Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0115-C0001
Номер на проект: ESF-1109-03-02002
Наименование: "БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица"
Бенефициент: Български червен кръст
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 13.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Допринасяне към повишаване конкурентоспособността на неактивни безработни лица чрез обучение за придобиване на професионална квалификация „Социален асистент” и осигуряване на възможност за последващ стаж по придобитата специалност.
Дейности: 1. Подготовка, организиране и реализация на проекта Екип от 2 души ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец - за разпределяне на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията.
2. Подбор на участници от целевата група Провеждане на 2 информационни срещи и интервюта с лица от целевите групи за мотивация и включване в обучителните програми.
3. Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация „социален асистент Провеждане на обучение по модулите на програмата за придобиване на професионална квалификация „Социален асистент” на представителите на целевите групи; провеждане на практически занятия в съответствие с модулите на обучението; изпит за придобиване на удостоверение за професионална квалификация по част от професия „Социален асистент”
4. Провеждане на професионален стаж за завършилите успешно обучението. Участниците в проекта да: • Да придобият реалистична представа за работата, която ги очаква; • Да проверят мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучената специалност; • Да се ориентират в перспективите за реализация на пазара на труда; • Да установят полезни професионални контакти в организацията; • Да започнат работа след приключване на проекта. По време на професионалния стаж, завършилите успешно обучението, под ръководството на опитни служители на кандидатстващата организация, ще предоставят социални услуги на съществуващи клиенти на БЧК.
5. Популяризиране на финансиращата програма, проектните дейности и постигнатите резултати Изготвяне на информационна табела за проекта. Изготвяне на банер Публикации в местните медии за старта, развитието и края на проекта – 6 публикации. Организиране и провеждане на 2 информационни срещи за целевата група Организиране на пресконференции за презентиране на проектните дейности и резултатите от проекта – 4 прес-конференции. Изработване на информационни материали описващи целите на проекта и постигнатите резултати, с логото на ОП „Развитие на човешките ресурси” (500 брошури).
6. Мониторинг и отчитане на резултатите от проекта При реализацията на настоящия проект основните принципи, от които ще се ръководи екипът, са прозрачност и гласност при изпълнение на всички дейности. Екипът е убеден, че вътрешният мониторинг и контрол са задължителен елемент за гарантиране на успешна реализация на всеки вид дейност. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта, технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите, програми за обучение и анкетни карти. Системата за мониторинг предвижда осъществяване на постоянен контрол от ръководителя на проекта върху спазването на графика за изпълнение на заложените дейности и ежедневната работа. Координаторът на проекта ще контролира провеждането на предвидените обучения – присъствени листи, осигуряване на обучителни материали, консумативи, зали. Основната цел на систематичния мониторинг е да се постигне максимално съответствие между предвидените и постигнати резултати, както и реализиране на заложените цели и осигуряване на прозрачност на осъществяваните дейности. Към системата за мониторинг се включва и изготвянето на отчети към ДО и комуникация със съответните експерти от страна на ДО.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Скайл-Х" ЕООД
"Медилинк 2001" ООД
"Модус Трейд" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 621 BGN
Общ бюджет: 72 103 BGN
БФП: 72 103 BGN
Общо изплатени средства: 72 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 327 BGN
2014 28 775 BGN
2015 0 BGN
72 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 828 BGN
2014 24 459 BGN
2015 0 BGN
61 287 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 499 BGN
2014 4 316 BGN
2015 0 BGN
10 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз