Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0009-C0001
Номер на проект: 12-32-9
Наименование: „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”
Бенефициент: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на единна информационно-комуникационна среда с оглед осигуряване на качествени и съобразени с нормативните изисквания административни услуги – спазване на нормативно установени изисквания, правила и процедури.
Дейности: Дейност І. Проектиране и разработване на нови модули, усъвършенстване на съществуващи системи, внедряване и изграждане на „Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекци „Гражданска въздухоплавателна администрация” Дейност І ще се извърши чрез: 1. Изработване на „Технически проект за изграждане на единна информационно-комуникационна система на ГД „ГВА”. 2. Усъвършенстване и доработки на съществуващите системи „Автоматизирана информационна система за лицензиране на авиационен персонал, въздухоплавателни средства и летателна годност”, „Автоматизирана информационна система за провеждане на изпити за лицензиране на авиационен персонал”. 3. Проектиране и разработване на нови модули на Единната информационно-комуникационна система на ГД „ГВА”: a) Модул за Електронен документооборот; б) Модул за електронно удостоверяване на експлоатационна годност на летища и летателни площадки; в) Модул за електронно лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване; г) Модул за електронно удостоверяване на експлоатационната годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, за наземното обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства; д) Модул за електронно одобряване на авиационни учебни центрове и на организации за летателно обучение; е) Модул за електронно лицензиране на авиационни оператори; ж) Модул за електронно лицензиране на въздушни превозвачи; з) Модул за електронно удостоверяване на експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане; и) Модул за електронно одобряване на доставчици на аеронавигационно обслужване; к) Модул за електронен контрол и управление на сертифицирането на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване. 4. Внедряване и тестване на модулите по т. 4 и едновременна интеграция със системите по т.3. 5. Изготвяне на Ръководства за потребителите и Ръководство за администрирането на ЕИКС. 6. Сертифициране на Единната система по ЗЕУ. 7. Специализирано и профилирано обучение на персонала на ГД „ГВА” за работа в ЕИКС.
Дейност ІІ. Популяризиране в обществото и индустрията на възможностите на Единната система по отношение на извършваните услуги, другата административна дейност и достъпа до публична информация - Организация на събития за публичност, прозрачност и информираност на общедтвото и заинтересованите целеви групи – пресконференции, кръгли маси; - Издаване на информационни материали по проекта – банери, дискове, и др.; - Медийно отразяване на възможностите на ЕИКС– публикации в електронни и печатни медии;
Дейност ІІІ. Придобиване на активи Чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки се закупува компютърна и периферна техника, необходима за нормалното и ефективно функциониране на ЕИКС както следва: 80 бр. перонални компютъра, 80 бр. монитори, 10 бр. преносими компютъра, 3 бр. сървъри, 3 бр. UPS, 2 бр. мрежови копир-принтери, 2 бр. скенери, 2 бр. Мрежови ч/б мултифункционални устройства, 5 бр. Лазерни ч/б принтери, 2 бр. мрежови лазерни цветни принтери, 4 бр. програмируеми мрежови комутатори
Дейност ІV. Разработка на Технически задания за избор на изпълнители по дейности І, ІІ, ІІІ и VІ по условията на ЗОП Разработването на технически задания за избор на изпълнители по дейности І, ІІ, ІІІ и VІ е съобразено с добрата практика и същите включват формулиране на всички изизсквания към изпълнителите и към дейностите, предмет на заданията.
Дейност V. Организация и управление на проекта На старта на проекта се предвижда изготвяне и сключване на договори с ръководителя на проекта и с членовете екипа за управление, както и е експертите, участващи при реализацията на проекта, регламентиращи техните правомощия и отговорности. От базисно значение е Организирането на офис и неговото Обзавеждане и оборудване. Организацията на документооборота и отчетността е важно задължение по време на всички етапи на проекта, както и Организирането на счетоводното обслужване и воденето на счетоводството. Добрата предварителна Организация на дейностите ще улесни тяхното провеждане в срок и съгласно критериите. Важен момент в проекта е Провеждане на процедури за избор на доставчици и подизпълнители, за които ще бъдат спазвани всички изисквания. Осигуряване на независим одит на проекта ще бъде гаранция за достоверност на всички финансови отчети. За организиране изпълнението на проекта по време на различните му етапи Главният директор на ГВА издава заповеди, с които определя отговорностите на екипа и пълномощията му. Сключването на договорите определя конкретните правомощия и отговорности в отделните дейности с детайлно описание на възложената работа и сроковете за нейното изпълнение и отчитане. Офисът на екипа на проекта се обзавежда с компютърна конфигурация, връзка с интернет, телефони. Осигурява се поддръжка на техниката, доставка на канцеларски материали, система за сигурност, режим на достъп, куриерско обслужване. За организиране на документооборота и отчетността се изработват печат на проекта, Правила за документооборота, Регистри на входяща и изходяща поща, командировъчни удостоверения и сключени договори), отделен е-меил. Определя се място и служител за съхранение на документите, Аналитични счетоводни партиди и Структура на файловете. Ефективната организация на дейностите по проекта ще бъде подпомагана и контролирана съгласно актуализиран план-графика, изготвяне на месечни планове, документиране в посочените срокове на изпълнените дейности и изготвянеи предсетавяне на отчети. Съгласно нормативна уредба изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат избирани чрез процедури за избор по ЗОП. Необходимата тръжна документация ще бъде подготвяна, одобрявана и обявявана в срок.
Дейност VІ. Извършване на финансов одит Настоящата дейност е регламентирана от изискванията на Насоките за кандидатстване – задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв. Разходите за дейността са преки разходи и са в размер до 2% от стойността на проекта. Целта на дейността е да се оцени дали всички извършени разходи отговарят на изискванията за допустимост, регламентирани в ОПАК, Регламент на Съвета(ЕО) №1083/2006, Регламент на Европейския парламент и Съвета(ЕО) №1081/2006, ПМС №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, ПМС №231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ, за финансовата рамка 2007-2013 г. Дейността осигурява адекватна проследимост на разходите, които са извършени само от бенефициента и установява тяхната законосъобразност. Подготвя се одитен доклад, в който подробно и регламентирано се описват всички заключения. Ще бъде извършен одит съгласно изискванията на поканата с цел осигуряване на прозрачност, законосъобразност и целесъобразност на разходите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 026 009 BGN
Общ бюджет: 1 009 772 BGN
БФП: 1 009 772 BGN
Общо изплатени средства: 1 009 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 009 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 461 449 BGN
2014 548 323 BGN
2015 0 BGN
1 009 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 858 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 392 232 BGN
2014 466 074 BGN
2015 0 BGN
858 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 217 BGN
2014 82 248 BGN
2015 0 BGN
151 466 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой внедрени нови модули
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой разработени ЕИКС
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой внедрени нови модули
Индикатор 6 По Дейност 1 - Усъвършенствани информационни системи
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой актуализирани публични регистри
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой администрации спазващи стандартното време
Индикатор 9 По Дейност 1 - Процент намалено време за получаване на административна услуга
Индикатор 10 По Дейност 1 - Брой разработени и въведени функционалности
Индикатор 11 По Дейност 1 - Брой усъвършенствани функционалности
Индикатор 12 По Дейност 1 - Брой административни услуги, предоставяни он-лайн
Индикатор 13 По Дейност 1 - Брой формални описания на работните процеси и процедури
Индикатор 14 По Дейност 1 - Брой административни актове с правила за изпълнение и документиране на работните процеси и процедури
Индикатор 15 По Дейност 1 - Брой функции на ЕИКС, реализиращи технологич-на възможност за достъп до публични регистри и публична иформация
Индикатор 16 По Дейност 1 - Брой функции на ЕИКС, реализиращи СУК
Индикатор 17 По Дейност 1 - Брой съпътстващи обучения (за работа в ЕИКС)
Индикатор 18 По Дейност 1 - Брой обучени
Индикатор 19 По Дейност 1 - Брой сертификати на държавни служители за преминато обучение
Индикатор 20 По Дейност 1 - Процент жени от общия брой обучени
Индикатор 21 По Дейност 2 - Брой събития
Индикатор 22 По Дейност 2 - Брой печатни материали
Индикатор 23 По Дейност 2 - Брой бланки
Индикатор 24 По Дейност 2 - Брой банери
Индикатор 25 По Дейност 2 - Брой папки
Индикатор 26 По Дейност 2 - Брой CD
Индикатор 27 По Дейност 2 - Брой публикации
Индикатор 28 По Дейност 2 - Изготвени съобщения
Индикатор 29 По Дейност 3 - Брой заприходени активи
Индикатор 30 По Дейнот 3 - Обща стойност на заприходените активи
Индикатор 31 По Дейност 4 - Брой задания
Индикатор 32 По Дейност 6 - Брой доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз