Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0082-C0001
Номер на проект: РД-08-140/11.03.2013 г.;РД-08-391/23.07.2015 г.
Наименование: "Подпомагане дейността на Управляващия орган за ефективно и ефикасно управление на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 11.03.2013
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на необходимите условия за администриране на ОПТ с цел подобряване на ефикасността и ефективността на работата на УО на ОПТ в изпълнение на дейности, свързани с програмиране, наблюдение, контрол, управление и изпълнение на програмата.
Дейности: 1.Осигуряване на финансов ресурс за покриване на разходи за командировки в страната на служителите на УО на ОПТ при осъществяване на проверки на място по проекти финансирани от ОПТ.
2. Финансиране разходите за изплащане на възнаграждения на експерти за подпомагане дейността на УО на ОПТ по управление и изпълнение на ОПТ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 150 BGN
Общ бюджет: 150 183 BGN
БФП: 150 183 BGN
Общо изплатени средства: 118 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 644 BGN
2015 33 317 BGN
118 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 797 BGN
2015 28 320 BGN
101 117 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 847 BGN
2015 4 998 BGN
17 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изплатени командировъчни (дневни и квартирни пари) на експерти на УО на ОПТ за участие в извършване проверки на място
Индикатор 2 Актуализиран сценарий, основан на транспортния модел, разработен с EMME софтуер, като част от Общия генерален план за транспорта на стойност
Индикатор 3 Брой изплатени възнаграждения за участие на експерти в комисии по оценка на възлагане на обществени поръчки
Индикатор 4 Брой изплатени възнаграждения за извършени услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз