Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0032-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13002
Наименование: Квалификация за промяна
Бенефициент: ЕВРОДРАЙВ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е принос към предлагане на нови възможности за интеграция към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в Русе и Бяла, чрез включване в обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение по ключови компетентности, мотивация и разработване на планове за професионалното им развитие
Дейности: Дейност 1. Управление и изпълнение на проекта Дейността предвижда организиране на ресурсите на Кандидата, които ще осигурят всички условия за успешно изпълнение и добро управление на изпълнението на проектните дейности. Дейността ще създаде условия за изпълнение на проекта, съгласно план-графика за изпълнение, заложените цели и резултати, измерими с индикаторите за успех. За да бъде постигната целта на дейността, екипът по проекта се организира работата си в съответствие с основните ангажименти на всеки един от членовете, ще провежда ежеседмично работни заседания, ще анализира изпълнението на проектните дейности в съответствие с качеството и планираните срокове.
Дейност 2. Прилагане на процедури по избор и възлагане на външни услуги Дейността предвижда създаване на документи за провеждане на процедури за възлагане на външни услуги като закупуване на материали за обученията по ПК и КК;, канцеларски материали за управлението на проекта, възлагането на мотивационно обучение, застраховки на бенефициентите, материали по информиране и публичност; изработване на документи за завършено обучение.
Дейност 3. Подбор и обучение по професионална квалификация на 60 безработни Подборът на 60-те крайни бенефициенти ще бъде извършен със съдействието на ДБТ-Русе и ДБТ-Бяла по предвидената процедура и съобразно изискванията на Кандидата за подходящото входящо образователно равнище за предвидените специалности. Обучението по професионална квалификация ще обхване общо 60 бенефициенти по следните специалности: • 12 безработни лица по ПК“Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация /590 уч.часа/; • 12 безработни лица по ПК по "Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация /590 уч.часа/; • 12 безработни лица по ПК по “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация /590 уч.часа/; • 12 безработни лица по ПК по “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация /590 уч.часа/; • 12 безработни лица по ПК по “Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация /590 уч.часа/; Видът на квалификационните обучения е съобразен с потребностите на националния, регионалния и местните пазари на труда от една страна, както и със специфичните потребности на целевата група на проекта. Дейността ще е извърши от Кандидата - от квалифицирани преподаватели с релевантен опит, съгласно държавните образователни изисквания. По време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8 лв./учебен ден с не по-малко от 6 присъствени часа. На бенефициентите, които са от други населени места в целевия регион, различни от гр.Русе, където ще се провежда обучението, ще се заплащат транспортните разходи. На успешно завършилите обучението по професионална квалификация ще бъдат издадени удостоверения за новопридобитата по проекта квалификационна степен.
Дейност 4. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности Дейността ще обхване 60 крайни бенефициенти по проекта. Обучението по ключови компетенции ще бъде организирано, както следва: • І група – 12 бенефициенти, /включени в обучение по ПК“Кофражи”, код 5820302, втора степен на ПК/ ще преминат през обучение по КК2 - Английски език- А1 ниво, 102 учебни часа; • ІІ група – 12 бенефициенти, /включени в обучение по ПК - "Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на ПК/; ще преминат през обучение по КК2 - Английски език- А1 ниво, 102 учебни часа; • ІІІ група - 12 крайни бенефициенти /включени в обучение по “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на ПК/ ще бъдат обучени по КК2 – Румънски език- А1 ниво, 102 учебни часа; • ІV група - 12 крайни бенефициенти /включени в обучение по ПК “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на ПК/ ще преминат през обучение по КК4 – Дигитални компетентности – 102 учебни часа; • V група – 12 крайни бенефициенти /включени в обучение по ПК “Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на ПК/ ще преминат през обучение по КК4 – Дигитални компетентности – 102 учебни часа; Обученията ще увеличат шансовете за заетост на крайните бенефициенти, защото повишават тяхната професионална пригодност, тъй като строителните квалификации са търсени и на европейския пазар на труда, а част от русенските строителни фирми работят в ЕС като изпълнители на обекти. Дейността ще се извърши от Кандидата , който разполага с квалифицирани преподаватели с релевантен опит, съгласно държавните образователни изисквания. По време на обучението бенефициентите ще получават стипендии в размер на 8 лв./учебен ден при не по-малко от 6 присъствени часа. На бенефициентите, които са от други населени места в целевия регион, различни от гр.Русе, където ще се провежда обучението, ще се изплащат транспортните разходи. След завършване на съответното обучение по ключови компетентности крайните бенефициенти ще получат сертификат -удостоверение за придобитите ключови компетентности.
Дейност 5. Провеждане на мотивационно обучение на 60 крайни бенефициенти и разработване на планове за професионалното им развитие Дейността ще отговори на минималните изисквания на програмната схема към мотивационното обучение и ще включва следните модули при спазване на изискванията за тяхната продължителност: техники за ефективна комуникация; подготовка на документи за кандидатстване за работа /СV, мотивационно писмо/, Подготовка за интервю/Събеседване с работодател; Изготвяне на план за търсене на работа и реализация. Обучаемите ще бъдат разпределени в 5 групи. По време на обучението на тези от тях, които живеят в населено място в целевия регион, различно от гр. Русе, където ще се провежда обучението, ще бъдат изплащани транспортни разходи.
Дейност 6. Информиране и публичност Дейнстта по информиране и публичност включва: - Подготовка и разпространение на информационни материали, както следва: • 1 информационна табела на сградата на Кандидата – Евродрайв ЕООД; • Изработена и монтирана 1 информационна табела на сградата на Кандидата – Евродрайв ЕООД; • подготовка и тиражиране на 8 постера, • подготовка и разпространение на проектни брошури с тираж 1000 бр. /700 в началото, 300 в края на проектния период/ за разпространение на проектните цели, на постигнатите резултати и добри практики по проекта сред целевата група, заинтересованите страни и обществеността; • 60 шапки и тениски с логото на проекта; • подготовка и разпространение на 2 прессъобщения до регионалните медии за стартирането и финала на изпълнението на проекта. - Подготовка и провеждане на проектни събития за информиране и публичност, както следва: • провеждане на стартова пресконференция • провеждане на заключителна пресконференция, Информационните материали и организираните проектни събития ще дават информация за ЕС, за финансиращия източник и посланието на Оперативната програма. Графичните и цветовите стандарти, както и всички конкретни изисквания при осъществяване на мерките за информиране и публичност, предназначени за широката общественост ще бъдат изпълнени, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 394 BGN
Общ бюджет: 157 807 BGN
БФП: 157 807 BGN
Общо изплатени средства: 157 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 279 BGN
2014 122 527 BGN
2015 0 BGN
157 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 987 BGN
2014 104 148 BGN
2015 0 BGN
134 135 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 292 BGN
2014 18 379 BGN
2015 0 BGN
23 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз