Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0133-C0001
Номер на проект: ESF-1110-09-12002
Наименование: "Консорциум Браян" за квалификация и мотивация на уязвимите групи за конкорентно включване на и интегриране на пазара на труда чрез обучение
Бенефициент: "КОНСОРЦИУМ БРАЯН"ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Да бъдат предоставени възможности на представители на уязвимите групи за конкурентно включване и интегриране на пазара на труда чрез обучения за повишаване на квалификацията и мотивацията
Дейности: Дейност 1 - Подбор на безработни лица, представители на уязвимите групи на пазара на труда, регистрирани в ДБТ. Тази дейност е определяща за успешното изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Всички 90 представители на целевата група, които да бъдат включени в обученията по проекта, ще бъдат избрани в пряко сътрудничество и координация 3-те ДБТ, съобразно законовите изисквания и изготвените процедури.
Дейност 2 - Мотивоционно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване Мотивационното обучение е първото от 3-те, които ще преминат представителите на целевата група, включени в проекта. То е задължителният старт, който ще им даде необходимата увереност и желание да бъдат част от активно заетите и конкурентните на пазара на труда, като принос за това ще имат придобитите ключови компетентности и професионална квалификация. Експертно разработените индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване ще бъдат "пътната карта" на всеки успешно завършил обучението за интеграция и адаптивност към пазара на труда.
Дейност 3 - Обучение по КК "Умения за работа в екип" Обучението по КК е второто от 3-те, които ще преминат представителите на целевата група, включени в проекта.
Дейност 4 - Професионално обучение по професията "Помощник пътен строител" Професионалното обучение е последното от 3-те, които ще преминат представителите на целевата група, включени в проекта. Обучението ще бъде за пълната степен І на професията и успешно завършилите ще придобият Свидетелство за профисионална квалиификация. Програмата на обучението е разработена съгласно изискванията на ДОИ и е утвърдена от НАПОО. Професионалното обучение завършва процеса на подготовка на представителите на целевата група, включени в проекта, за конкурентното им включване, интеграция и адаптация на пазара на труда.
Дейност 5 - Управление на проекта Дейностите по изпълнението на проекта са критични за неговото правилво изпълнение и отчитане, както и за да бъдат постигнати поставените цели и набелязаните резултати. В тази връзка ще бъдат обособени следните поддейности: 5.1 Сформиране на екип за управление 5.2 Тръжни процедури 5.3 Отчетност 5.4 Одит
Дейност 6 - Информиране и публичност Информираността и публичността са една от най-важните проектни дейности и ще бъдат реализирани чрез: 8 публикации в печатни медии, 250 брошури с информация за проекта, 50 информационни плаката, 3 банера, 120 химикала, 90 светлоотразителни жилетки, 100 шапки, 4 информационни табели в размер А4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 507 BGN
Общ бюджет: 117 021 BGN
БФП: 117 021 BGN
Общо изплатени средства: 117 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 500 BGN
2014 89 516 BGN
2015 0 BGN
117 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 375 BGN
2014 76 089 BGN
2015 0 BGN
99 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 125 BGN
2014 13 427 BGN
2015 0 BGN
17 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз