани със специални потребности с цел ефективно предоставяне на исканата от тях услуга. Продължителността на обучението е 5 дни.Завършилите обучението ще получат сертификат.
Дейност 4: Провеждане на обучения в ключови компетентности През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията, както и голяма част служители на експертни длъжности и специалисти в общината, общо 20 служители, от които 15 жени. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: Екипна ефективност (2 дни), Лична ефективност(3 дни) и Ефективно лидерство (2 дни). Продължителността на обучението е 7 дни.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни и регионални медии и ще бъде представен проекта,очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация.Ще бъдат публикувани 2 информационни съобщения в местни и регионални вестници. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Чупрене, където ще бъде публикувано и представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 500 бр. брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен за Община Чупрене изпълнител, с който ще бъде сключен договор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Електра Консулт
ДЗЗД Обучение Чупрене 2013
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 286 BGN
Общ бюджет: 74 736 BGN
БФП: 74 736 BGN
Общо изплатени средства: 74 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 257 BGN
2014 57 478 BGN
2015 0 BGN
74 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 669 BGN
2014 48 857 BGN
2015 0 BGN
63 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 589 BGN
2014 8 622 BGN
2015 0 BGN
11 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Назначени служители за управление на проекта- служители на община Чупрене, съгласно чл.4, ал.8 от ПМС 62 на МС от 2008 г.
Индикатор 9 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2: От тях % жени
Индикатор 11 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 3: От тях % жени
Индикатор 15 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: От тях % жени
Индикатор 19 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 21 Дейност 5: проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 5: изработени информационни брошури
Индикатор 23 Дейност 5: публикувани съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз