Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0134-C0001
Номер на проект: Д01-2282/28.01.2013
Наименование: „Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинство в Община Плевен”
Бенефициент: Народно читалище ЛИК, Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги за ученици от ромски произход в системата на образованието на територията на Община Плевен за постигане по-високо качество на подготовка в основна училищна степен.
Дейности: Дейност 1*-Управление на проекта Постигане на максимално добро управление и отчетност на проектните дейности.
Дейност 2*: Външни услуги и доставки от фирми Кандидатът е законово задължен по смисъла на ЗОП да осъществява процедури за избор на изпълнители. Посочените позиции са необходими за техническо обезпечаване и осигуряването качество на провежданите дейности.
Дейност 3*: Информационна кампания Информираността на общността осигурява публичност и прозрачност на проекта. Запознаването с дейностите, постиганите резултати и връзката им с поставените цели потвърждава смисъла на осъществените действия за постигане на определена промяна, предварително заявена като обществена потребност
Дейност 4*: Сформиране на мултикултурна училищна среда Основен елемент в процеса на установяване на толерантност, взаимно опознаване, приемане на различията и пораждане на доверие е наличието на мултикултурна среда на територията на училището. Това изисква утвърждаването на определени категории в манталитета на младите хора, допускащ общоприети ценности и мотивация за обосновано поведение в интерес на единството, основано на многообразието.
Дейност 5*: Въвеждане принципите на интеркултурното образование в учебно-възпитателния процес Сформирането на мултикултурна училищна среда е благоприятна предпоставка за успешно въвеждане на интеркултурното образование в учебни заведения със смесен етнически състав. В целевата група попадат повече от 1/3 от този тип училища на територията на Общината, което дава необходимата публична представителност и социална тежест на проекта. За да стане практически възможна тази промяна е необходимо паралелно въздействие върху учителите и учениците, с постигането на едновременен надграждащ ефект на педагогическото влияние върху младите хора от страна на преподавателите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 867 BGN
Общ бюджет: 106 910 BGN
БФП: 106 910 BGN
Общо изплатени средства: 106 903 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 113 BGN
2014 14 790 BGN
2015 0 BGN
106 903 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 296 BGN
2014 12 572 BGN
2015 0 BGN
90 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 817 BGN
2014 2 219 BGN
2015 0 BGN
16 035 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз