Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Светът на Мария: създаване на дневен център за трудови дейности за хора с леки и умерени интелектуални затруднения - иновативен модел на дневна грижа за хора с интелектуални затруднения
Бенефициент: Фондация "Светът на Мария"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на независим и достоен живот на хора с увреждания чрез създаване на нов тип Дневен център за трудови занимания и Защитено кафене „Светът на Мария“ за хора с леки и умерени интелектуални затруднения
Дейности: Дейност 1. Проучване на холандския опит в предоставяне на услуги за лица с интелектуални затруднения в дневни центрове Целта на тази дейност е да се проучи холандския опит в предоставяне на услуги на лица с леки и умерени интелектуални затруднения в дневни центрове. Фокусът в това проучване е моделите на предоставяне на социални услуги на базата на индивидуални оценки на потребителите, методики за оценка на потребителите; програми и модели за работа със семействата; модели на социални услуги, основаващи се на трудова терапия и приложимостта им в България.
Дейност 2. Разработване на пилотен модел за Дневен център за трудови занимания за лица с интелектуални затруднения въз основа на холандския опит. Да се разработи иновативен пилотен модел за създаване на дневен център за трудови занимания и защитено кафене за лица с лека и умерена степен на интелектуални затруднения
Дейност 3. Приложение на модела и създаване на дневен център за трудови занимания „Светът на Мария“. Обучения в Холандия и България. Пилотно тестване на модела. Да се приложи модела за дневен център за трудови занимания и защитено кафене и да се тества пилотно в процеса на работа, като се проведат обучения в Холандия и България за експертите на Фондацията и дневния център.
Дейност 4. Организиране на събития за популяризиране на модела на дневен център за трудови занимания. Да се организират три събития за обмен на информация и популяризиране на модела
Дейност 5. Информация и публичност Осигуряване на публичност относно реализацията на проектните дейности и финансирането от ЕСФ и ЕС
Дейност 6. Одит на проекта. Да удостовери законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства по проекта.
Дейност 7. Управление на проекта Да се осигури успешното и навременно изпълнение на всички проектни дейности, като се обезпечат необходимите административни и организационни ресурси и се подготвя отчетната документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 958 BGN
Общ бюджет: 242 877 BGN
БФП: 242 877 BGN
Общо изплатени средства: 242 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 242 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 493 BGN
2014 123 073 BGN
2015 41 292 BGN
242 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 719 BGN
2014 104 612 BGN
2015 35 098 BGN
206 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 774 BGN
2014 18 461 BGN
2015 6 194 BGN
36 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Екип за управление по проект 0068
Индикатор 3 Брой срещи на екипа за управление по проект 0068
Индикатор 4 Брой потребители получили подкрепа по проект 0068
Индикатор 5 Брой родители, близки, получили подкрепа по проект 0068
Индикатор 6 Брой въвеждащо посещение в Холандия по проект 008
Индикатор 7 Брой работни посещения в Холандия по проект 0068
Индикатор 8 Брой обучения в България по проект 0068
Индикатор 9 Брой обучени професионалисти по проект 0068
Индикатор 10 Брой сесии супервизия по проект 0068
Индикатор 11 Брой сесии супервизия Холандски експерти по проект 0068
Индикатор 12 Създадени методологии за предоставяне на социални услуги по проект 0068
Индикатор 13 Брой инструменти за мониторинг и оценка по проект 0068
Индикатор 14 Публикации в печата по проект 0068
Индикатор 15 Брой събития за популяризиране на дейността по проект 0068
Индикатор 16 Брой пресконференции по проект 0068
Индикатор 17 Брой информационни брошури по проект 0068
Индикатор 18 Изработени материали за визуализация – хартиени подложки по проект 0068
Индикатор 19 Изработени материали за визуализация – хартиени чашки по проект 0068
Индикатор 20 Изработен сайт на проекта по проект 0068
Индикатор 21 Брой лица участвали в събитията по проект 0068
Индикатор 22 Създаден модел за дневен център с трудови занимания по проект 0068


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз