Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0041-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13004
Наименование: Квалификация и мотивация на 60 безработни лица-средство за успешна интеграция на пазара на труда
Бенефициент: СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да подпомогне процеса на интеграция и адаптация на пазара на труда на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, чрез повишаване на тяхната квалификация и мотивация.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, експерт обучения и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще инициира стартиране на процедура за подбор на представители на целевата група, подавайки в ДБТ-Русе Заявка за извършване на процедура за подбор през първия месец от изпълнението на проекта. Ще бъдат приложени правилата и спазени стъпките на Процедурата за подбор, разработена от Агенция по заетостта за нуждите на конкретната схема. След приключване на подбора, СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса, Център за професионално обучение ще подпише с одобрените кандидати индивидуални договори за включване в проектните дейности. Екипът по проекта ще избере изпълнители на външните услуги по проекта – провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване; наем на зали и оборудване за провеждане на професионалното обучение и обучението по ключови компетентности; изработване на материали за публичност и визуализация. Екипът за управление ще отговаря за отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност; изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади; изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта.
Дейност 2. Провеждане на мотивационно обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. • Етап I – Избор на изпълнител за провеждане на мотивационно обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване. Изборът на изпълнител ще се извърши при спазване разпоредбите на ПМС № 55 от 12 Март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.“, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидената стойност на услугата, без данък върху добавената стойност е под 15 000 лв., поради което кандидатът ще приложи разпоредбата на чл. 12, ал. 2 „Бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е: 1. за строителство - до 45 000 лв. включително; 2. за доставки и услуги - до 15 000 лв. включително.“ Кандидатът ще определи изпълнител, който да проведе мотивационно обучение на представителите на целевата група и да разработи планове за професионалното им развитие и усъвършенстване, при условията и начина описан по-долу /в Етап II/, като има предвид: - Цена на услугата съобразно предвидения бюджет на проекта; - Опит в провеждането на мотивационни обучения и в разработването на планове за професионално развитие и усъвършенстване, както и наличие на експерт/и с доказан опит; С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, бенефициентът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. • Етап II – Провеждане на мотивационно обучение на 60 безработни лица – представители на целевата група по проекта и разработване на планове за тяхното професионално развитие и усъвършенстване. Подбраните от Дирекция “Бюро по труда”, съвместно с кандидата по проекта - СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса, Център за професионално обучение представители на целевата група ще преминат първо през мотивационно обучение. Предвижда се обучението да има продължителност 24 учебни часа и да бъде проведено на модулен принцип, в рамките на 4 присъствени дни. За постигането на максимална ефективност курсистите ще бъдат разделени на групи. Обучението ще бъде насочено към засилване мотивацията на безработните лица за активно поведение на пазара на труда, чрез изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели, формиране на социални умения при търсене на трудова заетост, подготовка на документи за кандидатстване за работа, повишаване на самооценката на търсещите работа лица. Предвижда се включването на следните модули в обучението: Модул I Техники за ефективна комуникация /5 учебни часа/ ще има за цел участниците да придобият основни знания и практически умения за успешна комуникация. Ще бъде приложен активен метод - групово-динамична форма на обучение. По време на обучението всеки участник ще получи индивидуална консултация, в която ще се обсъдят силните и слаби страни на обучаемия, на база попълнени тестове, чек листове и участието в групата. Модул II Подготовка на документи при кандидатстване за работа /7 учебни часа/ ще има за цел участниците да придобият основни знания и практически умения, свързани подготовка и писане на документи за кандидатстване за работа (автобиография, мотивационно писмо и др.). Ще бъде приложен активен метод - групово-динамична форма на обучение. Всеки от участниците ще има възможност да получи методически указания за това как се пишат CV и мотивационно писмо. Всеки участник ще бъде лично консултиран за това как да напише своето CV и мотивационно писмо. Модул III Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател /6 учебни часа/ ще има за цел участниците да придобият основни знания и практически умения за успешно представяне на интервю за работа. Ще бъде приложен активен метод - групово-динамична форма на обучение и симулативна игра. Обучаемите ще имат възможност да наблюдават поведението на всеки един от групата в симулативно интервю, което ще бъде записано. Модул IV Изготвяне на план за търсене на работа и реализация /6 учебни часа/ цели професионално и лично ориентиране на участниците в областите, в които имат потенциал за развитие и чрез това – улесняване на бъдещата им реализация на пазара на труда. Ще бъде приложен активен метод - групово-динамична форма на обучение. Ще бъде направена преоценка на трудовата история на всеки участник, анализ на личните и професионални умения и предпочитания и откриване на реалните възможности за тяхното съчетаване. На всеки представител на целевата група ще бъде разработен личен план за професионално развитие и усъвършенстване. На база проведено тестване по подходяща методика обучаващият ще създаде личностни профили за всеки един от обучените. Личностният профил би могъл да бъде неразделна част от документите за кандидатстване за работа, както и отправна точка за по-нататъшна себереализация. В резултат на изпълнението на дейността целевите безработни ще придобият увереност и желание за активно поведение на пазара на труда. Обучението ще им помогне да оценят потенциала си, да си поставят адекватни цели и да съставят реалистичен план за постигането им. За удостоверяване изпълнението на дейността ще бъдат попълнени Протокол за проведено мотивационно обучение, Формуляр за проведена мотивация и ще бъдат приложени разработените планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Дейност 3. Провеждане на обучение по Професия Оператор на компютър, Специалност Текстообработване. Обучението по професия Оператор на компютър, Специалност Текстообработване е с обща продължителност 320 учебни часа, от които 152 часа теория и 168 часа практика. След приключването му, обучаемите ще придобият първа степен на професионална квалификация и ще получат Свидетелство за професионална квалификация. Преди стартирането на курса ще бъде удостоверено тяхното входящо образователно равнище спрямо изискванията на ЗПОО и ДОИ. Предвижда се курсистите да бъдат разделени на 4 групи по 15 човека. Занятията на всяка от тях ще бъдат проведени в рамките на 52 присъствени дни. По време на обучението ще се води присъствен списък за удостоверяване присъствието на курсистите и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес. В края на всяка изучавана дисциплина ще се извършва проверка на знанията, удостоверявана с протокол. На обучаемите ще бъдат предоставени учебници и помощни материали с оглед пълноценно усвояване на преподадения материал. За срока на обучението са предвидени разходи за стипендии на курсистите в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден. Едната група обучаеми се предвижда да обхваща представители на целевата група от гр. Ветово и гр. Сливо поле, за които са заложени разходи за транспорт /билети за пътуване с междуселищен транспорт/. Предвижда се часовете по теория и практика да се проведат в наети за целта зали, с обособени самостоятелни работни места за всеки обучаващ се. За практическите занятия ще бъдат използвани компютри, с лицензирани софтуерни приложения и достъп до интернет. В резултат на обучението, бенефициентите ще придобият следните основни знания и умения, които ще повишат тяхната конкурентоспособност на пазара на труда: - Използване на компютърна техника, съобразно нейните технически и функционални характеристики; - Възможностите, приложението и функциите на типичните програмни продукти за въвеждане и обработка на текст; - Изисквания за оформяне на материалите, съобразно кореспондентските и административните правила; - Възможностите за изпращане на документи по електронен път; - Правила за съхраняване на документи на различен тип носители и др. След приключване на обучението курсистите ще положат държавни изпити по теория и практика на професията пред назначена за целта изпитна комисия. На успешно издържалите ще бъдат издадени Свидетелства за придобита първа степен на професионална квалификация по професия Оператор на компютър, Специалност Текстообработване. В края на обучението бенефициентите ще бъдат помолени да попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса за професионална квалификация и очакваните от него ползи за бъдещото им професионално развитие.
Дейност 4. Провеждане на обучение по КК 2 – Общуване на чужди езици – Английски език. Обучението по английски език ще бъде проведено в рамките на 100 учебни часа, разпределени в 17 присъствени дни. Обучаваните 60 безработни ще бъдат разделени на 4 групи, след определяне на входното им ниво. Обучението ще съответства на едно ниво от Европейската референтна рамка и при успешно покриване на учебния теоретичен и практически материал ще доведе участниците до овладяване на предвидените умения и компетентности за съответното ниво. Изборът на лица за включване в обучение по английски език ще се извърши след определяне на индивидуалното им ниво. Изпитът за входно ниво ще включва писмен тест и при необходимост устно събеседване/интервю. Резултатите от проведените изпити за входно ниво на участниците ще помогнат на преподавателите при последващото провеждане на обученията по английски език, както и за повишаване ефективността на учебния процес. Входното ниво ще послужи за база за сравнение на знанията и уменията на курсистите преди и след провеждането на съответното обучение. Курсовете ще се проведат в наети за целта учебни зали, позволяващи прилагане на интерактивни методи за обучение. На обучаемите ще бъдат предоставени учебник в комплект с учебна тетрадка и CD, с цел пълноценно усвояване на знания по граматика, лексика и изграждане умения за произношение и слушане. За периода на обучението са предвидени разходи за стипендии на курсистите в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и пътни разноски за лицата, които ще ползват междуселищен транспорт. Ще бъде използвана учебна система, която да предостави на обучаващите се един съвременен и новаторски подход при изучаването на езика, като комбинира модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения, с насоченост към използването на езика за комуникация, което е и основна цел на Общата Европейска Езикова Рамка. Обучението ще се извърши от утвърдени преподаватели по английски език, притежаващи дългогодишен професионален опит и висше образование по специалност английска филология. По време на обучението ще се провеждат текущи тестове, които ще осигурят възможност за системно наблюдение и вътрешна оценка на графика и качеството на дейностите, напредъка на участниците и ефективността на процесите. След приключване на курса обучаемите ще положат финален изпит по английски език. На успешно издържалите изпита курсисти ще бъдат издадени Сертификати за завършеното ниво по английски език. В края на обучението бенефициентите ще бъдат помолени да попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса по английски език и очакваните ползи от него за постигането на заетост и реализация на пазара на труда.
Дейност 5. Информиране и публичност. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: • Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Русе; • Отпечатване на 10 бр. плакати, съдържащи информация за целите и дейностите по проекта. Плакатите ще бъдат поставени в офиса на СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса и в използваните обучителни зали. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. • Отпечатване на 200 бр. брошури, съдържащи информация относно целите и конкретните резултати по проекта. Брошурите ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. • Една публикация в национален ежедневник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 608 BGN
Общ бюджет: 126 716 BGN
БФП: 126 716 BGN
Общо изплатени средства: 126 715 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 522 BGN
2014 99 193 BGN
2015 0 BGN
126 715 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 393 BGN
2014 84 314 BGN
2015 0 BGN
107 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 128 BGN
2014 14 879 BGN
2015 0 BGN
19 007 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз