Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0034-C0001
Номер на проект: К-02-22
Наименование: Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура
Бенефициент: Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Публичност и визуализация на проекта
Одит на проекта
Изработка на интернет страница на Индустриален Клъстер „Подземна инфраструктура“
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Изработка на презентационни материали и лого на Индустриален Клъстер „Подземна инфраструктура“
Събития за популяризиране на иновативни технологии
Изготвяне на стратегия за развитие на Индустриален Клъстер „Подземна инфраструктура“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 655 BGN
Общ бюджет: 504 178 BGN
БФП: 343 931 BGN
Общо изплатени средства: 343 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 343 931 BGN
343 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 292 342 BGN
292 342 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 51 590 BGN
51 590 BGN
Финансиране от бенефициента 172 045 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой разработени електронни страници
Индикатор 8 Брой разработени лога
Индикатор 9 Брой отпечатани информационни брошури
Индикатор 10 Брой изработени документални филми за популяризация на иновативните решения в подземната инфраструктура (60мин.)
Индикатор 11 Брой изработени документални филми за популяризация на иновативните решения в подземната инфраструктура (5 мин.)
Индикатор 12 Брой проведени събития 0034
Индикатор 13 Брой посетители на презентационни събития
Индикатор 14 Брой проучвания и разработени стратегически документи
Индикатор 15 Брой привлечени нови членове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз