Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0173-C0001
Номер на проект: A12-22-172
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Пордим
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Пордим
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Пордим
Дейности: Дейност 1 : Организация и управление Дейността по организация и управление на проекта включва: • оперативно управление и мониторинг на проекта; • провеждане на процедури съгласно ЗОП; • изготвяне на отчетната документация по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде двучленен - ръководител и счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнител/и. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на поръчки за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност 2 : Обучения в Институт по публична администрация Служителите от общинска администрация Пордим ще участват в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация. Темите на обучения са следните: ● Работа с електронно подписани документи. Ще бъдат обучени 3 служители, от които 2 жени; ● Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси. Ще бъде обучен 1 служител; ● Публичен имидж – елемент на доброто управление. Ще бъде обучен 1 служител-жена; ● Държавен протокол и церемониал. Ще бъдат обучени 2 служители; ● Делова комуникация и етикет. Ще бъдат обучени 35 служители (включително кмет, кметове на кметства и кметски наместници), от които 22 жени. За разлика от другите, това обучение ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Основни производства в АПК (за юристи). Ще бъде обучен 1 служител. ● Правна уредба и приложение на ГПК (за юристи). Ще бъде обучен 1 служител. ● Актуални въпроси при извършването на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия. Ще бъде обучен 1 служител-жена. ● LINUX SERVER ADMINISTRATION. Ще бъде обучен 1 служител.
Дейност 3 : Обучения в ключови компетентности и работа със специфични групи граждани Служителите от общинска администрация Пордим ще участват в следните обучения: ● Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и непритежаващи правни познания. В обучението ще участват 35 служители, вкл. кмет, от които 22 жени. ● Екипна ефективност. В обучението ще участват 35 служители, вкл. кмет, от които 22 жени. ● Лична ефективност. В обучението ще участват 35 служители, вкл. кмет, от които 22 жени. ● Ефективно лидерство. В обучението ще участват 15 служители, вкл. кмет, от които 5 жени. ● Умение за водене на преговори. В обучението ще участват 15 служители, вкл. кмет, от които 5 жени. ●Практическо обучение за повишаване на презентационните умения. В обучението ще участват 15 служители, вкл. кмет, от които 5 жени.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: • Провеждане на две пресконференции- встъпителна и заключителна; • Изпращане на регулярни прессъобщения до медиите за изпълнението на проекта; • Разработване и разпространение на листовки за началото и края на проекта; • Разработване и разпространение на брошури за началото и края на проекта; • Информиране на обществеността за изпълнението на проекта чрез интернет страницата на община Пордим
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 257 BGN
Общ бюджет: 32 451 BGN
БФП: 32 451 BGN
Общо изплатени средства: 32 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 517 BGN
2014 22 933 BGN
2015 0 BGN
32 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 090 BGN
2014 19 493 BGN
2015 0 BGN
27 583 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 428 BGN
2014 3 440 BGN
2015 0 BGN
4 868 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 : Проведени работи срещи на ЕУП
Индикатор 5 Дейност 2 : Бр. Обучения
Индикатор 6 Дейност 2 : Получени сертификати.
Индикатор 7 Дейност 3 : Бр. обучения
Индикатор 8 Дейност 3 : Получени сертификати за участие в определените модули
Индикатор 9 Дейност 4 : Проведени пресконференции.
Индикатор 10 Дейност 4 : разпространени прессъобщения
Индикатор 11 Дейност 4 : Разработени и разпространени брошури
Индикатор 12 Дейност 4 : Разработени и разпространени листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз