Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.10-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Бенефициент: Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2012
Начална дата: 09.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2017
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания.
Дейности: Дейност 1. Извършване на техническа рекултивация на нарушени терени
Дейност 4: Информация и публичност
Дейност 5. Одит на проекта,
Дейност 2. Извършване на биологична рекултивация на нарушени терени
Дейност 6. Управление и администриране на проекта
Дейност: 3. Извършване на независим строителен надзор, възлаган от общините
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 627 254 BGN
Общ бюджет: 65 999 274 BGN
БФП: 65 999 274 BGN
Общо изплатени средства: 60 684 051 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 999 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 067 745 BGN
2014 3 963 643 BGN
2015 52 652 663 BGN
60 684 051 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 099 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 457 583 BGN
2014 3 369 097 BGN
2015 44 754 763 BGN
51 581 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 899 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 610 162 BGN
2014 594 547 BGN
2015 7 897 899 BGN
9 102 608 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой общински депа с изпълнена техническа и/или биологична рекултивация.
Индикатор 2 Площ на рекултивираните терени – в декари.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз