Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0165-C0001
Номер на проект: Д01-4706/14.11.2013 г.
Наименование: Образователна интеграция на учениците от ромски произход в 147 ОУ ”Й. Радичков”, 123 СОУ „Ст. Стамболов” и 57 СУ „Св.Наум Охридски”
Бенефициент: Фондация "БЕВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение
Дейности: 1.Подобряване на вътрешната и външна среда в трите училища обогатяване с подходящи за възрастта материали за обучение, игри; чрез осигуряване на, апаратура, учебни пособия, дидактически материали и др.; и чрез подобряване на сградния фонд
2.Адаптация на децата в трите училища, за които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с др. ученици: посещения на музей, екскурзии, обучения в спортни лагери, летни училища по интереси и др. Интеграция на деца, чиито българския език не е майчин.
3. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в 147 ОУ, 123 СОУ и 57 СУ ; информиране и публичност на ОП РЧР 1. Допълнителни занимания с учениците, за които българският език не е майчин; 2. Засилване мотивацията за участие в образователен процес.
Изпълнение на дейност 4 Управление, координация и отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 023 BGN
Общ бюджет: 172 885 BGN
БФП: 172 885 BGN
Общо изплатени средства: 172 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 163 BGN
2014 62 372 BGN
2015 0 BGN
172 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 93 639 BGN
2014 53 016 BGN
2015 0 BGN
146 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 525 BGN
2014 9 356 BGN
2015 0 BGN
25 880 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз