Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0036-C0001
Номер на проект: Д01-325/04.10.2012
Наименование: ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА! (Иновативен модел за електронно обучение на учители, подобряване на учебната среда, достъпа до образование и включване на семейството)
Бенефициент: Фондация "Програма стъпка по стъпка" - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Създаване на иновативен модел на учеща се общност за подобряване условията за достъп до образование и изграждане на подкрепяща мултикултурна образователна среда чрез електронно обучение на учители с оглед позитивно оценяване личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на ученици от етническите малцинства в началния етап на основната степен на обучение и включване на семейството
Дейности: Анализ на средата за учене , прилагане на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация
Разработване на образователните модули за електронно обучение
Разработване на технология за провеждане на вътрешен мониторинг на дейностите
Провеждане на обучение на участниците за работа с платформата за електронно обучение
Запознаване на участниците с технологията за вътрешен мониторинг
Проучване на степента на удовлетвореност на участниците от проведените обучения
Инсталиране, конфигуриране и администриране на платформи за електронно обучение
Мониторинг на дейностите, насочващи към създаване на условия и прилагане на ефективна технология на приобщаващо образование нна деца
Провеждане на национална конференция за представяне на резултатите и добрите практики по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 357 BGN
Общ бюджет: 56 926 BGN
БФП: 56 926 BGN
Общо изплатени средства: 56 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 070 BGN
2013 38 167 BGN
2014 4 689 BGN
2015 0 BGN
56 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 960 BGN
2013 32 442 BGN
2014 3 986 BGN
2015 0 BGN
48 387 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 111 BGN
2013 5 725 BGN
2014 703 BGN
2015 0 BGN
8 539 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз