Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0027-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-08001
Наименование: НОВИ ХОРИЗОНТИ
Бенефициент: ХИТКО РХ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е ориентирано към предоставяне възможност за обучение за придобиване на квалификация и обучение по ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в Бюро по труда-Разград /общини Разград, Лозница, Цар Калоян/, на които ще бъдат предоставени и възможности за мотивация, разработване на планове за професионално развитие за улесняване на интеграцията им към пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността включва различни действия по управлението на проекта: сключване на гр. договори с екипа по проекта; детайлно планиране на изпълнението на проектните дейности, вътрешен мониторнг и контрол върху изпълнението и отчитането на проекта. За успешното изпълнение на дейността е предвидено периодичното провеждане на работни срещи между членовете на екипа по проекта – ръководител, счетоводител и координатор. На срещите екипът ще обсъжда задачите по изпълнението и отчитането на свършената работа, ще се идентифицират възникнали проблеми и средства за решаването им. По време на обучението на професионална квалификация екипът ца управление на проекта ще проведе 1 входяща и 1 изходяща анкета с бенефициентите, с цел измерване степента на тяхната удовлетвореност.
Дейност 2 Подбор на крайните бенефициенти Дейността ще се извърши в съответствие с процедурата, прилагана от експерти от бюрата по труда в област Разград с участието на ръководителя на проекта. При процедурата ще бъдат спазени установените от Кандидата критерии – подходящо входящо образователно равнище на крайните бенефициенти, съответстващо на видовете обучение по ПК. След подбора ще се сформират 5 групи за обучение на крайните бенефициенти. Ще се застраховат бенефициентите от външен изпълнител, избран по условията на ПМС №55/2007 г.
Дейност 3. Обучение по професионална квалификация на 60 крайни бенефициенти по търсени квалификации на пазара на труда Обучението по професионална квалификация на 60-те крайни бенефициенти, разпределени в 5 групи, ще се извърши по следните търсени на пазара на труда квалификации, както следва: Водач на МПС за обществен превоз - код:840090 - Вътрешни и международни превози на пътници - код:8400901(300 часа) - 12 бенефициенти - Вътрешни и международни превози на товари - код:8400902(300 часа) на 12 бенефициенти Машинен оператор- код:521030 - Машини и съоръжения за заваряване - код:5210303(660 часа) 12 бенефициенти Строител - монтажник - код:582040 - Сухо строителство - код:5820403(660 часа) на 12 бенефициенти - Дограма и стъклопоставяне - код:5820404(660 часа) на 12 бенефициенти. Квалификационните обучения са съобразени с потребностите на регионалния и местните пазари на труда. Дейността ще е извърши от Кандидата - от квалифицирани преподаватели с релевантно образование и опит, съгласно държавните образователни изисквания. Организацията на обучението на крайните бенефициенти по ПК предвижда те бъдат разпределени в 5 групи по 12 обучаеми. По време на обучението на обучаемите ще бъдат осигурени стипендии в размер на 8 лв./учебен ден при минимален брой 6 учебни часа, според условията на програмната схема. На успешно завършилите обучението ще бъдат раздадени свидетелства.
Дейност 4. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности на крайните бенефициенти. Дейността включва обучение на крайните бенефициенти по следните видове ключови компетентности: • Дигитална компетентност /102 часа/ - включени общо 48 бенефициенти от 4-те групи, включени в обучение по специалностите: Вътрешни и международни превози на пътници - код: 8400901; Вътрешни и международни превози на товари - код:8400902; Машини и съоръжения за заваряване - код: 5210303 и Сухо строителство - код: 5820403.. • Обучение по английски език /102 часа/ - 12 бенефициенти, включени в обучението по ПК - Дограма и стъклопоставяне - код:5820404. Дейността ще отговори на всички минимални изисквания на програмната схема към обучението по ключови компетентности. В съответствие с условията на схемата, по време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8 лв./учебен ден при не по-малко от 6 присъствени часа. На бенефициентите, които са от други населени места в целевия регион, различни от гр. Разград, където ще се провежда обучението, ще се изплащат транспортните разходи. След завършване на съответното обучение по ключови компетентности крайните бенефициенти ще получат сертификат-удостоверение за придобитите ключови компетентности. Поради липсата на двугодишен опит на Кандидата, обучението по ключови компетентности ще бъде възложено на изпълнител, избран по условията на ПМС №55/2007 г.
Дейност 5. Провеждане на мотивационно обучение на 60 крайни бенефициенти по проекта и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване Провеждането на мотивационното обучение на крайните бенефициенти, и разработването на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване ще съответства на предявените минимални изисквания на програмната схема. По време на обучението обучаемите ще усвоят умения и техники за ефективна комуникация; Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо; Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател; Изготвяне на план за търсене на работа и професионална реализация.
Дейност 6. Прилагане на процедури по избор и възлагане на външни услуги Дейността предвижда организиране и прилагане на процедури за избор на външни изпълнители по ПМС 55/2007 г. за доставката на материалите и консумативите за обучението; за застраховане на обучаемите; за обучение по КК; за мотивационно обучение; за изработване на материали за информация и визуализация и документи за завършено обучение по ПК и КК.
Дейност 7. Публичност и информиране Дейността включва изработването и разпространението на материали по визуализация и организирането на проектни събития, както следва: - Материалите по проекта включват Информационна табела, монтирана на сградата на Кандидата – Хитко РХ ЕООД; подготовка и тиражиране на 10 постера, 1000 бр. дипляни за разпространение на проектните резултати и добри практики по проекта сред заинтересованите страни; 65 шапки и тениски с логото на проекта за бенефициентите и представители на заинтересованите страни. - Проектните събития за информиране на обществеността и заинтересованите страни предвиждат организирането и провеждането на стартова и заключителна пресконференция с участието на заинтересованите страни, подготовка и тиражиране на 2 прессъобщения за целите, напредъка и резултатите на проекта “НОВИ ХОРИЗОНТИ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 363 BGN
Общ бюджет: 134 509 BGN
БФП: 134 509 BGN
Общо изплатени средства: 134 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 673 BGN
2014 104 831 BGN
2015 0 BGN
134 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 222 BGN
2014 89 106 BGN
2015 0 BGN
114 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 451 BGN
2014 15 725 BGN
2015 0 BGN
20 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз