Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0405-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на производствения процес
Бенефициент: СД "СИМОЛИНИ-94 - ЗДРАВКОВ-МИЛЕВ И С-ИЕ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Модернизация на производствения процес”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на доставчик на предвиденото за закупуване по проекта оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване по проекта оборудване, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г. и сключване на договор с класирания на първо мя
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта дълготрайни материални активи.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Осигуряване на пибличност и информираност на дейностите по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 878 596 BGN
Общ бюджет: 1 156 554 BGN
БФП: 809 588 BGN
Общо изплатени средства: 809 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 809 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 809 588 BGN
2015 0 BGN
809 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 688 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 688 150 BGN
2015 0 BGN
688 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 438 BGN
2015 0 BGN
121 438 BGN
Финансиране от бенефициента 376 541 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Увеличаване на производствения капацитет за производство на луксозни издания
Индикатор 7 Индикатор 2: Намаляване на себестойността на произвежданите продукти
Индикатор 8 Индикатор 3: Намаляване на времето за доставка
Индикатор 9 Индикатор 4: Намаляване на енергопотреблението
Индикатор 10 Индикатор 5: Въвеждане на нови продукти
Индикатор 11 Индикатор 6: Въвеждане на нови машини в производствения процес
Индикатор 12 Индикатор 7: Въвеждане на иновативни технологии в производствения процес
Индикатор 13 Индикатор 7: Намаляване на бракуваната продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз