Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0085-C0001
Номер на проект: ДОПТ-28/18.12.2012 г.;ДОПТ-2/03.02.2014 г.
Наименование: „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Бенефициент: Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.11.2012
Начална дата: 18.12.2012
Дата на приключване: 24.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността, ефикасността и административния капацитет на структурните звена в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при подготовката, изпълнението и контрола на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”, чрез сътрудничество с Европейска инвестиционна банка.
Дейности: 1. Предоставяне на консултантска помощ от Европейската инвестиционна банка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Европейска инвестиционна банка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 349 600 BGN
Общ бюджет: 1 239 752 BGN
БФП: 1 239 752 BGN
Общо изплатени средства: 1 079 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 239 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 809 714 BGN
2015 269 904 BGN
1 079 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 053 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 688 257 BGN
2015 229 418 BGN
917 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 185 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 457 BGN
2015 40 486 BGN
161 943 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изпълнен договор за консултантски услуги между НКСИП и ЕИБ
Индикатор 2 1.1. Изготвени месечни отчети, обхващащи предходния месец, включващи описание на предоставената експертиза – становища, препоръки и разработки заедно със съответните приложения, съгласно задачите в обхвата на проекта.
Индикатор 3 1.3 Обучени служители, участвали в проведените обучения
Индикатор 4 1.4 Прегледани от Съветника тръжни документации
Индикатор 5 1.5 Прегледани от Съветника доклади, изготвени от други консултанти
Индикатор 6 1.6. Прегледани технически спецификации
Индикатор 7 1.7. Извършен преглед на налични предварителни проучвания за АМ „Струма“, АМ „Хемус“ и АМ „Черно Море“
Индикатор 8 1.8 Извършен преглед на тригодишната програма на НК „СИП”
Индикатор 9 1.9 Извършен преглед на годишния план за изпълнение на програмата
Индикатор 10 1.10 Извършен преглед на Бизнес-плана на НК „СИП”
Индикатор 11 (Д) 1.2 Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) 1.11. Изготвена Стратегия за управление на риска, свързан с проектирането, строителството, експлоатацията и поддръжката на автомагистрали
Индикатор 13 (Д) 1.12. Изготвени задания за супервизия за пътните участъци от Лот 3 (Лот 3.1 и 3.3) и тунела при с. Железница
Индикатор 14 (Д) 1.13. Изготвени задания за супервизия за тунелните участъци от Лот 3 (Лот 3.2 и тунела при с. Железница)
Индикатор 15 (Д) 1.14 Изготвени договорни условия, базирани на FIDIC Yellow, за изпълнението на етапи от АМ „Хемус“
Индикатор 16 (Д) 1.15. Извършен преглед на докладите за концептуален, идеен и референтен проект за Етап 1 от АМ „Хемус“


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз