Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0284-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативно софтуерно решение за финансово посредничество ориентирано към клиента
Бенефициент: "САНУК "ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е създаването на услуга с висока добавена стойност, която ще доведе до повишаване на ефективността на икономиката чрез разработване и внедряване на иновативно софтуерно и идейно решение за посредничество в областта на кредитирането и застраховането.
Дейности: Дейност 4: Провеждане на процедури за избор на доставчици и сключване на договор
Дейност 3:Разработване на техническо и функционално задание за специализиран софтуер
Дейност 11: Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 6, 8 и 10: Разработване на софтуерното приложение и тестване
Дейност 5: Изготвяне на функционална спецификация
Дейност 12:Визуализация на проекта
Дейност 13:Одит на проекта
Дейност 1: Създаване на екип и изготвяне на план за реализация на проекта
Дейност 9: Изготвяне на икономическа и финансова оценка от външен независим експерт
Дейност 7: Доставка, инсталация и колокиране на хардуера в дейтацентър
Дейност 2: Проучване на нормативните и законови изисквания за осъществяване на кредитна и застрахователна посредническа дейност чрез специализиран софтуер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 792 BGN
Общ бюджет: 408 135 BGN
БФП: 367 321 BGN
Общо изплатени средства: 367 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 000 BGN
2014 81 722 BGN
2015 215 568 BGN
367 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 500 BGN
2014 69 464 BGN
2015 183 232 BGN
312 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 500 BGN
2014 12 258 BGN
2015 32 335 BGN
55 093 BGN
Финансиране от бенефициента 41 644 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии
Индикатор 9 Разработване на нов софтуерен продукт
Индикатор 10 Разработен план за реализацията на проекта
Индикатор 11 Разработено техническо и функционално задание за софтуер
Индикатор 12 Избрани доставчици, спазвайки изискванията на ПМС № 55
Индикатор 13 Изготвена икономическа и финансова оценка
Индикатор 14 Изработена маркетингова стратегия за пазарна реализация
Индикатор 15 Изпълнени дейности по публичност
Индикатор 16 Извършен външен одит на проекта
Индикатор 17 Създадени работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брутен брой създадени преки работни места, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз