Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0086-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата
Бенефициент: Национална мрежа за децата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Надграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детстко развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на иновативни и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управлението на проекта В рамките на тази дейност ще се обърне внимание на организационните въпроси, свързани с навременното и качествено изпълнение на заложените дейности. Ще бъде изготвен вътрешен работен график с описани отговорници и срокове. Екипът ще се състои от ръководител и финансов мениджър и ще бъде подпомаган от ключови експерти от страна на кандидата и партньора.
Дейност 2. Анализ на съществуващите добри практики в България при предоставяне на услуги в сферата на ранното детско развитие и ранно детско образование и преглед на законодателната рамка. На този етап ще бъде извършено проучване и анализ на съществуващи добри практики по предоставяне на услуги в сферата на ранно детско развитие и образование, както и преглед на законодателната среда, в която се развиват тези услуги. Целта е да се идентифицират съществуващите пречки и проблеми, както и да се очертаят съответни последващи действия с цел превенция и намаляване отпадането на деца и млади хора от образователната система. Настоящия анализ ще послужи и като основа за последващото идентифициране и оценка на иновативни практики от други европейски страни.
Дейност 3. Проучване и идентифициране на иновативни и алтернативни социални услуги за подобряване на ранното детско развитие и образование сред членовете на Юрочайлд. В рамките на тази дейност ще се направи проучване и идентифициране на добри практики от организациите, членки на Юрочайлд (от 35 европейски страни). С помощта на партньора ще се изготвят форми за описание на добри практики в сферата на предоставяне на социални услуги за подобряване на ранното детско развитие и образование с цел превенция и намаляване отпадането от образователната система. Организациите ще бъдат поканени да опишат своите практики в областта на ранното детско развитие и образование, чрез предварително зададената форма. Външни ключови експерти ще направят преглед на описаните социални услуги, като ще откроят най-добрите практики по предварително зададени критерии. Тези определени практики (максимум 3 от три различни страни) ще бъдат включени за дискутиране и обсъждане по време на организиран тематичен семинар/peer review с представители на определените страни.
Дейност 4. Провеждане на тематичен семинар/peer review. Основна роля в тематичния семинар ще имат организациите, чиито практики са идентифицирани за последващо дълбочинно изследване. Ключовите експерти ще подготвят специални въпросници към участниците, за да фокусират дискусията към нуждите от определяне на иновативни елементи, както и прилагане на подобни услуги в България и други европейски страни, като: резюме на уроците и изводи, произтекли от практиката на съответните организации, идентифициране на онези аспекти от техните практики, които демонстрират възможност за репликирането им, коментари и предложенив във връзка с предизвикателствата. Тематичния семинар ще се проведе в България и ще бъде двудневен (25 участници).
Дейност 5. Изготвяне на Независим Доклад Експертите по проекта ще изготвят Независим Доклад за представените и дискутирани практики. Докладът ще съдържа ключови послания и препоръки, преглед на проучените практики, какви са общите споделени принципи, идентифицирани и описани иновативни елементи във всеки разгледан случай, както и открояване на елементи, които позволяват адаптиране и прилагането им в България и други страни, научени уроци и последващи стъпки.
Дейност 6. Организиране на обучителни посещения Ще се проведат три двудневни обучителни посещения в страните, чийто практики са обект на изследването (11 участника – представители на български НПО, развиващи услуги в посочената сфера, Министерство на образованието, младежта и науката, ключови експерти и предтавител на проектния екип). Практиката показва, че запознаването на място с процеса на реализация на дадена услуга е най-ефективния метод за генериране на знания и капацитет.
Дейност 7. Провеждане на обучително-дискусионни работни срещи В рамките на настоящата дейност ще се организират три еднодневни работни срещи в България (по 35 участника за всяка среща). Изборът на регионите ще бъде на база данни за най-негативни тенденции в областта на отпадането на деца и ученици от задължителната образователна система, подадени от МОМН. Ще бъдат поканени представители на местни НПО, общини, училища и други регионални институции и организации, пряко отговорни за релизирането на политики и развиващи услуги в областта на ранното детско развитие и образование. Обект на работните срещи ще бъдат проучените практики (представени от участниците в обучителните пътувания), развитието и прилагане на услуги, които спомагат превенцията на отпадане на ученици от образователната система, подобряване на комуникационния процес между структури на гражданското общество, представители на местните и централни власти за преодоляване на проблемите в посочената сфера.
Дейност 8. Публичност и разпространение През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от осъществяване на публичност по дейностите от проекта. Ще бъдат реализирани всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа – на всички издания, покани, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали, и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за подкрепата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 057 BGN
Общ бюджет: 119 896 BGN
БФП: 119 896 BGN
Общо изплатени средства: 119 896 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 520 BGN
2014 51 649 BGN
2015 26 726 BGN
119 896 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 292 BGN
2014 43 902 BGN
2015 22 717 BGN
101 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 228 BGN
2014 7 747 BGN
2015 4 009 BGN
17 984 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Анализ на съществуващите добри практики в България при предоставяне на услуги в сферата на ранното детско развитие и ранно детско образование и преглед на законодателната рамка
Индикатор 3 Прилагане и изпълнение на иновативен подход за оценка на иновативни и алтернативни практики
Индикатор 4 Селекция и оценка на европейски практики относно наличие на иновативност и възможноат за адаптиране и трансфер
Индикатор 5 Лица участвали в обучително-дискусионни работни срещи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз