Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0153-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер и пилотно внедряване на иновативни практики и стандарти за преход към „зелена икономика”
Бенефициент: Стратегии ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 12.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на знанията и уменията на експерти и одитори от малките и средни предприятия за внедряване и практическо приложение на устойчиви управленски модели с цел улесняване на прехода им към „зелена“ икономика чрез трансфер на иновативни практики от международните стандарти за социална отговорност
Дейности: Д.1. Проучване на опита на Си Ес Ар Къмпани във внедряването на нови управленски модели и социално отговорни практики чрез посещение във Виена Тази дейност ще се извърши на територията на Австрия, в офиса на Си Ес Ар Къмпани и Австрийския институт по стандартизация, които се намират във Виена, както и в производствената база на средно предприятие, което се намира в Линц. Учебната визита ще е в рамките на 4 дни. Първи и втори ден – семинарни – за запознаване на целевата група с основните теми на ISO26000, неговите принципи, понятията ”зелената икономика”, „зелени работни места”. Трети ден - посещение в Австрийски институт за стандартизация за запознаване на експертите с принципите на одитиране и сертифициране по стандарти за КСО. Четвърти ден – посещение на целевата група и експерти в предприятие, сертифицирано по австрийския стандарт за социална отговорност
Д.2. Отпечатване на Ръководство за популяризиране на иновативния управленски модел, базиран на ISO 26000, и разпространение на опита на Си Ес Ар Къмпани и Австрийския институт за стандартизация при неговото сертифициране Методиката ще бъде изготвена въз основа на анализ на проучените по време на учебната визита практики за устойчиво управление, на ISO 26000 и в съответствие с нормативната уредба в България. Изготвянето й ще протече през следните етапи: 1) Анализ на нормативната уредба и стратегическите документи, засягащи прилагането на КСО практики; 2) Анализ на проучените практики и обобщаването им във формат, подходящ за публикация; 3)Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване; Методиката ще се използва при провеждането на пилотно внедряване на устойчив управленски модел в българско МСП и ще служи за подпомагане на внедряването в следващи предприятия. Тя ще даде възможност за подготовка на МСП за сертифициране по стандарт за социална отговорност.
Д. 3. Провеждане на пилотно внедряване на устойчив управленски модел, базиран на ISO 26000, в българско МСП Пилотното прилагане на устойчив управленски модел в българско МСП ще премине през следните етапи: 1) Подбор на 1 предприятие за прилагане на модела – предприятието ще бъде избрано след предварително определени критерии от участващите в учебната визита; 2) Анализ на текущата ситуация в него; 3) Проучване и анализ на заинтересованите страни; 4) Изработване на индивидулана КСО политика, стратегия и план за развитие според методиката; 5) Провеждане на обучения за мениджърския екип; 6) Провеждане на вътрешен одит; 7) Подготовка и провеждане на външен одит. Етапите са съобразени със спецификата на ISO 26000/ONR192500 и срока на проекта.
Д. 4. Организиране на национална конференция ”Стандарти за „зелена икономика” Участие в националната конференция ще вземат: партньорите; експерти по КСО и стандартизация; представители на целевата група, както и всички заинтересовани страни. Събитието е еднодневно и ще се проведе в София. Ще бъдат представени резултатите от проведеното пилотно внедряване на устойчив управленски модел, базиран на ISO 26000, в българско МСП, методиката за прилагане на устойчиви КСО практики според изискванията на стандартите за социална отговорност. Ще се представи заключителния документ с изводи и препоръки, свързани с прилагането на КСО практики.
Д. 5. Управление, мониторинг, оценка и отчитане на проекта Дейността ще се извърши от екипа по управление на проекта със следните поддейности: 1) Организиране на редовни срещи на екипа за съгласуване и при необходимост – актуализиране на плана за действие, следене на изпълнението на индикаторите; 2) Подготовка и изпълнение на планираните дейности; 3) Мониторинг и изготвяне на отчети на проекта; 4) Координиране на дейностите между партньорите; 5) Поддържане на контакти със заинтересованите страни, УО, медии за изпълнение на Комуникационната стратегия.
Д.6. Информация и публичност При осигуряването на информация и публичност по проект ще се спазват всички изисквания, заложени в Ръководството за информиране и публичност: Пакетът от поддейности включва: 1) Провеждане на две пресконференции (начална и заключителна); 2) Периодично разпространение на прессъобщения; 3) Подготовка и отпечатване на рекламни материали (дипляни – 100 бр.; плакати – 200 бр.; USB – 100 бр.; екочанти – 200 бр.), ролбанер и информационна табела. Рекламните материали ще представят: наименование на проекта; финансиращата институция; целите на проекта; специфична информация, според целите на форумите, резултатите и достиженията на проекта.
Партньори
Партньори:
„Си Ес Ар Къмпани“ ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 345 BGN
Общ бюджет: 88 167 BGN
БФП: 88 167 BGN
Общо изплатени средства: 88 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 669 BGN
2014 68 493 BGN
2015 0 BGN
88 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 719 BGN
2014 58 219 BGN
2015 0 BGN
74 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 950 BGN
2014 10 274 BGN
2015 0 BGN
13 224 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 бр. МСП с внедрени иновативни практики
Индикатор 5 Бр. публикации за за популяризиране на иновативния управленчески модел
Индикатор 6 Бр. лица, успешно преминали програма за обмен на опит.
Индикатор 7 Бр. Заключителен доклад
Индикатор 8 Бр. проведени национални събития
Индикатор 9 Бр. участници в национални събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз