Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0087-C0001
Номер на проект: ДОПТ-11/12.03.2013 г.;ДОПТ-27/26.09.2014 г.
Наименование: "Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанищата с национално значение"
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.02.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 10.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е създаване на условия за привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви в областта на транспорта.
Дейности: Дейност 9: Независим финансов одит по проекта
Дейност 8. Подготовка на тръжна документация, технически спецификации и провеждане на процедури за избор на изпълнител
Дейност 2. Изготвяне на прединвестиционни проучвания за нуждите /капацитетите от приемни съоръжения за 5 пристанища
Дейност 3. Изготвяне на приоритизиран списък на нужното оборудване и системи и технически спецификации за тях;
Дейност 6. Изработване на проекти за промени в нормативната база, свързана с управлението на отпадъците от корабите.
Дейност 10. Публичност и визуализация.
Дейност 1. Разработване на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”;
Дейност 7. Управление на проекта;
Дейност 5. Актуализиране и осъвременяване на 5 броя планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
Дейност 4. Изграждане на база данни за отпадъците от корабите;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 908 900 BGN
Общ бюджет: 682 298 BGN
БФП: 682 298 BGN
Общо изплатени средства: 898 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 682 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 995 BGN
2015 869 553 BGN
898 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 579 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 646 BGN
2015 739 120 BGN
763 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 349 BGN
2015 130 433 BGN
134 782 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”
Индикатор 2 2. Изготвени прединвестицинни проучвания за петте пристанища с национално значение
Индикатор 3 3. Изготвен приоритизиран списък на нужното оборудване и системи
Индикатор 4 3.1 Изготвена техническа спецификация на нужното оборудване и ситемите
Индикатор 5 4. Изготвена база данни за отпадъците от корабите;
Индикатор 6 5. Изготвени актуални планове за приемане и обработване на отпадъците от пристанищата
Индикатор 7 6. Изготвен доклад, съдържащ предложения за промени в нормативната база, свързана с управлението на отпадъците от корабите
Индикатор 8 7. Избран външен изпълнител за управление на проекта
Индикатор 9 7.1. Изпълнен договор с външен изпълнител за управление на проекта
Индикатор 10 7.2. Изплатено месечно възнаграждение на координатор по проекта от ДППИ
Индикатор 11 7.3. Изплатено месечно възнаграждение на счетоводител по проекта от ДППИ
Индикатор 12 8. Избран консултант за подготовка на тръжни документации
Индикатор 13 8.1. Изготвени технически спецификации (за изпълнението на дейностите по проекта)
Индикатор 14 8.2. Изготвени документации за провеждане на процедури по ЗОП (за изпълнението на дейностите по проекта)
Индикатор 15 9. Изготвен докад от независим финансов одит на проекта
Индикатор 16 10. Проведени две пресконференции;
Индикатор 17 11. Изготвен интернет сайт на проекта
Индикатор 18 12. Отпечатани информационни материали за популяризиране на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз