Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на добри практики за изграждане на капацитeт за оценка на здравни технологии
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2012
Начална дата: 13.02.2013
Дата на приключване: 13.02.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подготовка на мерки и процедури за оптимизация на базовия здравно осигурителен пакет в Република България чрез въвеждане на опита на страна – членка на ЕС
Дейности: Дейност 1: Управление и администриране на проекта За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип.
Дейност 2: Сформиране на експертни групи за обмяна на опит и добри практики в сферата на националния здравно осигурителен пакет на медицински услуги В изпълнение на дейността ще бъдат определени със Заповед на принципала, съобразно притежаваните от тях умения, знания и съгласно задълженията им по длъжностна характеристика, експертите за сформиране на две тематични групи за извършване на обмен на опит и добри практики в сферата на националния здравно осигурителен пакет на медицински услуги.
Дейност 3: Осъществяване обмен на опит и предаване на добри практики Дейността ще се осъществи чрез провеждане на 2 посещения от страна на експерти на партньора в България с участието на представители от Министерство на здравеопазването, Комисия по цени и реимбурсация към Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарства, Национален център по обществено здраве и анализи и Изпълнителна агенция „Медицински одит”.
Дейност 4: Планиране на мерки за оптимизиране на базовия здравно осигурителен пакет в Република България На база изготвените доклади с анализи и препоръки от партньора в изпълнение на дейност 3, ще бъде възможно създаването на мерки за оптимизирането на цялостния процес и оценка на HTA (Health Technology Assessment), като по този начин ще бъдат постигнати зададените цели на проекта.
Дейност 5: Осигуряване на публичност по проекта Министерство на здравеопазването, в качеството си на бенефициент ще спазва изискванията за информиране и публичност съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 08.12.2006г и Ръководството за информиране и публичност по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 569 064 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Изготвени препоръки за оптимизиране на националния здравноосигурителен пакет в България
Индикатор 3 Създаден мониторингов инструмент
Индикатор 4 Общ брой проведени работни посещения в двете страни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз