Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.11-0002-C0001
Номер на проект: DIR-51214001-2-193-D
Наименование: Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения
Бенефициент: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.03.2013
Начална дата: 08.03.2013
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1)Доставка на модерно оборудване и техника за териториалните звена на ГДПБЗН-МВР за целите на: -Извършване на разузнавателни и спасителни действия в наводнените територии (непосредствено в първите часове след възникване на бедствието); -Осигуряване на оперативна защита на пострадалото население и при необходимост - на бърза и безопасна евакуация на всички застрашени населени места (издирване и спасяване по вода, извозване с лодки, т.н.); -Осигуряване на помощ на пострадали от наводнения граждани и /или при евакуация от застрашени или залети територии (независимо от сезона) чрез изграждане на лагери за временно настаняване съвместно с усилията на местните органи на самоуправление и институциите имащи отношение към защитата при наводнения; -Овладяване на последствията от наводнения и извършване на необходимия брой СНАВР за максимално кратко време (извършване на отводнителни дейности и изпомпване на застояли и опасни води, снабдяване на населението с чиста вода за пиене и хигиенни
Дейности: Дейност 4. Доставка на надуваеми лодки с извън бордови двигател, надуваеми плотове и спасително оборудване Към момента по-голямата част от териториалните структури на ГДПБЗН – МВР не разполага с достатъчен брой плавателна техника, което значително ограничава възможността за оказване на своевременна и ефективна намеса на спасителните екипи и удължава времето за реагиране. Наличната в момента техника и екипировка е морално и физически остаряла. Същата е недостатъчна за адекватна реакция при наводнения, липсват достатъчно средства за евакуация (лодки, спасителни салове и спасителни жилетки). По проекта се предвижда доставка на 36 бр. надуваеми лодки с извън бордови двигател, 36 бр. колесари за транспорт на надуваеми лодки, 36 бр. специално спасително оборудване за лодки и 30 бр. надуваеми плотове за евакуация (12 местни). Доставеното оборудване ще осигури бързия достъп на спасителните екипи до засегнатото място (залетия район), както и спешната и безопасна евакуация на пострадалите граждани. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване
Дейност 16. Разширяване на обхвата на цифрова радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт на МВР Дейността се състои от следните етапи*: - Изготвяне на проектна документация за разширяването на цифровата радиокомуникационна система ТЕТРА на МВР с цел, осъществяване на гласова комуникация и комуникационна среда за спасителни дейности, взаимодействие и реагиране при наводнения, търсене и спасяване на пострадали във водоразливните зони по поречието на р. Дунав и вливащите се реки в участък Лом - Русе; - Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на разширение за цифрова централа по ТЕТРА стандарт в МВР София. Проектът да се изпълни като разширение и се интегрира към съществуващата ТЕТРА системата на МВР, запазвайки функционалността и лицензионната политика на системата; - Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови стационарни Радиобазови станции (РБС) по ТЕТРА стандарт; - Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Цифрови радиорелейни системи (ЦРРС); - Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на крайно интерфейсно оборудване за връзка между елементите на системата; - Свързване на комуникационното оборудване към съществуващата ТЕТРА системата на МВР, оптимизиране на съществуващата мрежа и осигуряване на пълната им съвместимост; - Комуникационно и програмно обезпечаване; - Лицензи за ТЕТРА радиотерминали; - Тестване и пускане в експлоатация; - Обучение; - Осигуряване на 36 месечна гаранционна поддръжка, базирана на принципа 24х7. * Дейност 16 не е разбита по обособени позиции, поради факта, че е необходима доставка от същия доставчик. Доставката на допълнително оборудване за разширяване на ТЕТРА радиомрежата от доставчик, различен от досегашния, би довело до придобиване на оборудване с различни технически характеристики и в последствие до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането на системите. Предвижда се откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Дейност 13. Доставка на палатки за изграждане на временни селища По проекта се предвижда доставката на 200 бр. палатки от сглобяема конструкция за временно настаняване на хора, всяка с капацитет от 6 до 8 човека, 8 бр. палатки, всяка с капацитет за повече от 20 човека, 4 бр. палатки, всяка с капацитет за повече от 60 човека.
Дейност 24. Окончателен одит на проекта За целите на осъществяване на контрол и мониторинг на ефективното изпълнение на проекта и проверка на законосъобразността на извършените разходи, както и на проведените процедури за обществени поръчки, ще се проведе независим одит, който се възлага от дирекция „Кохезионна политика по околна среда” чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Предвижда се одита да бъде извършен в срок до 20.09.2014 г. с цел включването на одитния доклад като задължителна част от окончателното искане за средства по проекта.
Дейност 23. Мерки за информация и публичност С цел осигуряване на визуализацията на приноса на фондовете на Европейския съюз за изпълнението на проекта със средства от ОПОС, ГДПБЗН – МВР предвижда изработване и поставяне на стикери върху закупеното оборудване/техника, което ще бъде възложено на изпълнителите – доставчици на техническото оборудване. Стикерите ще отоговарят на изискванията на Насоките за информация и публичност по ОПОС, достъпни на интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_FINAL.pdf. Всички други мерки за информация и публичност, отнасящи се до проекта, ще бъдат изпълнявани от дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, с участието и съдействието на ГДПБЗН - МВР.
Дейност 3. Доставка на специализирана и инженерна техника Липсата на специализирана техника позволяваща бързото пълнене на чували с пясък, както и такива за изграждане на специални прегради води до нанасяне на големи щети вследствие на наводнения. По проекта се предвижда доставка на 24 бр. машини за пълнене на чували с пясък, доставка на 6 бр. верижни багери – среден клас, доставка на 6 бр. верижни булдозери, доставка на 6 бр. челни товарачи – среден клас, доставка на 6 бр. телескопични повдигачи. Техниката ще се използва за дейности за предотвратяване на наводнения, като например: изграждане на временни диги, надграждане на диги, стабилизиране на вече съществуващи съоръжения, т.н. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 7. Доставка на специален автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран По проекта се предвижда доставката на 32 бр. специални автомобили със сменяеми контейнери и прикачен кран. Предвидената техника ще позволи извършването на СНАВР в пострадалите райони при бедствия. В зависимост от вида на бедствието/ извънредната ситуация автомобилите могат да се оборудват с различен вид модул (т.е. смяна и монтаж на специфичен тип контейнер в зависимост от необходимата спешна намеса/ спасителна дейност). Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за доставка на техника и оборудване по различните доставки Предвижда се подготовката на 20 обществени поръчки. Документациите за обществените поръчки ще бъдат изготвени от експертни групи, съставени от служители на МВР, съгласно утвърдени Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в ГДПБЗН-МВР.Обществените поръчки по обособени позиции са както следва: Доставка на специализирана и инженерна техника (5 обособени позиции); Доставка на надуваеми лодки с извън бордови двигател, надуваеми плотове и спасително оборудване (4 обособени позиции); Доставка на помпени станции и моторни помпи (4 обособени позиции); Доставка на специално работно облекло (2 обособени позиции); Доставка на специален автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран; Доставка на контейнери за специализирано спасително оборудване (3 обособени позиции); Доставка на всъдеходи-амфибия; Доставка на автомобили с повишена проходимост; Доставка на електрическо и осветително оборудване за временни селища; (4 обособени позиции); Доставка на контейнери /фургони/ за изграждане на временни селища (5 обособени позиции); Доставка на палатки за изграждане на временни селища (3 обособени позиции); Доставка на битово и санитарно оборудване за временни селища; Доставка на мобилни системи за пречистване и контрол на вода (3 обособени позиции); Разширяване на обхвата на цифрова радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт на МВР; Доставка на Мобилен Команден Пункт (МКП)” - командно-щабен автомобил с фургон с комуникационно оборудване; Доставка на шлангове (5 обособени позиции); Доставка на платно за укрепване на диги и модули за изграждане на временни диги (2 обособени позиции); "Доставка на многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения"; Доставка на седлови влекач и ремарке - тежковоз"; Доставка на комуникационно оборудване
Дейност 17. Доставка на Мобилен Команден Пункт (МКП)” - командно-щабен автомобил с фургон с комуникационно оборудване По проекта се предвижда доставката на 3 бр. мобилни командни пунктове (МКП) - командно-щабни автомобили с фургон с комуникационно оборудване. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 12. Доставка на контейнери /фургони/ за изграждане на временни селища По проекта се предвижда доставка на 8 бр. контейнери за раздаване на храна, 200 бр. жилищни контейнери за временно настаняване, 16 бр. санитарно битови контейнери, 4 бр. хладилни контейнери, 30 бр. жилищни контейнери за настаняване служители на ГДПБЗН.
Дейност 20. "Доставка на многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения" По проекта се предвижда доставката на 70 бр. многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения– UTV. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 8. Доставка на контейнери за специализирано спасително оборудване По проекта се предвижда доставката на 24 бр. контейнери за транспорт и поставяне на шлангове,, 3 бр. контейнери за транспорт на системи за пречистване на вода” и 16 бр. контейнери за транспорт на съоръжения за предотвратяване на наводнения”. Предвидените контейнери ще осигурят възможност за безопасно съхранение и пренос на специализираното спасително оборудване до мястото на бедствието / инцидента. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 10. Доставка на автомобили с повишена проходимост По проекта се предвижда доставка на 70 бр. автомобили с повишена проходимост. Автомобилите ще улеснят достъпа на спасителните екипи до труднодостъпните засегнати (залети) райони и ще позволят извършването на спасителни операции и аварийно-възстановителни работи на мястото на инцидента/ бедствието. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 1. Управление на проекта ГДПБЗН - МВР отговоря за разработване на проектното предложение и управлението на проекта и ще осигури качественото и своевременно изпълнение на заложените дейности. С вътрешна заповед Бенефициентът ще създаде екип за управление на проекта, включващ координатор, финансов експерт, юрист, експерт по комуникации и технически сътрудници, отговарящи за различните дейности по проекта, както следва: - Координаторът ще отговоря за цялостната координация от страна на бенефициента, включително за осъществяването на предварителен (вътрешен) контрол на изготвената документация по проекта, в това число и технически и финансови доклади за напредъка по време на изпълнението на проекта, вътрешна и външна комуникация, както и проверка на цялостната документация за окончателното искане за средства преди подаването и до Договарящия орган. Координаторът ще извършва периодична вътрешна оценка на изпълнението на проектните дейности. Изпълнението на дейностите по проекта ще се докладва на координатора от страна на всички ангажирани по проекта служители при месечните срещи на екипа за управление на проекта. Също така, ще отговаря и за осъществяване на комуникация с Договарящия орган, следене за спазването на заложените срокове и мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. Координаторът ще следи за спазването на правилата на Програмата за осигуряване на публичност и видимост на проекта. При възникване на трудности и закъснения в изпълнението на проектните дейности, ще уведомява Договарящия орган, както и за предприети от негова страна корективни мерки (при наличието на такива). - Финансовият експерт ще отговаря за финансовото управление на проекта, изготвяне на финансови отчети и осъществяване на предварителен (вътрешен) контрол и верификация на извършените разходи. - Юристът ще отговаря за законосъобразността и проверка на документацията при провеждане на обществените поръчки, сключването на договори с изпълнители и тяхното изпълнение. - Експертът по комуникации ще отговаря за изпълнението на мерките за публичност и визуализация на приноса на ЕС фондовете за изпълнението на проекта със средства от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съобразно изискванията на Насоките за информация и публичност по ОПОС. При необходимост ще осъществява комуникация с медии и външни организации/ институции с цел разпространение на постигнатите резултати по проекта. При необходимост ще съдейства на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ при изпълнението на мерките за информация и публичност по проекта. - Технически сътрудник ще подпомага дейността на останалите членове на екипа за управление на проекта. При необходимост, от специализираните сектори в ГДПБНЗ имащи отношение към спецификата на проектните дейности (в специфичност относно поддръжката и експлоатацията на оборудването) ще бъдат привлечени служители за оказване на експертно съдействие при изпълнението на дейностите по проекта. В допълнение, с вътрешна заповед ще бъде определен служител, отговорен за регистрирането на сигнали за нередности и измами и за предоставянето на информация на Управляващия орган на ОПОС, свързана с регистрираните сигнали. Същият ще изпълнява функциите си спазвайки утвърдените със Заповед на Министъра на вътрешните работи Вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности в процеса на изпълнение на проекти в МВР по фондови, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС.
Дейност 9. Доставка на всъдеходи-амфибия Предвидените по проекта 28 бр. всъдеходи-амфибия ще улеснят достъпа на спасителните екипи до труднодостъпните засегнати (залети) райони и ще позволят извършването на спасителни операции и аварийно-възстановителни работи на мястото на инцидента /бедствието. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 14. Доставка на битово и санитарно оборудване за временни селища По проекта се предвижда доставката на 2 600 бр. битово и санитарно оборудване за временни селища. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 5. Доставка на помпени станции и моторни помпи Предвид факта, че по-голяма част от териториалните структури на ГДПБЗН – МВР не разполага с помпи с висок работен капацитет значително се ограничава възможността за оказване на своевременна и ефективна намеса на спасителните екипи и удължаване на времето за реагиране. Наличните помпи за отводняване са с малък дебит и напор, което не позволява транспортиране на големи водни количества на по-голямо разстояние. Новата техника ще позволи извършване на дейности по отводняване за по-кратко време и в по-голям мащаб (на залятата територия) в засегнатите райони (залети жилищни помещения, улици, сгради). По проекта се предвижда доставка на 12 бр. хидромоторни помпи контейнерен тип, 6 бр. моторни помпи контейнерен тип”, 30 бр. моторни помпи за отпадни води” и 30 бр. плаващи моторни помпи за отводняване ”. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 22. Доставка на комуникационо оборудване По проекта се предвижда доставката на 780 бр. ТЕТРА терминали Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 19. Доставка на платно за укрепване на диги и модули за изграждане на временни диги По проекта се предвижда доставката на 1 200 бр. модули за изграждане на временни диги, 6 000 м. платно за укрепване на диги" – 6 000 м. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 15. Доставка на мобилни системи за пречистване и контрол на вода Изводите от извършения Анализ на мащабни наводнения възникнали на територията на страната ни през последните години, сочат че голям проблем както по време на наводненията, така и известен период от време при ликвидиране на последствията се оказва снабдяването на населението с чиста вода за пиене и хигиенни нужди. В момента нито една от институциите имащи отговорности за реагиране при наводнения не разполагат с мобилни системи за пречистване и дистрибуция на чиста вода. По проекта се предвижда доставката на 4 бр. пречиствателни станции за питейна вода с капацитет - min 2300 л/час, 2 бр..пречиствателни станции за питейна вода с капацитет - min 10 000 л/час, 2 бр. системи за контрол на качеството на пречистената вода, 40 бр. сгъваеми резервоари за съхраняване на питейна вода. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 11. Доставка на електрическо и осветително оборудване за временни селища По проекта се предвижда доставка на 38 бр. осветителни системи – мачтов тип с автономно захранване, 6 бр. електрогенератора за трифазен променлив ток 400 V - 50 Hz, 6 бр. кабелни системи за ел. захранване, 6 бр. мълниезащитни инсталации. Оборудването ще бъде използвано при изграждането и ползването на временни селища за пострадали от наводнения. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 6. Доставка на специално работно облекло Към момента служителите на ГДПБЗН-МВР не разполагат с достатъчно съвременни и надеждни защитни облекла, които да предпазят здравето и живота им при извършване на спасителни дейности и СНАВР (спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи) в засегнатите райони при възникнали бедствия. Наличното спасително оборудване е амортизирано и морално остаряло. Новото оборудване ще осигури надеждна защита на спасителните екипи при извършване на техните задачи. По проекта се предвижда доставката на 320 бр. специални работни облекла за работа в плитки води” и 80 бр. специални работни облекла за работа с лодки при наводнения.
Дейност 18. Доставка на шлангове По проекта се предвижда доставката на 3 000 бр. маркучи (шлангове) с диаметър Ø 25 mm”, 4 000 бр. абразивно устойчиви маркучи (шлангове) с диаметър Ø 25 mm”, 2 000 бр. маркучи (шлангове) с диаметър Ø 52 mm, 2 000 бр. маркучи (шлангове) с диаметър Ø 75 mm, 1 бр. ключове за съединители, разклонители, спирателни устройства и променители. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 21. Доставка на седлови влекач и ремарке - тежковоз" По проекта се предвижда доставката на 12 бр. седлови влекач и 12 бр. ремарке – тежковоз. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 334 549 BGN
Общ бюджет: 73 589 707 BGN
БФП: 73 589 707 BGN
Общо изплатени средства: 92 467 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 589 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 370 091 BGN
2014 54 497 548 BGN
2015 14 600 182 BGN
92 467 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 965 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 696 073 BGN
2014 43 598 038 BGN
2015 11 680 146 BGN
73 974 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 624 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 674 018 BGN
2014 10 899 510 BGN
2015 2 920 036 BGN
18 493 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой доставена специализирана и инженерна техника
Индикатор 2 Брой доставени надуваеми лодки с извън бордови двигател, надуваеми плотове и спасително оборудване
Индикатор 3 Брой доставени помпени станции и моторни помпи
Индикатор 4 Брой доставени специални работни облекла
Индикатор 5 Брой доставени специални автомобили със сменяеми контейнери и прикачен кран
Индикатор 6 Брой доставени контейнери за пожарникарско и спасително оборудване
Индикатор 7 Брой доставени всъдеходи-амфибия
Индикатор 8 Брой доставени автомобили с повишена проходимост
Индикатор 9 Брой доставено електрическо и осветително оборудване за временни селища
Индикатор 10 Брой доставени контейнери /фургони/ за изграждане на временни селища
Индикатор 11 Брой доставени палатки за изграждане на временни селища
Индикатор 12 Брой доставено битово и санитарно оборудване за временни селища
Индикатор 13 Брой доставени мобилни системи за пречистване и контрол на вода
Индикатор 14 Цифрова радиокомуникационна система
Индикатор 15 Брой доставени мобилни командни пунктове (МКП) - командно-щабни автомобили с фургони с комуникационно оборудване
Индикатор 16 Брой доставени шлангове
Индикатор 17 Брой доставени платнa за укрепване на диги и модули за изграждане на временни диги
Индикатор 18 Брой доставени многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения
Индикатор 19 Брой доставени седлови влекач и ремарке - тежковоз
Индикатор 20 Брой доставени комуникационно оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз