Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи”
Бенефициент: Сдружение “Форум гражданско общество”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 15.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Създаване на иновативен модел за виртуален Социален Кооператив, който да оказва помощ и да работи в интерес на маргиналните групи в отдалечени и малки населени места.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта. Назначаване на определените в проектното предложение, членове на екипа за управление на проекта. Разработка на тръжни документи и процедури по ПМС 55/12.03.2007 г. за провеждане на търговете за доставка на материали, консумативи и услуги. Тръжните процедури ще се възложат на юридическа кантора.
Дейност 2 – Работа с медиите и действия за прозрачност и информиране на обществото Среща с медиите и действия за прозрачност, за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото. Ще се разработи „План за информация и публичност” за информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от неговото реализиране и ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, в който ще бъдат заложени следните средства: 4 пресконференции, като едната ще бъде в началото на проекта, втората / в Италия/, третата в процеса на изпълнението му и четвъртата при неговото финализиране.
Дейност 3 – Организиране и провеждане на социологическо изследване относно нагласите спрямо Социалните Кооперативи и публично-частното партньорство За проучване на опита на Социалните Кооперативи – нагласи за създаването им, традиции, затруднения при функциониране и оцеляване в ситуация на криза на територията на окръг Комо Италия и Република България, ще се проведе социологическо изследване. То ще включва анкетиране на действащи Социални Кооперативи в Италия, окръг Комо и организации, предоставящи сродни дейности на територията на Република България. Проучването ще се извършва на място от социолози и анкетиращи лица в България и Италия, чрез попълване на предварително изготвена Анкета.
Дейност 4 – Организиране на посещение, обмяна на опит и обучение на обучители в Италия на специалисти от България. В организираното посещение в Италия ще се подберат представители на неправителствени организации от региона на Варна и страната, представители на общинска администрация – Варна, както и на други общини, които съдействат и работят в области сродни на социалното коопериране, и представители на местни общности и бизнеса, които имат подчертан интерес в социалната работа и публично-частното партниране.
Дейност 5 – Изработка на Уеб – сайт с база от данни за създаване на обменна мрежа и уеб базирана платформа за предоставяне на виртуални социални услуги(консултации) В следствие на проведеното социологическо изследване в България и Италия ще се създадат бази с данни за действащите социални предприятия в двете страни, които ще съдържат най-общо предмета на дейност, вида на предоставяните стоки или услуги и контактни данни. Ще се оформи и рекламно каре където Социалните Кооперативи ще реклмират своите продукти или услуги които предлагат на пазара. Ще се създаде на сайта и мрежа за обмен. Тя ще бъде с отворен код и в нея ще могат да членуват всички Социални Кооперативи - първо от страните на Кандидата и Партньора, а в последствие и от други страни членки на ЕС, както и такива извън общността.
Дейност 6 – Заснемане и изработка на мултимедиен филм за популяризиране на Социалните Кооперативи в България След проучаване на дейностите на социалните организации и инициативите на общините в България и след провеждане на социологическото изследване, което ще допълни картината за дейностите на Социалните Кооперативи в окръг Комо Италия – ще се селектират най-добрите практики и инициативи и ще се заснеме филм. В него ще се включат действащи Социални Кооперативи в Италия и организации в България, които имат добри практики в сферата на социалното коопериране и работа с маргиналните групи.
Дейност 7 – Организиране на Конференция с международно участие по въпросите на интеграцията и социалното включване в България с посещение на специалисти от Италия и провеждане на обучения на място по заявен интерес Предвижда се да се проведе тридневна Национална конференция с международно участие. Програмата на конференцията ще включва работа в пленарна сесия първия ден и работа в секции и по направления – във втория и третия ден. Ще бъдат поканени 50 лица от България и Италия /8 лица от Италия, от които 2 –ма лектори- участници в пленарните сесии и работата в научни секции, 5 консултанта за предоставяне на обучение на място по заявен интерес и 1 преводач/. Групата от Италия ще включва представители на Социалния Кооператив „Куеста Дженерационе” от гр Комо.
Дейност 8 - Разработване и отпечатване на Наръчник за създаване, мотивация и управление на Социален Кооператив: „Социалното коопериране – стари традиции, нови възможности” Ще бъде изработен и отпечатан Наръчник за създаване, мотивация и управление на Социален Кооператив. Ще бъдат разработени следните теми : Първа част: пленарни доклади от проведената Конференция; научни съобщения и презентации от работата по секции. Втора част: Презентация на Социалния Кооператив – структура, организация, дейности, човешки ресурси, финансиране. Наръчникът ще бъде цветен с твърда корица, в обем до 100 страници. Печатното издание ще бъде ценно методическо помагало в работата по социалното коопериране.
Дейност 9 – Мониторинг и оценка на дейностите по проекта Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за спазването на разработените план-графици. При възникване на евентуални конфликти ще се търси успешен начин за тяхното преодоляване. Изготвяне на прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения.
Дейност 10 - Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала, зает с дейностите по проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасянето на дължимите данъци и следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. Ще бъдат осъществявани насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Дейност 11 - Одит. След приключване на дейностите по проекта независим експерт-счетоводител ще изготви одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 760 BGN
Общ бюджет: 186 388 BGN
БФП: 186 388 BGN
Общо изплатени средства: 186 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 552 BGN
2014 147 820 BGN
2015 0 BGN
186 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 769 BGN
2014 125 647 BGN
2015 0 BGN
158 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 783 BGN
2014 22 173 BGN
2015 0 BGN
27 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Сформиран екип по проекта от 4 души- ръководител, координатори, счетоводител
Индикатор 4 Проведени тръжни процедури за услуги
Индикатор 5 Извършени услуги за реализация на проекта
Индикатор 6 Проведени информацион-ни кампании за популяризира-не на проекта
Индикатор 7 Брой на включилите се в социалната мрежа и в базата данни. - 0054
Индикатор 8 Брой Организации, организирали своята работа под формата на Социален Кооператив
Индикатор 9 Запознаване на обществеността в България и Италия, окръг Комо за дейностите по проекта
Индикатор 10 Споделен чужд опит и практики
Индикатор 11 Брой въведени нови практики в социалното коопериране
Индикатор 12 Популярност и включване в базата данни на сайта на проекта
Индикатор 13 Създадена структура, която отговаря на методиката за създаване и функциониране на Социален Кооператив


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз