Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.13-0001-C0001
Номер на проект: DIR-51233004-1-194-D
Наименование: Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари
Бенефициент: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.03.2013
Начална дата: 08.03.2013
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1.Принос за намаляване загубата на биологично разнообразие и опазването на растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Р България. 2.Техническо обезпечаване на териториалните звена на ГДПБЗН, осигуряващи пожарната безопасност в Националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати. 3.Осигуряване на своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта ГДПБЗН - МВР отговоря за управлението на проекта и ще осигури качествено изпълнение на заложените дейности. Бенефициентът ще създаде екип за управление на проекта, включващ задължително координатор, финансов експерт, юрист и технически сътрудници, имащи различни задължения при изпълнение на дейностите по проекта. Координаторът отговоря за цялостната координация от страна на бенефициента, вкл. за осъществяване на комуникация с Договарящия орган. Финансовият експерт отговаря за финансовото управление на проекта, изготвяне на финансови отчети и др. Юристът отговаря за законосъобразността при провеждане на обществените поръчки, сключването на договори с изпълнители и тяхното изпълнение. Техническите сътрудници подпомагат дейността на останалите членове на екипа за управление на проекта. С вътрешна заповед ще бъде определен служител, отговорен за регистрирането на сигнали за нередности и измами и за предоставянето на информация на Управляващия орган на ОПОС, свързана с регистрираните сигнали.
Дейност 8. Мерки за информация и публичност ГДПБЗН – МВР предвижда изработване и поставянето на стикери върху пожарните автомобили, вертолета, термовизионните камери, сгъваемите резервоари и личните предпазни средства, което ще бъде възложено на изпълнителите – доставчици на техническото оборудване. Стикерите ще отговарят на изискванията на Насоките за информация и публичност по ОПОС, достъпни на интернет адрес http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_FINAL.pdf. Дизайнът на стикерите ще бъде предварително съгласуван с УО на ОПОС. Така ще бъде осигурена визуализацията на приноса на фондовете на Европейския съюз за изпълнението на проекта със средства от оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Всички други мерки за информация и публичност, отнасящи се до проекта, ще бъдат изпълнявани от дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, с участието и съдействието на ГДПБЗН - МВР.
Дейност 3. Закупуване и доставка на специализирани пожарогасителни автомобили Предвижда се доставката на техника с повишена и висока проходимост за 67 бр. териториални структури, която е съобразена с изискванията на европейските норми за пожарна техника за ликвидиране на произшествия в гасене на горски пожари в рамките на Националните паркове, природните паркове, резервати и поддържани резервати. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване на 67 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3 и 67 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари среден тип, клас М, категория 3.
Дейност 2. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки Предвижда се провеждането на пет обществени поръчки: І. „Доставка на пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3”; Обособена позиция № 2 „Пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари среден тип, клас М, категория 3”. ІІ. "Доставка на въздухоплавателни средства за пожарогасене и спасителни дейности". ІІІ. "Доставка на лични предпазни средства за гасене на горски пожари". ІV. „Доставка на термовизионни камери”. V. „Доставка на сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене”. Документациите за обществените поръчки ще бъдат изготвени от експертни групи, съставени от служители на МВР, съгласно утвърдени Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в ГДПБЗН-МВР.
Дейност 6. Закупуване и доставка на термовизионни камери Дейността включва сключване на договор, закупуването и доставката на 18 бр. термовизионни камери, необходими за откриване на скрити огнища на горене (тлеене).
Дейност 5. Закупуване и доставка на лични предпазни средства за гасене на горски пожари Дейността включва сключване на договор, закупуването и доставката на 2400 комплекта лични предпазни средства, необходими за екипите от ГДПБЗН - МВР, участващи в гасенето на горски пожари в рамките на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата.
Дейност 4. Закупуване и доставка на въздухоплавателни средства за пожарогасене и спасителни дейности Предвиденият за доставка 1 бр. специализиран вертолет ще бъде използван в случай на горски пожари на територията на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата, обхванати от настоящта процедура и влизащи в гасителните райони на 67 бр. РСПБЗН. Оперативната самостоятелност на вертолета ще позволи извършването на допълнителни спасителни дейности съобразно настъпила бедствена ситуация. Същият може да се използва за спасяване на пострадали при различни произшествия, за доставка на провизии в недостъпни райони, за извършване на евакуация и др. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване.
Дейност 7. Закупуване и доставка на сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене Дейността включва сключване на договор, закупуването и доставката на 30 бр. сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене.
Дейност 9. Окончателен одит на проекта Окончателния одит на проекта се възлага от дирекция „Кохезионна политика по околна среда” чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. Одитът на проекта има за цел постигането на увереност, че разходите на ГДПБЗН- МВР са законосъобразни и че процедурите за обществени поръчки, за които ГДПБЗН- МВР е възложител, са проведени в съответствие с действащата нормативна уредба.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 666 910 BGN
Общ бюджет: 73 597 200 BGN
БФП: 73 597 200 BGN
Общо изплатени средства: 75 341 964 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 597 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 533 382 BGN
2014 51 305 909 BGN
2015 4 502 673 BGN
75 341 964 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 557 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 603 375 BGN
2014 43 610 022 BGN
2015 3 827 272 BGN
64 040 669 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 039 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 930 007 BGN
2014 7 695 886 BGN
2015 675 401 BGN
11 301 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доставени пожарогасителни автомобили
Индикатор 2 Доставени специализирани летателни средства
Индикатор 3 Защитени територии, за които са осигурени пожарогасителни автомобили/ специализирани летателни средства
Индикатор 4 Брой доставени лични предпазни средства (комплекти)
Индикатор 5 Брой доставени термовизионни камери
Индикатор 6 Брой доставени сгъваеми резервоари за вода
Индикатор 7 Брой защитени територии, за които са осигурени лични предпазни средства (комплекти)
Индикатор 8 Брой защитени територии, за които са осигурени термовизионни камери
Индикатор 9 Брой защитени територии, за които са осигурени сгъваеми резервоари за вода


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз