Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0017-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-07001
Наименование: "Стартиране на стопанска дейност на "Леден" ЕООД"
Бенефициент: ЛЕДЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 25.03.2013
Дата на приключване: 25.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е стартиране на самостоятелна стопанска дейност на фирма „ЛЕДЕН” ЕООД. Чрез планираните по проекта дейности кандидатът цели успешното стартиране на своя бизнес. Ръководителят на проекта е регистрирал фирма след успешно преминаване на професионално обучение със специалност „Малък и среден бизнес” финансирано по процедура ”Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент I. Основната дейност на фирмата ще бъде производството на лед и разпространението му с помощта на дистрибутори. Основната цел на проекта отговаря на основната цел на настоящата процедура, а именно подпомагане на лицата при стартиране на самостоятелна стопанска дейност.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта След сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ с ДО е необходимо да се издаде организация за изпълнение на проекта. За успешното изпълнение на проекта е необходимо през целият период да се осъществява управление и контрол от ръководителя на проекта. Ще бъде създадена рамка за управление и отчитане на проекта.
Дейност 2 Избор и наемане на помещение за извършване на основната дейност на фирмата За успешното стартиране на проекта е необходимо подходящо помещение за осъществяване на основната стопанска дейност на фирма „Леден” ЕООД. Изборът на подходящо помещение ще се извърши съгласно разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на процедурата а именно чрез събиране на минимум една оферта, тъй като прогнозната стойност е под 15 000 лева. След изборът на подходящо помещение ще се пристъпи към сключването на договор за наем.
Дейност 3 Доставка на оборудване и първоначално закупуване на материали В рамките на тази дейност ще бъде закупено и въведено в експлоатация оборудването по проекта. Минималните технически характеристики на оборудването са следните: • машина за производство на лед – с производителност 300 кг лед за 24 часа. Тегло на бучката лед максимум 18 гр. Разход на енергия - 2,6 кW/h; • фризер – с вместимост 400 л и разход на енергия - 1 кW/h; • фризер - с вместимост 150 л и разход на енергия - 1 кW/h; • лепачка за пликове – тип крачен, корпус от желязо. Оборудването ще се запази от фирма „Леден” ЕООД минимум 5 години след приключване на проекта. В дейността е включено и първоначалното закупуване на материали, които са необходими за функционирането на машината за производство на лед. През периода на изпълнение на проекта са необходими следните материали пряко свързани с производството на лед: • пликове за лед за 2 кг с дебелина 50 микрона – 85 опаковки (25 броя в опаковка) • пликове за лед за 5 кг с дебелина 50 микрона – 20 опаковки (25 броя в опаковка) Изборът на доставчик за горепосоченото оборудване и материали ще се извърши съгласно разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на процедурата, а именно събиране на минимум една оферта, тъй като прогнозната стойност е под 15 000 лева. След изборът на подходящ доставчик ще се пристъпи към сключването на договор за доставка.
Дейност 4 Избор и наемане на специализиран автомобил за разнос на лед За извършване на разнос на произведения от фирмата лед е необходимо наемането на специализирано оборудване – хладилен автомобил, който да поддържа минусова температура. Изборът на подходящ автомобил ще се извърши съгласно разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на процедурата а именно събиране на минимум една оферта, тъй като прогнозната стойност е под 15 000 лева. След изборът на подходящо оборудване ще се пристъпи към сключването на договор за наемането му.
Дейност 5 Наемане и обучение на персонал Дейността включва наемане на персонал в новосъздадената фирма и провеждане на обучение на наетия персонал. По време на изпълнението на проекта кандидатът предвижда да наеме две лица, които ще извършват дистрибуция на произведения лед. Лицата ще бъдат наети на длъжност дистрибутор. Изискванията към лицата за заемане на длъжността са: минимум 3 години стаж в областта на търговията и/или ресторантьорството, завършено най-малко средно образование, притежаване на свидетелство за управление на МПС, категория В, както и умения за работа в екип и комуникативност. Заплащането на лицата ще се извършва на часова ставка, като се предвижда работа до 168 часа на месец. За отчитане на извършената работа наетите лица следва да представят подробен отчетен доклад за извършената работа (Приложение 1 към Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР, утвърдена от ръководителя на УО). Докладът на лицата се приема от работодателя. Основните задължения на лицата са доставка на лед на заведенията, както и намиране на нови клиенти. За да могат успешно да се справят със задълженията си е необходимо наетите лица да преминат курс на обучение, който ще допринесе за придобиване на съответните умения и компетентности. Обучението на лицата ще включва следните модули: маркетинг и информационно-обучителни модули за спецификите на хоризонталните принципи с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Изборът на обучителна организация ще се извърши съгласно разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на процедурата, а именно събиране на минимум една оферта, тъй като прогнозната стойност е под 15 000 лева. За да изгради дистрибуторска мрежа, която да поеме изработеното количество лед, фирмата се нуждае от обучен персонал, успешно справящ се с ежедневните си работни задължения.
Дейност 6 Визуализация на проекта За да осигури информираност на обществеността относно получената помощ от европейските фондове кандидатът е избрал следните начини: • Информиране чрез включване на релевантна информация във всички физически и електронни материали по проекта; • разгласяване на проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • поставяне на табела с надпис, указващ изпълнението на проекта, по образец на ДО, с размери дължина 80 см. и ширина 55 см..; • поставяне на самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд на закупеното по проекта оборудване. Стикерите ще бъдат с размери дължина 4 см. и ширина 7 см. Изборът на доставчик за изработването на информационната табела и самозалепващите се стикери ще се извърши съгласно разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на процедурата, а именно събиране на минимум една оферта, тъй като прогнозната стойност е под 15 000 лева.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 075 BGN
Общ бюджет: 16 470 BGN
БФП: 16 470 BGN
Общо изплатени средства: 16 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 485 BGN
2014 3 984 BGN
2015 0 BGN
16 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 613 BGN
2014 3 387 BGN
2015 0 BGN
13 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 873 BGN
2014 598 BGN
2015 0 BGN
2 470 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз