Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0100-C0001
Номер на проект: ESF-1109-05-04001
Наименование: Отново на работа
Бенефициент: Българска асоциация на малките и средните предприятия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да се подпомогне прилагането на принципите за учене през целия живот и създаването на икономика, основана на знанието, което да доведе до повишаването на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда - Видин”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността. Обучението и последващият производствен стаж ще повишат икономическата активност и интеграция на групите по проекта. Лицата успешно преминали през обучението за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професионално направление – «Стопанско управление и администрация» спациалностите – «Сътрудник в бизнес–услуги» и «Сътрудник в малък и среден бизнес» ще стажуват за срок от три месеца в регионалния офис на Българската асоциация на малките и средни предприятия в град Видин.
Дейности: Работен пакет 1. Управление на проекта - сформиране на мотивиран екип притежаващ необходимите качества и квалификация; - организиране на офис, който създава нормални условия за управление на проекта; - организиране на документооборот, архив и счетоводна отчетност, които отговарят на изискванията на Програмата; - работеща и ефективна система за вътрешен контрол, която да не пречи на оперативната самостоятелност и не ограничава правата на Ръководителя на проекта; - повишаване на общественото доверие към проекта, прозрачност в управлението; - генериране на полезни идеи в процеса на осъществяването му.
Работен пакет 2. Подготовка на обучението Актуализиране на програмата и модулите на обучение. Представяне на подробна обучителна програма от всеки обучител, актуализирана към момента на стартиране на проекта и позволяваща гъвкавост в реализацията и. Обсъждане на всяка програма от представители на водещата организация и избраната обучителна организация, която да проведе обучението. Обвързване на обучителните програми по дни и часове в общ график на курса за обучение.
Работен пакет 3. Обучение на участниците в проекта Сформиране групи за предварителен тест за определяне на входното ниво на обучаемите. Провеждане на теста за входно ниво по специалностите : «Бизнес–услуги», «Малък и среден бизнес». и успоредно попълване на анкетна карта за регистриране на възможностите за обучение и очакванията на преките бенефициенти от проекта. Оценка на тестовете от преподавателите по съответните специалности Обобщаване на резултатите от анкетните карти от екипа на проекта Съставяне на обучителните групи чрез разпределение на обучаемите в групи по 5 човека на базата на изходното ниво по специалностите – «Бизнес–услуги», «Малък и среден бизнес» както и физическата им възможност за редовно посещение на курса. Информиране чрез на участниците за конкретната дата, зала и график на обучението, за всеки от тях.
Работен пакет 4. Дейности за стажуване лицата, завършили курса на обучение Успешно преминалите курса на обучение и придобили съответно свидетелство/удостоверение за придобиване на професионална квалификация ще бъдат назначени за срок от три месеца на стаж в офиса на кандидатстващата организация намиращ се в град Видин. Чрез стажуването обучените лица ще могат на практика да приложат придобитите знания и умения и така ще увеличът значително първоначалните си познания.
Работен пакет 5. Популяризиране, реклама и PR Представяне на проекта в партньорските електронни сайтове. Поставяне на външна реклама пред офиса на всеки от партньорите. Използване на рекламни плакати по проекта при изпълнението на всички дейности по проекта. Разпространяване на плакати и брошури, на подходящи за целта места. PR : привличане на фирми партньори в избраните области на интервенция; работа с медиите (прес конференции) Популяризиране на дейностите по проекта при всички публични изяви на партньорските организации. Популяризиране на проекта при всички служебни срещи на партньорите с нови потенциални бенефициенти. Провеждане на пресконференции Очакван резултат: Привличане на бъдещи бенефициенти за обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси” за специализирания курс на обучение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИВАНИ" ООД
Астра 2006 ЕООД
44 Паралел ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 357 BGN
Общ бюджет: 27 087 BGN
БФП: 27 087 BGN
Общо изплатени средства: 27 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 671 BGN
2014 20 414 BGN
2015 0 BGN
27 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 671 BGN
2014 17 352 BGN
2015 0 BGN
23 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 001 BGN
2014 3 062 BGN
2015 0 BGN
4 063 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз