Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0171-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11006
Наименование: "Успех в Кавен Орбико - инвестираме, учим и повишаваме професионализма си"
Бенефициент: „Кавен Орбико” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ключовите компетенции на заети лица в Кавен Орбико ЕООД чрез въвеждане на принципите за учене през целия живот за запазване на дългосрочната им заетост.
Дейности: Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол 1. Сключване на граждански договори с членовете на екипа за управление на проекта. 2. Определяне на правила за работа и комуникация на членовете на екипа. 3. Разработване на: система за мониторинг и контрол на проекта в съответствие с програмата и мрежовия график; правила за вземане на оперативни решения; уточняване на формите на контрол и отчет на договорените задачи. 4. Разработване на комуникационен план за информиране на заинтересованите страни и целевата група. 5. Провеждане на ежемесечни заседания на екипа за отчитане на напредъка на проекта - те ще включват: мониторинг върху осъществяването на дейностите и спазване на срокове, качеството на обученията, отчитане на индикаторите за всяка дейност и на постигнатите резултати. 6. Провеждане на анкети сред целевата група по проекта за удовлетвореността й обученията по проекта. 7. Контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите. 8. Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. 9. Изготвяне на справки, междинни и финален доклади до ДО на ОП РЧР. Дейност 1 ще създаде условия за успешната и навременна реализация на дейностите като гаранция за постигане на общата и специфичните цели на проекта и на очакваните резултати. Мониторингът ще спомогне при установяване на отклонение от предварително планираните параметри, да се проучат своевременно причините за отклонението и да се вземат мерки за отстраняването му. Предварителния подбор на членовете на екипа за управление на проекта е извършен на база на следните критерии: • Доказани професионални компетенции за изпълняване на съответната роля в екипа; • Опит при управление на вътрешно-фирмени проекти, включващи сходни дейности. Членовете на екипа за управление на проекта участват и имат принос към формулирането на проблемите, идентифицирането на целевата група, поставянето на целите, които следва да се постигнат чрез изпълнението на този проект. В резултат на ангажираността им, проектът ще стартира с ясна визия, разпределени отговорности, функции и задачи, като изпълнението на настоящия проект ще надгради опита на Компанията в управлението на проекти, финансирани от ЕСФ.
Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители съгласно ПМС55/12.03.2007 Кавен Орбико ЕООД се явява Възложител по смисъла на ПМС 55/12.03.2007. Дейността ще се извърши чрез следните стъпки: 1. Разработване на технически задания, критерии и методика за избор на изпълнители съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. 2. Публикуване на тръжната документация в Интернет-страницата на ДО на ОП РЧР, Кавен Орбико ЕООД и в страницата за проекта. 3. Събиране, оценяване и класиране на офертите на кандидатите за изпълнители на съответните дейности. 4. Избор на изпълнители и сключване на договори с тях. Изборът на изпълнители ще се извърши с три процедури: 1. Открита процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. за следните обособени позиции: • Обособена позиция 1 – „Провеждане на обучение по КК1: Общуване на роден език – тема: Умения за комуникация и работа с клиенти” (Дейност 8) • Обособена позиция 2 - „Провеждане на обучение по КК5: Умение за учене – тема: Основни търговски умения” (Дейност 10) • Обособена позиция 3 – „Провеждане на обучение по КК4: Дигитална компетентност – тема: IT компетенции” (Дейност 5) • Обособена позиция 4 – „Провеждане на обучение по КК5: Умение за учене – тема: Умения за работа в екип, управление на времето и мотивация за работа” (Дейност 9) • Обособена позиция 5 – „Провеждане на обучение по КК5: Умение за учене – тема: Операционен мениджмънт” (Дейност 4) • Обособена позиция 6 – „Провеждане на обучение по КК7: Инициативност и предприемачество – тема: Мениджърски умения” (Дейност 6) • Обособена позиция 7 - „Провеждане на обучение по КК7: Инициативност и предприемачество – тема: Умения за ръководене на екипи” (Дейност 7). 2. Директно договаряне по ПМС 55/12.03.2007 г.: • „Осигуряване на публичност и визуализация на проекта” (Дейност 11) Процедурите ще се организират и изпълняват от 1 Експерт тръжни процедури и 3-ма членове на екипа за управление на проекта от Кавен Орбико ЕООД. Предвиден е 3-месечен срок за тази дейност в случай, че възникне риск неодобрени кандидати за изпълнители да обжалват процедурата. Към изпълнителите за провеждане на обученията ще има изискване да са реализирали поне 2 сходни обучения през последните две години с оглед постигане на ефективност при провеждане обученията. Чрез тази дейност ще се спази принципа за добро финансово управление на проекти, ще се създадат условия за избор на доставчици на услуги при търсене и избор на икономически най-изгодната оферта. Ще се осигурят гаранции за стриктно спазване на финансовата дисциплина и качество на предоставените услуги.
Подготовка и организация на обученията по ключови компетенции и създаване на учебни материали 1. Изготвяне на времеви график за провеждане на обученията от страна на екипа за управление на проекта с преките ръководители на лицата, участващи в обученията, съобразно служебната им заетост. 2. Съгласуване на графика от екипа за управление на проекта съвместно с избраните изпълнители за дейностите, свързани с обучения. 3. Разработване на учебни планове, програми, материали, тестове за проверка на знанията, от изпълнителите за Дейности 6, 7, 8, 9 и 10 в съответствие с темите на обученията и потребностите на обучаемите. 4. Разработване на формуляри за оценка за ефективността на проведените обучения, от екипа за управление на проекта. В Дейност 3 избраните обучителни организации по Дейности 6, 7, 8, 9 и 10 ще имат възможност да изготвят учебни програми и материали, които да съответстват на потребностите на целевата група на база на анализа на потребностите, инициирали този проект. Това е предпоставка за постигане на целите на проекта, както и качество и ефективност на обученията. Пред доставчиците на обученията бъде поставено изискване в дизайна на обученията да преобладава практическото приложение на новите знания и използване на метода “учене чрез правене”. Обученията по Дейност 4 и 5 ще са на база стандартизираните програми на обучителните организации, поради ограничения кръг доставчици, които предлагат теми за обучения за ключови IT компетенции и Операционен мениджмънт, посочени в настоящето проектно предложение. Изискване на Кавен Орбико ЕООД е всеки учебен материал да съдържа и “Личен план за развитие”, в който обучаемите да планират последващи стъпки за развитие на ключовите си компетенции след приключване на обучението с цел създаване на устойчиво развитие на знанията им. След успешното завършване на всяко обучението обучителната организация ще издаде документ (сертификат) на успешно завършилите, съдържащ реквизитите на ЕСФ и ОП РЧР. Съобразно изготвените графици изпълнителите на дейностите за обучения, ще трябва да осигурят материалната база (зали за обучения, техническо оборудване, нощувки за пътуващите до мястото на провеждане на обученията участниците).
Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене - “Операционен мениджмънт” 1. Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене – “Операционен мениджмънт” на 26 заети лица, по предварително изготвен график в пет модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 26 Брой групи: 1 Продължителност на обучението: 3 месеца Хорариум: 50 уч.часа (три пъти по 2 дни) Място на провеждане на обучението: гр. София Обучението ще съдържа пет модула: Модул 1: Планиране на продажбите и операциите, Модул 2: Планиране на дистрибуцията, Модул 3: Лийн методи в Логистиката, Модул 4: Управление на запасите и редуциране на инвестициите в тях, Модул 5: Системи за закупуване. Обучението отговаря на хоризонталния принцип „Иновации и прилагане на политики” и чрез него заетите лица ще придобият нови и разширени знания за спецификата на бранша и компанията, ще се въведат нови методи и know-how в логистичните процеси в компанията. Предварителните ни проучвания установиха наличието на ограничен кръг доставчици на обучения по тази тема, които формират високи такси за обучения от порядъка на 1200 евро/на ден без ДДС. С цел постигане на ефективност и ефикасност обучението ще се проведе в една група.
Провеждане на обучение по КК 4: Дигитална компетентност - “IT компетенции 1. Провеждане на обучение по КК 4: Дигитална компетентност - “IT компетенции” на 6 заети лица от отдел Информационни технологии, по предварително изготвен график в пет модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 6 Брой групи: 1 Продължителност на обучението: 3 месеца Хорариум: 50 уч.часа (три пъти по 2 дни) Място на провеждане на обучението: гр. София За доставчик на обучението ще бъде избрана обучителна организация, която да предаде знания за: създаване на заявки за T-SQL на Microsoft SQL Serwer 2008, Администрация на база данни на Oracle 11g, Системна администрация на AIX 5L и актуални знания за Systems Application Products.
Провеждане на обучение по КК 7: Инициативност и предприемачество – “Мениджърски умения” 1. Провеждане на обучение по КК 7: Инициативност и предприемачество – “Мениджърски умения” за 24 заети лица на управленски позиции по предварително изготвен график в два модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 24 Брой групи: 1 Продължителност на обучението: 2 месеца Хорариум: 40 уч.часа (два модула по 2 дни) Място на провеждане на обучението: гр. София 24-те заети лица, които ще преминат обучение „Мениджърски умения”, заемат висши управленски позиции в Кавен Орбико ЕООД. Всяко обучение ще съдържа два модула, включващи както теоретични познания, така и практически упражнения за затвърдяване на придобитите знания и умения. Модул 1 обхваща обогатяване на знанията и уменията за управление на проекти. Чрез Модул 2 участниците ще придобият умения за прилагане на съвременните управленски подходи – коучинг и менторство. За ефективното провеждане на Модул 2 към изпълнителя на дейността ще бъде поставено изискване да осигури 2-ма обучители с цел постигане на ефективност и ефикасност на обучението.
Провеждане на обучения по КК 7: Инициативност и предприемачество – “Умения за ръководене на екипи” 1. Провеждане на обучение по КК 7: Инициативност и предприемачество – “Умения за ръководене на екипи” за 30 заети лица на позиция Търговски супервайзор по предварително изготвен график в три модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 30 Брой групи: 1 Продължителност на обучението: 2 месеца Хорариум: 40 уч.часа (два пъти по 2 дни) Място на провеждане на обучението: гр. Велико Търново Обучението ще съдържа три модула, които ще се проведат в рамките на 4 дни (2 пъти по 2 дни). Модул 1 обхваща развиване на умения за супервизия. Модул 2 ще обхване темите, свързани с целеполагане, мотивиране и изграждане на екипи. Модул 3 ще развие умения в супервайзорите да извършват преглед и оценка на професионалното представяне на членовете на екипите си. Обучението по Дейност 7 ще създаде условия обучените лица, на база на натрупаните знания и умения, да подпомагат процеса на продължаващи обучение и развитие на служителите в техните екипи за ефективно изпълнение на трудовите им задачи. Към изпълнителя на дейността ще има изискване да осигури екип от 2-ма обучители с оглед броя на участниците в обучението и постигане на ефективност и ефикасност.
Провеждане на обучение по КК 1: Общуване на роден език: Умение за учене – “Умения за комуникация и работа с клиенти” 1. Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене – “Умения за комуникация и работа с клиенти” за 31 заети лица, работещи на различни позиции по предварително изготвен график в три модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 31 Брой групи: 2 Продължителност на обучението: 1 месец Хорариум: 18 уч.часа (два модула по 1 ден) Място на провеждане на обучението: 1 група в гр. София, 1 група в гр. Велико Търново. С обучението ще се повишат комуникативните и преговорни умения и уменията за управление на ключови клиенти. Всяко обучение ще съдържа два модула: Модул 1: Комуникация и преговори с ключови клиенти и Модул 2: Управление на клиентите. Новите и разширени знания и умения, ще спомогнат за по-ефективни преговори и поддържане на трайни взаимоотношения с ключови за компанията клиенти и доставчици.
Провеждане на обучение по Ключова компетентност 5: Умение за учене – “Умения за работа в екип, управление на времето и мотивация за работа” 1. Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене – “Умения за работа в екип, управление на времето и мотивация за работа” за 142 заети лица, работещи на различни позиции по предварително изготвен график в три модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 142 Брой групи: 8 Продължителност на обучението: по 2 месецa за всяка група, общо 4 месеца за всички групи Хорариум: 32 уч.часа (2 пъти по 2 дни) Място на провеждане на обучението: 6 групи в гр. София, 1 група в гр. Пловдив и 1 група в гр.Варна Всяко обучение ще съдържа четири модула. Модул 1: Комуникативни умения, Модул 2: Работа в екип, Модул 3: Мотивация, Модул 4: Ефективно управление на времето. Новите и разширени знания и умения, в резултат на обучението, ще допринесат за подобряване на вътрешно-фирмената комуникация и ефективност. Обучението по Дейност 9 ще създаде условия служителите от отделите Счетоводство, Човешки ресурси, складовия персонал на отдел Логистика, отдел Автопарк и отдел Сигурност да изпълняват служебните си задължения, прилагайки екипност, ефективност и ефикасност, и с необходимата мотивация.
Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене - “Основни търговски умения” 1. Провеждане на обучение по КК 5: Умение за учене – “Основни търговски умения” за 201 заети лица на позиция Търговски представител по предварително изготвен график в три модула. 2. Изготвяне на Личен план за развитие (индивидуално от всеки участник). 3. Проверка на знанията. 4. Попълване на формуляр за удовлетвореност от обучението от всяко лице. 5. Връчване на сертификати. Брой обучаеми лица: 201 Брой групи: 11 Продължителност на обучението: по 2 месецa за всяка група, общо 5 месеца Хорариум: 32 уч.часа (2 пъти по 2 дни) Място на провеждане на обучението: 5 групи в гр. София, 3 групи в гр. Пловдив, 1 група в гр.Бургас и 2 групи в гр. Варна Всяко обучение ще съдържа три модула – Модул 1 обхваща развиване на емоционална интелигентност. Чрез Модул 2 в участниците ще се развива асертивност и самоувереност, а Модул 3 ще развие административните умения на търговските представители за организация на работно място и за умения за приоритизиране. Обучението по Дейност 10 ще създаде условия търговските представители да получат нова ключова компетентност и да изпълняват служебните си задължения с необходимата увереност, ефективно и професионално.
Визуализация и публичност 1. Създаване на детайлизиран комуникационен план за информиране и публичност на проекта. – 1 бр. 2. Създаване на секция в Интернет-страницата на Кавен Орбико ЕООД за информация през целия период на изпълнение на проекта и периодично публикуване на информация – новини, презентации, справки, отчети. 3. Подготвяне и разпращане на прессъобщения до местни, регионални и национални медии с информация за проекта за масово осведомяване на заинтересованите от изпълнението на проекта публики. 4. Провеждане на една пресконференция при стартиране на проекта. 5. Информационни табели по изискванията за информация на ОП РЧР – 8 бр. 6. Плакати за поставяне в клоновете на Кавен Орбико ЕООД – 50 бр. 7. Химикалки за участниците в обученията и пресконференцията, както и за служителите, които не участват в планираните по проекта обучения - 1000 бр. с логото на проекта, ЕСФ и ОП РЧР. Избраните средства за информиране, визуализация и публичност ще допринесат безвъзмездната финансова помощ, предоставена от ЕСФ и ОП РЧР, да получи широко публично достояние. Организацията на пресконференцията, изработването на информационните материали и Интернет-страницата ще бъдат възложени на изпълнител по реда на чл. 12 от ПМС55/12.03.2007 г. с една оферта с оглед сумата 5 040 лв. (без ДДС) Предвидената информационна кампания е съобразена с изискванията, посочени в Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР и ще се реализира при спазване на всички изисквания за информация и публичност на ЕС, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”: на всички печатни материали, на Интернет-страницата, учебните материали и документи, ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОП РЧР, и текст, информиращ за финансирането на проекта със средства от ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД
СИЛВЪР АДВЪРТАЙЗИНГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 329 BGN
Общ бюджет: 106 375 BGN
БФП: 74 313 BGN
Общо изплатени средства: 74 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 266 BGN
2014 58 035 BGN
2015 0 BGN
74 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 826 BGN
2014 49 330 BGN
2015 0 BGN
63 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 440 BGN
2014 8 705 BGN
2015 0 BGN
11 145 BGN
Финансиране от бенефициента 35 084 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз