Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективни, квалифицирани и конкурентноспособни ЧР чрез трансграничен обмен за популяризиране възможностите на документалния output management
Бенефициент: Коммкуест България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта чрез трансфериране на успешни практики от Австрия и ЕС в областта на ефективното обучение да се укрепи на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в компаниите чрез запознаване с възможностите на документалния output management.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта. За всеки един ангажиран с изпълнението на проекта служител и експерт ще се специфицират набор от правила за възлагане, отчитане, контрол и оценка на специфични проекти задачи. Това е необходимо за осигуряване на ред и предсказуемост в професионалните ангажименти и гладкото изпълнение на заложените в проекта дейности.
2. Информиране и публичност Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите страни за предстоящите събития и инициативи. Дейността е избрана с цел изпълнение на задълженията на бенефициента по отношение на изискванията за информация и публичност. Тя ще допринесе за популяризиране и осигуряване на публичност на изпълнявания от кандидата проект, и за финансовия принос на ЕСФ и ОПРЧР за реализирането на проектните дейности.
3. Проучване на възможните добри практики в областта на документалния output management в България, Австрия и ЕС Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 1 широкомащабно проучване в рамките на ЕС, чието предназначение е да се идентифицират и трансферират конкретни добри практики от други държави членки както и да се подберат модели на иновативни практики за адаптиране в български условия. Също така проучването ще засегне и идентифициране на потребностите от обучение за развитие на ключови компетенции в областта на документалния output management сред целевите групи в България.
4. Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики На основата на разкритите тенденции и предизвикателства в двете държави, ще бъде изготвен съвместен триезичен анализ за прилагането на идентифицираните добри практики в България, Австрия и ЕС. Дейността предвижда извършване на един съвместен анализ на данните от проучванията на развитието и идентифицираните възможности за прилагане на документалния output management.
5. Разработване на уеб базирана платформа за обмен на иновативни подходи На база извършените в дейност 2 широкомащабни проучвания на възможните добри практики в областта на документалния output management в България, Австрия и ЕС както и въз основа на идентифицираните предизвикателства, намерили отражение в изготвения в дейност 3 анализ на резултатите от проучването и предложените модели за трансфер на прилаганите практики, разработването на уеб – базирана платформа се явява естествено и логично продължение на предприетите мерки по проекта.
6. Провеждане на серия от обучения на представители на целевите групи с цел задълбочаване на познанията в областта на output management, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители за обмен на успешни практики, ноу-хау, трансфер на Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта. Дейността включва осъществяване на обучения на служители, посещения за обмяна на опит и обмяна на служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал в следните категории: - едно тридневно обучение за обмяна на опит на служители, заети в компании прилагащи и възнамеряващи да прилагат възможностите на документалния output management в Австрия /20 бр. лица от България – представители на целевата група/; - едно двудневно работно посещениe на представители от целевите групи с цел обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау във Великобритания/ 20 бр. лица от България – представители на целевите групи/;
7. Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики. По конкретно дейността предвижда реализиране на мерки, които в максимална степен да позволят на други заинтересовани организации и институции да ползват опита на двете държави и ще бъде разгърната в следните направления: ще бъдат разработени мултимедийни обучителни ръководства на български език, които ще бъдат иновативни по своята същност и ще съдържат инструкции и указания за работа при прилагането и трансфера на иновативните практики, по възможностите за прилагане и начина на работа с документалния output management в различни сфери на дейност; ще бъде организиран и проведен двудневен широк форум – семинар в предпоследния месец на проектния цикъл, на който представители от целевите групи ще представят иновативните практики пред други заинтересованите организации и ще ги запознаят с опита си от практическото им прилагане.
8. Одит на изпълнението на проекта Дейността е пряко свързана с изпълнението на проекта. Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 654 BGN
Общ бюджет: 292 029 BGN
БФП: 292 029 BGN
Общо изплатени средства: 297 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 053 BGN
2014 176 841 BGN
2015 0 BGN
297 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 895 BGN
2014 150 315 BGN
2015 0 BGN
253 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 158 BGN
2014 26 526 BGN
2015 0 BGN
44 684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания по проект 0005
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0005
Индикатор 6 Брой разработени платформи по проект 0005
Индикатор 7 Брой проведени работни посещения по проект 0005
Индикатор 8 брой експерти, включени в посещенията по проект 0005
Индикатор 9 Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0005
Индикатор 10 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии по проект 0005
Индикатор 11 Брой публикации по проект 0005


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз