Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0174-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11008
Наименование: "Ние даряваме здраве чрез знание" - програма за обучение и развитие на заети лица в ЛИБРА ЕАД"
Бенефициент: "ЛИБРА" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 15.01.2013
Дата на приключване: 15.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда, респективно конкурентноспособността на «ЛИБРА» ЕАД, посредством инвестиции за развитие и усъвършенстване на ключовите компетенции на човешките ресурси с цел повишаване на адаптивността, устойчивостта и адаптиране на заетите лица към икономика, основана на знанието.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за реализация на проекта. В рамките на тази дейност се сформира екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договри за почасова работа на база заповед за назначаване
Дейност 2: Провеждане на процедури съгласно условията и реда на ПМС 55/ 12.03.2007 г. Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. за следното: 1. Избор на външен изпълнител за обезпечаване на дейностите по визуализация и публичност на проекта. 2. Избор на външен/и изпълнител/и за организиране и провеждане на заложените в проекта обучения. 3. Избор на външен изпълнител – одитор за извършване на одит на проекта
Дейност 3: Организиране и провеждане на следните обучения: 1.1. „Чуждоезиково обучение по английски език” 1.2. „Чуждоезиково обучение по немски език” 1.3. „Чуждоезиково обучение по испански език” 1.4. Обучение по ключови компетентности „Управлени Описание: В рамките на тази дейност е планирано да се извърши сленото: 1. Подготовка за изпълнението на дейността, която включва следното: 1.1. Прецизиране на времевия график като гаранция за ефективноното и навременното изпълнение на заложените в проекта обучения. 1.2. Провеждане на входящо атестиране на обучаемите лица с цел определяна на текущото ниво на компетенции за адаптиране на учебните програми и разпределение на обучаемите в конкретни групи по нива и компетенции. Доставчикът на обучение ще бъде задължен да осигури необходимите учебници/учебни помагала за всяко едно обучаемо лице в зависимост от стартовото ниво на компетенция и предложената методика на обучение. 2. Провеждане на следните обучения за 519 заети лица на Водещата организация, както следва: 2.1. „Чуждоезиково обучение по английски език”: • Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 170 служители на компанията, разпределени в 16 групи, всяка с големина не повече от 13 човека в група. • Хорариум и продължителност: планирано е всяка група да премине хорариум от 300 учебни часа за три нива на владеене на езика съгласно Европейската езикова рамка, което общо за всички групи прави 4800 учебни часа. • Форма на провеждане: присъствена дневна и вечерна форма. • Знания и умения, които следва да бъдат придобити: След провеждането на езиков одит, служителите на компанията ще преминат през три нива на обучение по английски език, според специфичните нужди на всеки един. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на английски език в работна среда. 2.2. „Чуждоезиково обучение по немски език”: • Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 37 служители на компанията, разпределени в 4 групи, всяка с големина не повече от 11 човека в група. • Хорариум и продължителност: планирано е всяка група да премине хорариум от 300 учебни часа за три нива на владеене на езика съгласно Европейската езикова рамка, което общо за всички групи прави 1200 учебни часа. • Форма на провеждане: присъствена дневна и вечерна форма. • Знания и умения, които следва да бъдат придобити: След провеждането на езиков одит, служителите на компанията ще преминат през три нива на обучение по немски език, според специфичните нужди на всеки един. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват по-свободно писмено и говоримо на немски език в работна среда. 2.3. „Чуждоезиково обучение по испански език”: • Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 10 служители на компанията, включени в 1 група. • Хорариум и продължителност: планирано е групата да премине хорариум от 300 учебни часа за три нива на владеене на езика съгласно Европейската езикова рамка. • Форма на провеждане: присъствена дневна и вечерна форма. • Знания и умения, които следва да бъдат придобити: Включените в конкретния курс служители на дружестовото не са изучавали конкретния език и поради тази причина ще бъдат включени в една група. Въпреки това се предвижда входящо анкетиране с оглед определяне на специфичните нужди, касаещи езиковата компетентност по испански език, свързани с профила на работа и работната среда като цяло. След преминаване на този курс обучаемите трябва да могат да общуват свободно писмено и говоримо на испански език в работна среда. 2.4. Обучение по ключови компетентности „Управление на проекти”: • Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 49 заети лица на компанията, разпределени в 4 групи, всяка с големина не повече от 14 човека в група. • Хорариум и продължителност: планирано е всяка група да премине обучение с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 120 учебни часа. • Форма на провеждане: присъствена дневна форма. • Знания и умения, които следва да бъдат придобити: участниците в обучението следва да придобият и развият своите знания и умения за планиране, анализиране, контролиране и ръководство на процеси и ресурси, умения за поемане и оценка на риска, което го класифицира към КК 7 „Инициативност и предприемачество”. 2.5. Обучение по ключови компетентности „Лична ефективност”: • Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 253 заети лица на компанията, разпределени в 20 групи, всяка с големина не повече от 14 човека в група. • Хорариум и продължителност: планирано е всяка група да премине обучение с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 600 учебни часа. • Форма на провеждане: присъствена дневна форма. • Знания и умения, които следва да бъдат придобити: участниците в обучението следва да придобият и развият своите знания и умения за разпознаване на проблемни ситуации, анализ на конфликти, управление на времето и стреса и вземане на ефективни решения в трудни ситуации, стандарти за екипно и индивидуално представяне според естеството на работа. С оглед на гореизложеното, обучението е класифицирано към КК 5 „Умение за учене”. За целите на провеждане на обученията, ЛИБРА ЕАД ще обезпечи собствени учебни зали, находящи се в административните части на сградите на дружеството. В качеството си на Бенефициент по настоящия проект, ЛИБРА ЕАД ще изгради подходяща и ефективна система за мониторинг, контрол и оценка на качеството на провежданите от външния/те изпълнител/и обучения. Успешно издържалите изпитите лица, включени в чуждоезиковите обучения ще получат съответните сертификати/ удостоверения за всяко ниво на владеене на съответния чужд език съгласно Европейската езикова рамка. За останалите две обучения по ключови компетенции, усешно завършилите ще получат също сертификати/ удостоверения от съответния/те доставчик/ци. Не на последно място, в края на обучението доставчиците на обученията ще са задължени да предоставят доклади за обема и качеството на извършените от тях услуги, в това число и препоръки за необходимостта от бъдещи инициативи на дружеството за допълнително развитие и усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите. Обосновка: Описаната по-горе дейност е ключова за постигането на специфичните цели, заложени в проекта, съответно общите цели, свързани с повишаване на производителността, гъвкавостта и адаптивността на заетите лица в дружествата. Провеждането на планираните обучения за заети лица в ЛИБРА ЕАД ще повиши квалификацията и компетентността на персонала, респективно експертния капацитет на всички нива на организационната структура, което се явява ключов фактор за създаването на устойчивост за развитие на дружеството и повишаването на неговата конкурентноспособност . Не на последно място, осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение по актуални теми ще подобри адаптивността и пригодността на заетите към икономика основана на знанието и ще подобри качеството на техния трудов живот.  Заложените в проекта чуждоезикови обучения, съответно по английски, немски и испански език, отговорят изцяло на индивидуалните нужди на целевата група и на нуждите на работодателя. В посочените обучения са включени заети лица от цялата структура на дружеството, чиито работни задължения и отговорности, както и представянето им като цяло, зависят до голяма степен от нивото им на чуждоезикова компетентност по посочените езици. Това са мениджъри, експерти и специалисти, които общуват с компанията - майка и с чужестранни партньори на дружеството или следва да могат да осъществяват тази комуникация, за да израстнат професионално и да бъдат повишени. Нещо повече, владеенето на чужди езици, в частност английски, немски и испански, е ключов инструмент за успешното боравене със софтуерни продукти, включване в обучния и обмен на добри практики, организирани от работодателя чрез компанията - майка и своите международни партньори. С оглед на гореизложеното, провеждането на заложените в проекта чуждоезикови обучения е основен фактор за повишаване качеството на работната сила и тяхната адаптивност, което ще повлияе пряко върху повишаването на конкурентноспособността на дружеството.  Заложеното в проекта обучение по ключови компетентности „Управление на проекти” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група – директори, регионални мениджъри, мениджъри и експерти, които извършват своята работа на проектен принцип. Усвояването на нови и усъвършенстването на техните знания и умения, свързани с планиране, анализиране, контролиране и ръководство на процеси и ресурси, умения за поемане и оценка на риска, са ключов фактор за тяхното професионално представяне и повишаването на тяхната устойвост и конкурентноспособност, респективно повишаването на качеството на предлаганите услуги и удволетвореността на клиентите.  Заложеното в проекта обучение по ключови компетентности „Лична ефективност” отговаря на идентифицираните нужди на планираните да вземат участие в него заети лица от различни структурни звена в дружеството. Това са служители, чиято ефективност на работното място зависи пряко от техните знания и умения за разпознаване на проблемни ситуации, анализ на конфликти, управление на стреса и вземане на ефективни решения в трудни ситуации, уменията им за екипно и индивидуално представяне в условията на постоянна промяна. С оглед на гореизложеното, обучението се явява ключов фактор за повишаване на личната ефективност на заетите лица и производителността на труда в дружеството като цяло.
Дейност 4: Обезпечаване на визуализация и публичност на проекта. Описание: В рамките на тази дейност са предвидени следните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта:  провеждане на 2 /две/ пресконференции в началото и в края на проекта с всички заинтересовани страни за оповестяване на планираните и съответно постигнатите резултати от неговата реализация;  изработка на 600 /шестотин/ информационни дипляни, които ще бъдат раздадени на обучаемите лица и на участниците в планираните пресконференции, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС;  седемнадесет /17/ броя информационни табла, съдържащи най-малко следната информация: името на проекта, логото на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, позоваване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Планирано е 6 от тях да бъдат поставени на видно място в сградите на дружеството, а останалите 11 да бъдат използвани за визуализиране на учебните зали  две /2/ публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи най-малко следната информация: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС;  периодично актуализиране на информация за напредъка на проекта в интернет сайта на дружеството.  на всеки продукт по проекта: бланки, табели, отчетна документация във връзка с изпълнението на дейностите и др., ще бъде отбелязан финансовия принос на Общността и ще бъдат поставени логата на ЕС и ОП РЧР. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност 5: Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности, включително комуникация с ДО и извършване на одит на проекта. Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в него и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите и по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.; анализиране и оценка на дейности, документи и др. Като част от тази дейност се предвижда и извършването на външен одит на проекта от регистриран одитор. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, мониторинг и отчитане, включително комуникация с ДО и извършване на одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 265 BGN
Общ бюджет: 342 684 BGN
БФП: 239 879 BGN
Общо изплатени средства: 239 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 879 BGN
2015 0 BGN
239 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 897 BGN
2015 0 BGN
203 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 982 BGN
2015 0 BGN
35 982 BGN
Финансиране от бенефициента 103 399 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз