Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Подкрепи ме!”
Бенефициент: Община Борово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Борово
Описание
Описание на проекта: Проектът надгражда услугите в домашна среда от фаза 2 на схема за безвъзмездна помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” чрез прилагане на нови подходи за съчетано почасово ползване на услуги в домашна среда на база лични нужди на потребителя. Ще се предоставят услуги за лична помощ и помощ при комунално - битови дейности. Ще се създадат нови работни места и качеството на грижа за рискови групи ще е по-високо.
Дейности: Подготовка за стартиране на проекта 1. През първите 2 седмици след стартиране на проекта се провежда процедура за подбор на Проектен експерт – консултант в помощ на екипа за управление на проекта. Проектният консултант е избран чрез процедура за възлагане. С експерта се сключва договор за възлагане, в който се описват всички негови задължения, свързани с оказване на методическа помощ на екипа за управление. Изисквания: висше образование, специалност „Социални дейности”, „Социална педагогика” или „Социален менинджмънт” и опит в консултативни дейности на сходни социални проекти – минимум 2 проекта и в областта на социалната закрила минимум 1 година. 2. Провежда се тридневна работна среща в офиса по проекта, предоставен за целта от община Борово със заповед на Кмета на общината за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; В срещата участват представители на всички заинтересовани страни и Проектният консултант. - Чрез дейността се предлага вътрешна система за мониторинг и оценка.. Проектният експерт - консултант в седемдневен срок изготвя писмено съответните правила и процедури за вътрешен контрол и мониторинг и Правилника за вътрешния ред на звеното в социалното предприятие в рамките на 20 консултативни часа. - Разпределят се задачите и задълженията. - Избира се Проектен съвет с представители на заинтересованите страни и на целевите групи. - Изготвят се длъжностни характеристики за персонала на социалното предприятие. Те се утвърждават до 10 дни след работната среща от Кмета на общината; - Уточняват се изискуемите документи към молбата за включване в проекта на персонала на звеното и на кандидат-потребителите. - Изготвят се правила и процедури, обслужващи доброто изпълнение на проекта. Те се утвърждават до 10 дни след работната среща от Кмета на общината. - Възлага се на Проектния консултант изготвянето на График за провеждане на тръжните процедури в рамките на 10 консултативни часа. - Възлага се на проектния консултант в екип с ръководител проект да изготви процедура за подбор на потребителите и процедура за подбор на персонала на социалното предприятие в рамките на 10 консултативни часа -Публикуват се обяви за стартиране на проекта, за началото на приемане на молби от кандидат-потребители и за желаещи за работа като персонал на проекта. В обявите се посочват изискуемите документи и срокът за подаване на заявленията. - Молбите на кандидат – потребителите и придружаващите ги изискуеми документи се приемат в офиса на проекта и ксерокопия от тях се предават в Д”СП” за изготвяне на оценка на потребностите.
Промотиране, популяризиране и отчитане на проекта. Провежда се информационна кампания, с участието на всички заинтересовани страни и разпространяване на информационни и рекламни материали. Издават се брошури за целите на проекта, целевите групи и дейностите. Рекламните и информационни материали се доставят по дейност 3, която протича по времеви график едновременно с настоящата дейност. Провежда се Въвеждаща начална конференция; изготвя се обява за оповестяване на старта и началната конференция в регионален ежедневник; излъчва се платен телевизионен репортаж по кабелната телевизия. Заключителна конференция отчита резултатите от проекта. До Общинския съвет - гр. Борово и Кметствата в селата на общината се изпращат отчети за реализацията на проекта на 6 месеца, които стават достояние на обществеността чрез органите на местната власт по тяхна преценка за разпространяване. Всички събития се оповестяват чрез информационна табела. И съответната визуализация. Задължително се оповестява финансовия принос на ЕСФ и стойността на безвъзмездната помощ.
Подготовка и провеждане на тръжни процедури..Доставки. Сключване на договори с външни изпълнители Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена ниска цена и стоки, отговарящи на нужните стандарти и изисквания за екологичност. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е главният счетоводител на община Борово. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици; информационни и рекламни материали, офис материали и консумативи за екипа за управление, един метален шкаф за съхраняване на документацията по проекта.
Подбор на кандидат - потребителите. Сключване на договори за услуги. Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат - потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. Комисия от 5 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. Всички утвърдени потребители получават едночасово информиране и консултиране от експерт консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора.
Набиране и подбор на персонала на звеното. Сключване на трудови договори Набирането и подборът на персонала на звеното ще се извършват от комисия по подбора по заповед на Кмета на община Борово. Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Публикуване на обява за работните места, условия и срок за подаване на заявления за включване в проекта; - Спазване на процедура и критериите за подбор; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта с цел оценка на мотивацията, нагласите, способностите, комуникативни умения, здравна, екологична и обща култура; - Уведомяване на кандидатите. Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности: 1. Домашен санитар - 15 лица - предоставят услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост. 2. Домашните помощници - 15 лица предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности. Трудовият договор на персонала ще съдържа описание на дължимите от изпълнителя услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. В индивидуалния работен план на всеки член на персонала ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. Работните графици ще се изготвят в 2 екземпляра и ще се подписват от доставчика и работника. Заплащането е на база часова ставка и действително изработени часове. В края на всеки месец се представя отчет на извършената работа. Промени в графика стават със съгласието и на потребителя.
Обучение и развитие на персонала. Супервизии Въвеждащо обучение: Обучението е с практическа насоченост. Обучителният процес се основава на добри практики. Въвеждащото обучение ще се проведе в една група с времетраене -тридесет четирдесет часа, в 5 модула. Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Права и задължения на персонала. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда. Управление на отпадъците. Модул 4: Специфика на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск Модул 5:. Етични стандарти в работата на хората от помагащите професии Ще се проведат три двудневни надграждащи обучения за допълване на знанията и уменията на персонала на звеното в две групи – за всяка професия поотделно с общо 33 обучителни часа. Темите на този вид надграждащи обучения ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, констатирани пропуски при извършваните проверки на място от координатора по проекта. Обучението ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обученията ще се използва и издадения наръчник по фаза 2 на схема ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще се проведат три надграждащи обучения по един ден. За проследяване на качеството на предоставяната услуга, мониторинг на дейностите и коригиране на пропуски, установени при проверките на място или постъпили жалби и сигнали са предвидени 4 групови супервизии по 4 часа – поотделно за трите помагащи професии и индивидуални супервизии.
Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите Проектният експерт- консултант, съвместно с още един експерт, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно - консултативна среща по дейност 4 с всеки потребител. В плана се описват: - Проблеми и потребности; - Конкретните договорени дейности на социалната услуга, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на помагащото лице; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги. Проектопланът се обсъжда по време на беседа с потребителите, актуализира се и утвърждава от потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Планът се актуализира от Проектния експерт - консултант на всеки четири месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се обсъжда и съгласува с потребителя. Преглед, актуализация, обсъждане и съгласуване на плана за услуги прави Проектният експерт- консултант.
Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги домашни санитари, които: − помагат на потребители с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с индивидуалния план за услуги; − поддържат хигиенните стандарти около потребителите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на помещенията, обитавани от потребителя; − предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, четене на глас, преглед на печата, обсъждане на филми и др.; - при нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; − планират, купуват със средства на потребителя, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети; − уговарят приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки. 2.Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници, които : - метат обитаваните помещения; - почистват с прахосмукачка, мият пода; - сменят спално бельо; - правят покупки за домакинствата; - приготвят и сервират храни; - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения; - оказват подкрепа в психо-емоционален план чрез свободни разговори, разходки, четене на глас, организиране на празници. Дейността включва следното: 1. Безопасността на потребителите, рискове, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. 2. Прилагане на всички правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата 4. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите 5. Всеки член на персонала спазва индивидуалния план за услуги, съответния график за предоставянето им, длъжностната си характеристика.6. За всеки потребител се води дневник. Услугите в дома, предоставяни от приложни специалисти са: 1. Потребителите получават компетентно информиране и консултиране. Услугите в дома са планирани и договорени. Всеки потребител има индивидуален план за услуги. 2. При сигнали за липса и невъзможност за напасване между потребител и персонал се извършва проверка на място от член на екипа за управление, при възникнала необходимост двете страни получават консултация от Проектния експерт – консултант. При невъзможност след консултацията да се отстранят пречките за напасване между двете страни и настъпва последващо задълбочаване на конфликта, се сменя помагащото лице или се прекратява договора за услуги, ако причината е в характера или психичното здраве на потребителя. Последното са условия, вписани в съответния договор и в правилника за вътрешния ред на звеното. Задължение на екипа за управление е регулярната проверка на място за проследяване на качественото предоставяне на планираните услуги и подаване на информация за пропуски, слабости, нужда от надграждащо обучение и супервизии. Планират се минимум по 4 проверки на място в дома на всеки потребител като първата задължително е преди провеждане на надграждащите обучения и супервизии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 254 BGN
Общ бюджет: 143 106 BGN
БФП: 143 106 BGN
Общо изплатени средства: 132 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 841 BGN
2014 37 299 BGN
2015 0 BGN
132 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 615 BGN
2014 31 704 BGN
2015 0 BGN
112 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 226 BGN
2014 5 595 BGN
2015 0 BGN
19 821 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой подадени молби за включване. Общ брой оценки на потребностите на хора от целевите групи. - 130
Индикатор 4 Брой обучени - 130
Индикатор 5 Брой назначени обучители, консултанти и супервайзори – сключени договори - 130
Индикатор 6 Брой изготвени индивидуални планове за услуги - 130
Индикатор 7 Брой протоколи за изготвени и получени отчети до обществеността - 130
Индикатор 8 Брой проведени анкети за проучвания на резултатите и качеството на изпълнение на дейностите - 130
Индикатор 9 Брой рекламни и информационни материали - 130
Индикатор 10 Минимален брой лица от работилите в социалното предприятие, изявили желание за работа след приключване на проекта - 130
Индикатор 11 брой потребители - 130
Индикатор 12 Получили удостоверения за проведени обучения - 130
Индикатор 13 Брой обучения и супервизии; консултативни часове - 130
Индикатор 14 Брой успешно изпълнени индивидуални планове за услуги - 130
Индикатор 15 Минимален брой жители, запознати с отчетите според съставени протоколи за разпространение - 130
Индикатор 16 Брой обобщени резултати от анкетите, изпратени до ОС - 130
Индикатор 17 Брой проведени информационни и рекламни събития - 130
Индикатор 18 Минимален брой сключени трудови договори - 130


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз