Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0056-C0001
Номер на проект: A12-22-47
Наименование: УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДУХ НА ПАРТНЬОРСТВО
Бенефициент: община Чавдар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 10.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Чавдар
Описание
Описание на проекта: Съвместно укрепване на ефективността на местната власт в общ. Мирково и общ. Чавдар чрез повишаване квалификацията на общинските служители посредством осигуряване на възможност да се обучават съобразно техните компетенции и нужди от обучение в дух на партньорство.
Дейности: Дейност 1: Обучения на служители от общ. Чавдар и общ. Мирково, които са включени в каталога на ИПА и специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служители от двете общини С цел укрепване на капацитета на най-отговорните лица в общинските администрации, се предвижда кметовете на двете общини и кметските наместници на с. Буново, с. Смолско, с. Каменица и с. Бенковски да участват в „Стратегически мениджмънт в държавната администрация”. (6 души) Пряко ангажираните с докуметооборота и административното обслужване на гражданите и бизнеса в общ. Мирково: главен специалист „ГРАО” и младши специалист „Деловодство и архив”, а в общ Чавдар главен специалист „ГРАО” ще вземат участие в „Е-управление. Електронно подписани документи” и „Административно обслужване”. (3 души) „Анализ на потребностите от обучение”. Предвид обстоятелството, че и двете общини са селски те не са толкова атрактивни за квалифицирани кадри и все още администрацията не е осъзнала ключовото значение на ефективното управление на човешките ресурси. В обучението се предвижда да се включат директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейнсти” и главен специалист „"Човешки ресурси”, общ. Чавдар, директор на дирекция „Финансово-административна дейност” и младши специалист "„Човешки ресурси”, общ. Мирково. (4 души) „Прилагане на новата нормативна уредба при управление и оценка на изпълнението в държавната администрация”. В обучението се предвижда да се включат директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейнсти” и главен специалист „Човешки ресурси”, общ. Чавдар, директор на дирекция „Финансово-административна дейност” и младши специалист „Човешки ресурси”, общ. Мирково, както и секретарите на общините, като отговорници за цялостата дейност на администрацията. (6 души) „Основни производства по АПК (за неюристи)”. Предвижда се в обучението да вземат участие секретарите на двете общини като пряко отговорни за цялостната админитративна дейност, директор на дирекция „Специализирана администарция”, общ. Мирково, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейнсти”, общ. Чавдар. (4 души) „Оптимизиране на административните структури”. Бързата и ефективна работа на държавната администрация, спазването на законите и лоялността на държавата към бизнеса, са от ключово значение за привличането на инвестиции. В последно време България се очертава като остров на икономическа стабилност в региона, на фона на дестабилизацията на редица европейски страни. Постигането на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции, което ще доведе и до повишаване качеството на предоставяните от общината услуги са основният мотив за избор на този курс, в който се предвижда да вземат участие секретарите на двете общини, директор на дирекция „Специализирана администарция”, общ. Мирково, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейнсти”, общ. Чавдар главните и старши счетоводители на общ. Чавдар и общ. Мирково. (8 души) „Комуникационна стратегия - разработване и план за реализиране”. Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна инвестиционна политика - размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната. Именно тези усилия трябва да получат гласност, като бъдат представени професионално пред обществеността, поради това предвиждаме главен специалист „Връзки с обществеността” от общ. Чавдар да вземе участие в семинара с цел придобиване на практически умения за иновативни подходи заразработване на комуникационна стратегия - цели, принципи и послания с цел изграждане на ефективен публичен имидж на общината. (1 човек) „Делова комуникация и етикет”. Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет. Правилата на етикета не са догма, те непрекъснато се развиват. В зависимост от областта в която се проявява етикета носи различни наименования. Най-често правилата за поведение се свързват с отношенията с други държави и техни представители В последните десетилетия сериозно внимание се обръща на нови форми на общуване, с редица специфики, а именно на етикета на общуването; бизнесетикта; комуникативния, компютърния, финансовия, служебния и телефонния етикет; етикет за началници и подчинени, етикет в местата за отдих и култура, етикет на подаръците и т.н. Поради изброеното би било полезно експерти от двете общини, пряко отговорни за поведението на работното място, да придобият знания и умения за прилагане на етични стандарти в работния процес, да се запознаят с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло, тъй като деловата комуникация и етикет не е квалификация, а практическо умение. От двете общини за участие в семинара са предвидени главен специалист „Човешки ресурси” от общ. Чавдар и младши специалист „Човешки ресурси” и младши специалист „Проекти, търговия и туризъм” от общ. Мирково. (3 души) За главните архитекти на двете общини, главен специалист „Устройство на територията и общинската собственост” в общ. Чавдар и старши специалист „Кадастър и регулация” , главен специалист „Устройство на територията” и Технически сътрудник, общинска инфраструктура, спортизация и регистрация на строежи” в общ. Мирково се предвижда специализирано обучение за допълнителна професионална квалификация в съответствие с длъжностните им характеристики и ще е насочено към упражняване на контрол върху строителството на територията на района в съответствие с актове свързани с изпълнение и контрол на строителството. (6 души)
Дейност 2: Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково Изпълнението на дейността предвижда да се изготви програма за служители на двете общини, които да преминат тримесечен курс по компютърно обучение, разделен на три модула. Първият модул предвижда обучение за работа MS Office пакет 2007 за напреднали. Целта е да се надградят базовите умения на служителите като се научат да използват в ежедневната си работа т. нар. „компютърни хитрини” за бърза работа и справяне със спешни задачи, създаване на шаблони, правилно организиране на папки и файлове, готови таблици и графики, които се изискват от всички съвременни работодатели (20 души) Вторият модул ще бъде фокусиран върху обучение за Управление на бази данни - Access и Електронно деловодство - работа с компютърна програма или създаване на електронни таблици за входяща и изходяща поща на всеки служител (20 души) Третият модул предвижда специализарано обучение по АrchiCAD за 6 служители на двете администарции, чиято работа изисква познаването на продукта и умение за работа с него. Продължителността на всеки модул ще бъде 22 учебни часа, разпределени в рамките на един месец. За всеки модул ще бъде създадена специална учебна програма, съобразена с нуждите на всяка една от общините. В края на всеки модул ще се провежда тест, като успешно издържалите ще получат сертификат.
Дейност 3: Чуждоезиково обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково Обучение на служители на общинската администрация по английски език. Предвижда се обучението да е дългосрочно с цел придобиване на по задълбочени и трайни знания. Първоначално ще се избере най-подходящия обучител, който ще има задачата да направи езиков одит на нуждите на служителите на общ. Чавдар и общ. Мирково, с което да се определи най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията. Езиковото обучние ще е съобразно с европейските единни критерии за познания по езици, като групите ще бъдат разделени на ниво А 1 и А2 и В1 и В2. За да се установи какъв е напредъкът на служителите ще се провеждат текущи контролни тестове по време на курса и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат. (20 служители на двете общини). Предвижда се обучението да се проведе в рамките на 150 академични часа за всяко ниво, разпределени в рамките на 6 месеца, съобразно заетостта на служителите от двете общини.
Дейност 4: Провеждане на две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на с Първата тридневна програма „Лидерство и управление на приоритетите в работата” е предвидена за служителите, заемащи ръководни длъжности в общ. Чавдар и общ. Мирково - кметовете, секретарите на общините, директорите на дирекции на общ. Чавдар, общ. Мирково и кметските наместници на с. Буново, с. Смолско, с. Каменица и с. Бенковски ще се проектира по начин, който гарантира на участващите придобиване на нови знания и умения, необходими в управление на поведението и приноса им в усилията за организационна и лична ефективност в среда на професионални и организационни предизвикателства чрез: открит форум за дискусия и обмен, който ще им позволи да направят, както внимателен преглед на възгледите и практиките си в областта на управлението и екипното лидерство в организационното развитие, така и да набележат нови възможности за обогатяването им с идеи и опит; задълбочен анализ на добрите практики на успешните ръководители в широк диапазон от сектори и страни, който ще разшири управленския хоризонт на участниците при избора на активна, иновативна позиция в процесите на организационно усъвършенстване и лидерство. По време на обучението участниците ще осъзнаят по-добре състоянието и потенциала на собствените си организационно-управленски и лидерски компетентности и начините, по които те и партньорите им могат продуктивно да въздействат чрез развитието им върху организационните процеси на сътрудничество, промяна и иновация (12 души) Второто обучение „Лична ефективност, мотивация, решаване на конфликт и подобряване на комуникацията в екипа” е предназначено за всички служители на общинските администрации с оглед подобряване на партньорството между двете общини. То има за цел да въздейства върху повишаване на личната ефективност на хората поотделно и на екипа като цяло; подобряване на общата атмосфера, удовлетворение и мотивация; сработване на служителите и полагане на основи за по-добра работна атмосфера; изграждане на умения за проактивност, особено в ситуации и работа с проблемни хора; повишаване на мотивацията на хората, както и тяхната инициативност в работата; изграждане на умения за управление на личното време на служителите; поставяне на общи за организацията стратегически и тактически цели; извеждане на екипа на организацията на по-високо ниво на взаимодействие на хората в него. Създаването на чувство на взаимно доверие, уважение и разбиране и способността на екипа да се справи с неизбежните конфликти, които е нормално да се появят, са ключови фактори за неговото развитие. След преминатото тридневно обучение участниците в него ще добият способности за идентифициране на проблема (трябва да се прави разлика между истинския проблем и симптомите на проблема), разработване на критерии (и/или цели). Идентифициране на всички осъществими, алтернативни решения или начини на действие; преценяване на алтернативите по отношение на данните и на целите на екипа; достигане до решение и неговото внедряване (55 участника) Обучение „Работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите”. По-ниското образователно равнище и лошите битови условия на живот определят ромите като рискова за работа социална група. Поради това предвиждаме служителите от двете общини - Чавдар и Мирково, на които често им се налага пряко да работят с представители на ромското население да преминат специален курс на обучение (10 души) И трите обучения ще са изнесени с цел участниците в тях да са извън работната обстановка и да могат да избегнат ежедневните служебни емоции и да се повиши нагласата за съпричастност и активност при изграждането на ефективни екипи.
дейност 5: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - Провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване началото на пректа, източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати; - Изработване на рекламни и помощни материали, необходими за обученията и пресконференциите по проекта; - Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта; - Подготовка и публикуване на публикации в регионални печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта; - Винилови транспаранти, които ще се използват по време на провеждане на обученията по дейност 2, 3 и 4 и на пресконференциите; - Брошури популяризиращи проекта и съдържащи информация за източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати; - Брошури с резултатите от проекта съдържащи информация за постигнатите резултати, които се предвижда да останат за текущо разпространение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Никанор" ООД
"ЕГ Консулт"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 971 BGN
Общ бюджет: 77 532 BGN
БФП: 77 532 BGN
Общо изплатени средства: 77 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 994 BGN
2014 59 538 BGN
2015 0 BGN
77 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 295 BGN
2014 50 607 BGN
2015 0 BGN
65 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 699 BGN
2014 8 931 BGN
2015 0 BGN
11 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в община Чавдар
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в община Мирково
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Общ брой на обучените служители получили сертификат
Индикатор 7 Дейност 1: Обучения на служители от общ. Чавдар и общ. Мирково, които са включени в каталога на ИПА и специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служители от двете общини; Преминати обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвъ
Индикатор 8 Дейност 1: Обучения на служители от общ. Чавдар и общ. Мирково, които са включени в каталога на ИПА и специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служители от двете общини; служители
Индикатор 9 Дейност 1: Обучения на служители от общ. Чавдар и общ. Мирково, които са включени в каталога на ИПА и специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служители от двете общини; Преминати обучения отговарящи на нуждите на служителите и п
Индикатор 10 Дейност 1: Обучения на служители от общ. Чавдар и общ. Мирково, които са включени в каталога на ИПА и специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служители от двете общини; служители-обучение
Индикатор 11 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; компютърен курс
Индикатор 12 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; модули
Индикатор 13 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; обучени служители
Индикатор 14 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; обучени 1ви модул
Индикатор 15 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; обучени 2ри модул
Индикатор 16 Дейност 2 Компютърно обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; обучние 3ти модул
Индикатор 17 Дейност 3 Чуждоезиково обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; обучение
Индикатор 18 Дейност 3 Чуждоезиково обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; продължителност-месеци
Индикатор 19 Дейност 3 Чуждоезиково обучение на общинската администрация в общ. Чавдар и общ. Мирково; Обучени служители
Индикатор 20 Дейност 4: Провеждане на две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на служит
Индикатор 21 Дейност 4: Провеждане на две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на
Индикатор 22 Дейност 4: Провеждане на две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на слу
Индикатор 23 Дейност 4: Провеждане на две 3-дневни и едно 2-дневно обучение за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на сл
Индикатор 24 Дейност 5: Дейности за информация и публичност; пресконференции
Индикатор 25 Дейност 5: Дейности за информация и публичност; публикации
Индикатор 26 Дейност 5: Дейности за информация и публичност; транспаранти
Индикатор 27 Дейност 5: Дейности за информация и публичност; брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз