Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.01-0004-C0001
Номер на проект: К08-14-2/25.04.2008
Наименование: Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки
Бенефициент: Агенция по обществени поръчки
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изследване и въвеждане на добри практики и реализиране на партньорство с цел повишаване на ефективността при възлагане на обществените поръчки в България.
Дейности: Разработване на концепция за изграждане на Централен орган за обществени поръчки /ЦООП/
Система от мероприятия насочени към превенция на корупционни дейности
Провеждане на обучителни мероприятия и издаване на Ръководство по обществени поръчки
Софтуерно обновяване на Регистъра на обществени поръчки и доизграждане на Портал за обществени поръчки
Провеждане на информационни кампании във връзка с изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 995 000 BGN
Общ бюджет: 825 863 BGN
БФП: 825 863 BGN
Общо изплатени средства: 825 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 825 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 232 064 BGN
2009 593 799 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
825 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 701 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 197 255 BGN
2009 504 729 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
701 984 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 34 810 BGN
2009 89 070 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 879 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен анализ от проучването на пазара на доставки, възлагани чрез обществени поръчки от централната администрация
Индикатор 2 Изготвен доклад с проучени организационни модели на ЦООП
Индикатор 3 Проведена работна среща с чужди експерти и две учебни посещения в държава-членка на ЕС, с утвърдена практика на функциониране на ЦООП
Индикатор 4 Изготвена и предоставена на министъра на икономиката и енергетиката Концепция за въвеждане на ЦООП в България
Индикатор 5 Извършен мониторинг на често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки
Индикатор 6 Проведено работно посещение в страна-членка на ЕС с участие на експерти от АОП, СП и АДФИ
Индикатор 7 Проведена кръгла маса с представители на АОП, Сметна палата, АДФИ и КЗК
Индикатор 8 Работно посещение на чужди експерти в България
Индикатор 9 Изготвен съвместен документ/АОП, СП и АДФИ/ с насоки за реализиране на единна политика за превенция
Индикатор 10 Проведена кръгла маса с представители на АОП и бизнеса
Индикатор 11 Изготвен и предоставен на министъра на икономиката и енергетиката доклад, съдържащ предложения за намаляване на допусканите нарушения и снижаване на риска от корупционни практики при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 12 Проведени 3 обу-чителни семинара за 150 представи-тели на посоче-ните целеви групи
Индикатор 13 Проведено обуче-ние за служи-телите на АОП – 80% обучени експерти
Индикатор 14 Ръководство по обществени поръчки
Индикатор 15 Оптимизирано разширено търсене в Регистъра на обществените поръчки
Индикатор 16 Разработен идеен проект за визията и съдържанието на Портала за обществени поръчки
Индикатор 17 Разработени допълнителни модули и подобрения в Регистъра на обществените поръчки и интернет страницата на Агенция по обществени поръчки
Индикатор 18 Изготвен доклад, съдържащ проект за създаване на “Виртуално досие
Индикатор 19 Изготвена Back-up стратегия за базата данни за Регистъра на обществените поръчки
Индикатор 20 Реализиране на 2 информационни мероприятия
Индикатор 21 Реализиране на тв и радиореклама


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз