Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Партньорство за социални предприятия в България
Бенефициент: Фондация "Помощ за благотворителност в България"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 19.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в България.
Дейности: Дейност 3. Експертни групи – създаване и укрепване на три работни групи Да консолидира експертния и политически ресурс на институциите, ангажирани с подкрепа за социалните предприятия в България, да им осигури институционална подкрепа, възможност за актуализация на знанията и уменията и подкрепа за създаването на продуктите.
Дейност 5. Проучване на Група «Жизнеспособност и ефект на социалните предприятия» Да създаде инструменти за оценка на въздействието на социалинте предприятия
Дейност 4. Правен анализ на Група «Политики за насърчаване на социалните предприятия» Да помогне за оптимизирането на националната норманивна база за развитие на социалви предприятия
Дейност 7. Учебно Посещение на целевата група във Великобритания Да осигури познаването на Модела на подкрепяща социалните предпиятия организация и да увеличи мотивацията за създаване на български аналог.
Дейност 1 – Организационни дейности и мениджмънт на проекта Да осигури успешно изпълнение на дейностите, заложени в проекта; Да осигури ефективни механизми за планиране, наблюдение и контрол и оценка на всяка дейност, както и на екипа по проекта
Дейност 6. Анализ на Група «Финансиране на социалните предприятия» Да открои пречки, стимули и възможностите за частни инвестиции в програми за създаване и растеж на социални предприятия в България.
Дейност 10: Информационни дейности Представяне на събраната информация, популяризиране на социалните предприятия, осигуряване на прозрачност
Дейност 9: Създаване на модел за подкрепа и финансиране на социални предприятия от кандидатстващата организация в малко населено място Да разшири капацитета на кандидатстващата организация за създаване на социална промяна
Дейност 8. Форум/Платформа Социални предприятия България (работно заглавие) Създаване на българска струкутра, която по подобен на Social Enterprise Coalition UK начин да стане „гласът на българските социални предприятия”.
Дейност 2: Запознаване с Mодела на подкрепяща организация за социални предприятия на Social Enterprise Coalition UK, Великобритания: Да идентифицира конкретното ноу-хау на партньора, предмет на трансфер в проекта
Партньори
Партньори:
Social Enterprise Coalition
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 734 BGN
Общ бюджет: 263 436 BGN
БФП: 263 436 BGN
Общо изплатени средства: 263 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 547 BGN
2014 166 640 BGN
2015 41 179 BGN
263 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 215 BGN
2014 141 644 BGN
2015 35 002 BGN
223 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 332 BGN
2014 24 996 BGN
2015 6 177 BGN
39 505 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Преведени материали
Индикатор 2 Описани учебни примери
Индикатор 3 Набрани експерти за Групите
Индикатор 4 Проведени обучения в Групите
Индикатор 5 Изготвени Правен анализ, Доклад за проучване и Анализ на частното финансиране
Индикатор 6 Проведено учебно посещения
Индикатор 7 Учредена структура Социални предприятия Б-я
Индикатор 8 Проведени две срещи-конференции
Индикатор 9 Съставена програма за подкрепа на СП
Индикатор 10 Информационни средства и материали
Индикатор 11 Консолидиран експертен потенциал
Индикатор 12 Придобити нови знания и умения
Индикатор 13 Подготвени политически решения и други подобрения в средата
Индикатор 14 Увеличена запознатост, увеличена мотивация за работа по СП
Индикатор 15 Трансфериран модел
Индикатор 16 Трасферириният модел - функциониращ
Индикатор 17 Трасфрерирани и адаптирани добри практики
Индикатор 18 Нарастващ интерес към СП от страна на НПО и граждани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз