Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0298-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативен софтуерен продукт и предоставяне на нова услуга „Online Optics BG”
Бенефициент: „ЛЕНСЕС БГ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е „Да се разработи иновативен софтуерен продукт за професионални консултации и избор на оптични продукти „Online Optics BG”и да се реализира на пазара нова комплексна услуга, съобразена със специфичните зрителни корекции и нужди на потребителите”
Дейности: Дейност 1: Възнаграждения
Дейност 3: Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка
Дейност 2: ДМА
Дейност 7: Разходи за одит
Дейност 6: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 8: Разходи за визуализация
Дейност 4: Разработване на маркетингов план за възможностите за реализация на разработваните иновативни услуги
Дейност 5: Разходи за външна услуга за Разработване, тестване и финализиране на иновативен софтуерен продукт за професионална консултация и избор на оптични продукти „Online Optics BG”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 902 BGN
Общ бюджет: 148 565 BGN
БФП: 133 560 BGN
Общо изплатени средства: 133 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 213 BGN
2015 37 347 BGN
133 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 781 BGN
2015 31 745 BGN
113 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 432 BGN
2015 5 602 BGN
20 034 BGN
Финансиране от бенефициента 15 043 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Проведени процедури за избор на изпълнител.
Индикатор 9 Индикатор 2: Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА.
Индикатор 10 Индикатор 3: Проведени работни срещи на експертния екип за разработване на иновацията
Индикатор 11 Индикатор 4: Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка
Индикатор 12 Индикатор 5: Изготвен маркетингов план за възможностите за реализация на разработваната иновативна услуга
Индикатор 13 Индикатор 6: Разработена информационна табела
Индикатор 14 Индикатор 7: Изработени информационни стикери
Индикатор 15 Индикатор 8: Одиторски доклад
Индикатор 16 Индикатор 9 Финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз