Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0156-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За по-качествен живот
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 20.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда предоставяне на 3 типа почасови дейности: за лична помощ; за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови чрез Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”. За тази цел към Звеното ще бъдат наети за 12 месеца на 8-часови трудови договори 33 регистрирани безработни лица – 1 като персонал на Звеното, което ще извършва административна работа във връзка с предоставяне на услугите и 32 домашни санитари, които ще обгрижват 66 потребители.
Дейности: Организация и управление на проекта 1.1. Подготовка на длъжностни характеристики и сключване на допълнителни споразумения към трудови договори/заповеди с членовете на екипа по проекта; 1.2. Организационна среща – при старта на проекта с представители на ключови институции - дирекции „Бюро по труда” и „Социално подпомагане” и представители на хората с увреждания. На тази среща ще бъдат представени дейностите по проекта, сроковете за подаване на документи и критериите за подбор на домашни санитари и потребители. 1.3. Контрол на предоставяне на социалните услуги от ръководителя по проекта чрез проверки на място; 1.4. Изготвяне на технически, финансови и др. очети съгласно изискванията на ОПРЧР. Екипът за управление на проекта включва ръководител, юрист, технически сътрудник, счетоводител, експерт „Човешки ресурси”. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на изпълнение на дейностите по проекта.
Мерки за публичност 2.1. Пресконференции: една в началото на проекта за представянето му и една в края за популяризиране на резултатите от проекта; 2.2. Публикации в печатни регионални медии (седмичник и ежедневник): при старта на проекта и при приключването му; 2.3. Публикации относно условията и сроковете за кандидатстване за заемане на длъжността „Домашен санитар” и ползване на услугите по проекта – в регионален ежедневник и в регионален седмичник;
Подбор и сключване на договори с потребителите 3.1. Информационна работа сред потенциалните потребители на услугите от екипа за управление на проекта; 3.2. Събиране на заявления и необходимите документи от кандидатите за ползване на социални услуги по проекта; 3.3. Провеждане на социална оценка на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане”; 3.4. Подбор на 66 потребители съобразно получената крайна оценка на потребностите (Списък на кандидат-потребители по низходящ ред от Дирекция „Социално подпомагане”) от Комисия от представители на екипа по проекта и Дирекция „СП” гр. Горна Оряховица; 3.5. Сключване на тристранни договори за ползване на социалните услуги с необходимите параметри (брой часове, потребителска такса, др.); 3.6. Изготвяне и поддържане на лични досиета на потребителите.
Подбор и сключване на договори с домашните санитари и сътрудник, социални дейности в социална услуга 4.1. Подготвяне и изпращане до Дирекция „Бюро по труда” на изисквания за домашни санитари и сътрудник „Социални дейности в социална услуга” от ръководителя по проекта; 4.2. Събиране на заявления за кандидатстване от желаещите да работят като домашни санитари и сътрудник ”Социални дейности в социална услуга”, насочени от дирекция „Бюро по труда”; 4.3. Подбор на кандидатите на два етапа - предварителна оценка по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Подборът се провежда от Комисии, в които влизат членове на екипа по управление на проекта, представител на организациите на хората с увреждания на територията на общината и представител на Службата по трудова медицина. 4.4 Сключване на 33 трудови договори с необходимите параметри и изготвяне на длъжностни характеристики. 4.5. Служба по трудова медицина извършва оценка за предотвратяване на риска в процеса на работа. На основа на извършената оценка на условията на труд се разработват правила за осигуряване на безопасността на домашните санитари. Службата по трудова медицина ще се произнесе дали съответния кандидат може да заеме длъжността „Домашен санитар” - преди сключване на договора с него.
Обучение на домашните санитари 5.1. Провеждане на 3-дневно въвеждащо обучение за домашни санитари, съгласно формата и изискванията на утвърдените методики за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 5.2. Оценка и анализ на резултатите от обучението; 5.3. Провеждане на 2 еднодневни сесии надграждащи обучения за домашните санитари, равномерно разпределени в периода на предоставяне на услугите; 5.4. Оценка и анализ на резултатите.
Предоставяне на социалните услуги 6.1. Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за социални услуги съобразно потребностите на потребителите от сътрудник „Социални дейности в социална услуга” съвместно с ръководителя по проект; 6.2. Изготвяне на график за предоставяне на социалните услуги от домашните санитари; 6.3 Осигуряване на безопасни условия на труд и предоставяне на предпазни средства, вкл. предпазно облекло за домашните санитари Извършват се първоначален инструктаж, инструктаж на работното място и периодичен инструктаж. Осигуряват се лични предпазни средства – предпазни манти за домашните санитари, грейки – за зимните месеци, чехли, ръкавици, предпазни маски за периодите на грипни епидемии, както и консумативи – химикали и тетрадки за Дневник на потребителя. 6.4. Предоставяне на договорените почасови ежедневни услуги в дома на потребителите; 6.5. Провеждане на ежемесечен мониторинг на услугите чрез посещения в домовете на потребителите от сътрудник „Социални дейности в социална услуга”; 6.6. Изготвяне на месечен план за мониторинг и обобщени месечни отчети от проведения мониторинг по домовете от сътрудник „Социални дейности в социална услуга”; 6.7. Взаимодействие с потребителите. В процеса на доставка на услугите ръководителят на проекта и сътрудник „Социални дейности в социална услуга” ще поддържат комуникация с потребителите за обратна връзка относно актуализиране на предоставяните почасови услуги.
Одит на проекта Дейността включва извършване на независим одит на разходите по проекта от лицензиран експерт-счетоводител. 7.1. Извършване на текущ преглед на разходите по проекта 7.2. Изготвяне на окончателен одиторски доклад - при приключване на проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Елтех" ЕООД
Пенка Тодорова Арменчева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 326 BGN
Общ бюджет: 202 789 BGN
БФП: 202 789 BGN
Общо изплатени средства: 180 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 801 BGN
2014 109 671 BGN
2015 0 BGN
180 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 181 BGN
2014 93 221 BGN
2015 0 BGN
153 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 620 BGN
2014 16 451 BGN
2015 0 BGN
27 071 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой междинни срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 Брой пресконференции - договор 156
Индикатор 6 Брой публикации - договор 156
Индикатор 7 Брой заявления за кандидатстване за длъжността домашен санитар - договор 156
Индикатор 8 Брой заявления за ползване на социални услуги - договор 156
Индикатор 9 Брой проведени обучения - договор 156
Индикатор 10 Брой индивидуални планове за предоставяне на услугите - договор 156
Индикатор 11 Брой отчети от мониторинга - договор 156
Индикатор 12 Брой графици за предоставяне на социалните услуги - договор 156
Индикатор 13 Брой досиета на потребители - договор 156
Индикатор 14 Брой досиета на домашни санитари - договор 156
Индикатор 15 Брой сключени договори с одитор - договор 156
Индикатор 16 Брой информирани хора, вкл. представители на целевата група - договор 156
Индикатор 17 Брой сключени договори с домашни санитари
Индикатор 18 Брой сключени договори с потребителите - договор 156
Индикатор 19 Брой обучени лица - договор 156
Индикатор 20 Брой обгрижени лица - договор 156
Индикатор 21 Брой одиторски доклади - договор 156


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз