Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0113-C0001
Номер на проект: ESF-1109-06-16002
Наименование: Професионална реализация на безработни,чрез квалификация и вклучване в заетост в община Борино
Бенефициент: Био-Б-Еко
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Смолянска област - Дирекция „Бюро по труда” гр. Девин и неговия филиал в с. Борино, предимно от уязвими групи от населението, посредством:  обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и  осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността в хотели в община Борино.
Дейности: 1. Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Партньорите. Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на Група за координация, в която ще участват представители на Кандидата и Партньорите и ще наблюдава, и координира дейностите на проекта; Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
2. Управление и координация на проекта. Организиране и координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата от екипа на проекта пред Групата за координация. Обсъждане и разрешаване на казуси, възникнали в хода на дейността. Периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта: изплащане на възнаграждения на екипа на проекта; осигуряване функционирането на офиса на проекта – режийни разходи, консумативи, материали и други административни разходи. Планиране и отчитане на финансирането на дейностите по проекта.
3. Популяризиране на проекта и на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и информационни табла. Публикации на съобщения за проекта в пресата и на интернет страницата на Кандидата.
4. Подбор и сформиране на целевата група. Осъществяване на контакт с представители на ДБТ Девин и неговия филиал в с. Борино за съдействие при сформирането на целевата група по проекта. Провеждане на интервюта с кандидати за участие в проектните дейности. Сформиране на целевата група от отговарящите в най-висока степен на изискванията на проекта лица. Подписване на индивидуални договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта.
5. Организационно и логистично обезпечаване на професионалното обучение. Организиране на транспорт за представителите на целевата група, които не живеят на територията на населеното място, в което се провежда обучението за периода на обучение, чрез провеждане на процедура, съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., за избор на превозваческа фирма, която ще предостави транспортни услуги, за осъществяването на обучението, поради липса на обществен транспорт в целевия район. Поддържане на постоянна комуникация с всички представители на целевата група за осигураване тяхната информираност във връзка с организацията на обучителния процес.
6. Провеждане на професионално обучение на целевата група. Провеждане на професионално обучение в село Борино на 58 бенефициента по: - част от професия 811070 „Готвач”, специалност 8110701 ”Производство на кулинарни изделия и напитки” квалификационен курс от 300 учебни часа за 1 учебна група от 12 обучаеми; - част от професия 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 ”Обслужване на заведения в обществено хранене” квалификационен курс от 300 учебни часа за 1 учебна група от 12 обучаеми; - част от професия 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност 8120101 ”Организация на туризма и свободното време” квалификационен курс от 600 учебни часа за 1 учебна група от 23 обучаеми; - част от професия 811020 „Администратор в хотелиерството”, специалност 8110201 ”Организация на обслужването в хотелиерството” квалификационен курс от 600 учебни часа за 1 учебна група от 11 обучаеми. Обучението е съобразено с заявените от Кандидата и Партньорите работодатели нужди от квалифицирани кадри. Професионалното обучение ще бъде осъществено, чрез провеждане на процедура, съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. за избор на изпълнител – ЦПО, с лиценз за обучение по тези професии и специалности. Застраховане на обучаемите през времето на провеждане на обучението.
7. Осигуряване на участниците в обучението на възможност за стажуване при работодател. Сключване на трудов договор за професионален стаж за срок от три месеца при работодателите по проекта с успешно завършилите курса на обучение бенефициенти.
8. Наблюдение и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите и резултатите от тях. Въвеждане на система за вътрешна оценка, наблюдение, самооценка, анализ, въвеждане на корективи.
9. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 148 BGN
Общ бюджет: 191 294 BGN
БФП: 191 294 BGN
Общо изплатени средства: 191 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 000 BGN
2014 152 294 BGN
2015 0 BGN
191 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 150 BGN
2014 129 450 BGN
2015 0 BGN
162 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 850 BGN
2014 22 844 BGN
2015 0 BGN
28 694 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз