Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0192-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ГРИЖА И ПОДКРЕПА В СЕМЕЙСТВОТО”
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Чрез създаването на Звено за услуги в домашна среда ще се подпомагат лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, осъществяване на социални контакти и поддържане своя бит и хигиена. Ще се създадат условия за приемственост на обслужването на лица, ползващи услугите „Социален асистент", „Домашен помощник" и „Личен асистент", финансирани от ОПРЧР и националния бюджет. Tози нов модел ще стане и основа за бъдещо планирано развитие на общински социални услуги.
Дейности: Организация и управление на проекта - формиране на екипа Със стартиране на проекта ще се сформира екип за управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, за постигане на заложените индикатори, за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът се състои от трима души – ръководител проект, счетоводител и технически сътрудник. Той е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията и при поискване предоставя наличната документация. Предвижда се екипът за организация и управление да разработи документацията за правилното и ефективно протичане на дейностите по проекта – система за мониторинг и контрол, процедури за избор на персонал, план-графици на дейностите и др. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги, материали и оборудване, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа и оперативни събирания. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали.
Обзавеждане и оборудване на помещенията за Звеното Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда ще бъде разкрито в сградата на Домашен социален патронаж. За тази цел ще се използва просторно помещение, което ще бъде постоянно работно място за сътрудника социални дейности. Към настоящият момент това помещение не се използва и за използването му за целите на новата социална услуга, е необходимо да бъде оборудвано с необходимата техника и мебели. Предвиждаме закупуване на преносим компютър за сътрудника социални дейности. Освен това помещението ще бъде оборудвано с работно бюро и столове за работещите. Ще бъдат закупени шкафове, в които ще бъде съхранявана документацията на наетия персонал и потребителите. Част от документацията ще бъде съхранявана в метални шкафове, които се заключват. Предвижда се още закупуване на многофонкциунално устройство – принтер/скенер/копир. Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. Всички закупени артикули ще бъдат обозначени със стикери, указващи източника на финанирането (съгласно изискванията на ОПРЧР). Ще се направи избор на доставчици за обзавеждането и оборудването, съгласно предварително разработени и утвърдени графици за тръжни процедури.
Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронната страница на общината. Обявата за кандидатстване за работа ще бъде поставена и на информационното табло в сградата на общината и Домашен социален патронаж. Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. При реализирането на дейността ще се създаде голяма прозрачност при провеждане на интервюта и подбор на персонал за предоставяне на услугите, като ще се следват следните стъпки: 1. Обявяване на работните места, вкл. в БТ. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за персонал за предоставяне на услугите 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидатите. Резултатите за административно съответствие и от проведените интервюта ще бъдат изнесени на видно място. Избраните кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени за сключване на срочни трудови договори за период от 12 месеца, Предвижда се да бъде нает персонал от 42 души – сътрудник социални дейности в социално предприятие, 20 домашни помощници, 21 социални асистенти. На назначения персонал ще се предостави работно облекло, санитарни материали, консумативи. В рамките на дейността ще се извършат разходи за трудова медицина за назначеният персонал, като за целта ще се избере лицензирана фирма изпълнител. Ще се извърши оценка на риска на работното място и са предвидени профилактични медицински прегледи на персонала.
Обучение на персонала и консултации Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори с персонала за предоставяне на социални услуги в домашна среда, преди да започнат работа в дома на потребителите. Обучението включва следните теми: - Общи познания и основни задължения за домашните грижи; - Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; - Работа с клиентите и техните семейства; - Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг. - Нормативни стандарти за качество. - Здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на четири дни. Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения през 3 месеца. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. При провеждането на въвеждащото обучение няма да се включват лица, вече преминали през подобно обучение по други програми или по друг ред. Обучението ще се предостави от избрани, чрез подбор външни обучители с опит при извършване на социална работа и обучения. Персоналът, който ще предоставя социални услуги в домашна среда ще получава консултиране един път на всеки два месеца по два дни. Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Консултациите ще се отнасят до: - Затруднения в работата с потребителите; - Затруднения в работата с институции; - Необходимост от допълнителни знания и умения за работа. Консултациите ще се предоставят от избран, чрез подбор външен експерт с опит при извършване на социална работа.
Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители Информационна кампания, която включва: • Разпространение на информационни материали • Информации в местните медии и на сайта на общината Екипът за организация и управление на проекта ще предоставя информация на кандидат-потребителите и/или техните близки за начина на кандидатстване, необходимите документи, правилата и процедурите за ползване на различните услуги в рамките на проекта: - За лична помощ; - За комунално-битови дейности; - За подкрепа за социално включване. Заявления на потенциалните потребители на услугата ще се приемат в сградата на общинската администрация, след комплектоване се насочват към Дирекция социално подпомагане (ДСП) за оценка. След извършването на оценките от страна на ДСП, екипът по управление и организация прави окончателен подбор, като за целта изработва предварително процедура за подбор с критерии (по схемата на точкуване) Следват се следните стъпки: 1. Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата – заявление, документ удостоверяващ доходите на бенефициентите и други при необподимост. 2. Извършването на оценка на нуждите на кандидат-потребителите от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, с акцент върху социалния статус и потребностите на лицето, включително и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги. 3.Подборът на потребителите на услугите се извършва от екипа по проекта, на базата на постъпили заявления от кандидатите, извършената индивидуална оценка на потребностите и критерии за подбор (по схемата на точкуване) 4. При установяване на потенциални клиенти, които са ползвали услугите на Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник по предишни програми и проекти и такива са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители.
Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и комунално- битови дейности Дейността включва: • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги за лична помощ - всеки личен асистен и домашен санитар предоставя услугите на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на потребителите; • Предоставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално - битови дейности по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварително договорен график и установени потребностите. • Преразглеждане и актуализиране на индивидуалните социални оценки и плановете за предоставе на услугите след шестият месец от началото на предоставяне на услугите. Почасови услуги за лична помощ ще се предоставят ежедневно: помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар. Почасови услуги за комунално - битови дейности ще се предоставят: Ежедневно: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; приготвяне на храна с продукти на потребителя; други комунално-битови услуги, съгласно предварително извършената оценка на потребностите. и Периодично: основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя; извършване на административни услуги и плащания, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти при необходимост. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и утвърдена Методика, приета с решение на Общински съвет, Ямбол. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване Дейността включва: • Изготвяне на индивидуалните планове за предоставяне на услуги и работни графици за предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване според конкретните нужди на потребителите; • Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услугите – досиета на потребителите, формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителя, дневници на потребителите; • Предоставяне на почасови услуги почасови услуги в подкрепа на социалното включване по график – всеки бенефициент ползва услугите според предварителна договорен график и установени потребностите. • Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след шестият месец от началото на предоставяне на услугите за социално включване. Видове почасови услуги за социално включване: Ежедневни услуги: - Помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, - Придружаване до образователни институции (детска градина, училище и др.) - Друга дейност изразена в социална работа с потребителите. Периодично предоставяни услуги: - Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др - Помощ при писане на писма, - Заявления и подаването им до съответните институции, - Придружаване до здравни заведения и други. Персоналът, предоставящ услугите ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и утвърдена тарифа от ОС. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Популяризиране на комплексната услуга/ публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. За провеждане на прескоференцията не са необходими финансови средства по проекта. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали: - Банер – 1бр.,. - Брошури – общо 500 бр.- 250 за оповестяване на дейностите на проекта; и 250 бр., за постигнатите резултати . - информационна табела по проекта – 1 брой., която ще се постави на сградата на Дом.соц.патронаж. За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата се предвиждат и други информационни подходи като: платени публикации в местни весници (в началот на проекта, след стартиране същинското предоставяне на услугата и на финала на проекта), регулярни ПР-съобщения, изготвени от отдел „Връзки с обществеността” при Община Ямбол. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна конференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, представители на социалните служби, общинска администрация, медии, местната общност. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно съществуване на Звеното за социални услуги на територията на Община Ямбол. Ще се осигури свободен прием на граждани и ще се раздаде информационната брошура. Предвижда на всички участници в конференцията ще се раздадат информационни материали - папки, Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали – информационна табела, брошури, банер. Предвижда се изработването на стикери за визуализация на закупеното оборудване и материалите, които ще бъдат раздавани на конференцията.
Одит на проекта Одитът е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на финансовите средства по проекта и на отчетността в община Ямбол по проекта. Община Ямбол ще обяви обществена поръчка за извършване на одит на проекта. Задължително условие е одитът да бъде извършен от дипломиран експерт – счетоводител. Одиторска проверка ще бъде извършвана при всяко искане за междинно плащане и докладът на одитора ще бъде част от документите към искането за възстановяване на средства. Одитът ще има за задача да извърши проверка, че: - дейностите на проекта са осъществени в съответствие с принципите на добро финансово управление; - проектът е реализиран с необходимите ресурси – административни, финансови и технически; - всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство; - първичните счетоводни документи и документите с еквивалинтна сдоказателствена стойност са налични и валидни; - напредъкът по проекта е проверен от бенефициента и чрез проверка на реалното му изпълнение в дома на потребителите; - са спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; - всички дейности по проекта са надлежно документирани и всички документи за разход се съхраняват и са на разположение на национални и европейски контролни органи; - е извършена проверка на счетоводните системи и осчетоводявания; - е извършена проверка за двойно финансиране; - е извършена проверка за спазване на законодателството за минимални държавни помощи; - са налични мерки за информиране и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 946 BGN
Общ бюджет: 231 682 BGN
БФП: 231 682 BGN
Общо изплатени средства: 218 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 789 BGN
2013 74 087 BGN
2014 95 984 BGN
2015 0 BGN
218 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 471 BGN
2013 62 974 BGN
2014 81 586 BGN
2015 0 BGN
186 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 318 BGN
2013 11 113 BGN
2014 14 398 BGN
2015 0 BGN
32 829 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой сключени трудови договори с одобрените кандидати за извършване на услугата в домашна среда - 192
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата - 192
Индикатор 6 Брой проведени обучения - въвеждащо и поддържащи обучения - 192
Индикатор 7 Брой лица, получили консултативни услуги - 192
Индикатор 8 Информирани потенциални потребители и представители на общноста - 192
Индикатор 9 Брой оценени потенциални потребители - 192
Индикатор 10 Брой обслужени потребители - 192
Индикатор 11 Брой проведени конференции за публичност на проекта - 192
Индикатор 12 Брой създадени работни места за извършване на услугата - 192
Индикатор 13 Обучен персонал -брой лица, завършили успешно програма за обучение за извършване на услугата - 192
Индикатор 14 брой проведени часове за обучение - 192
Индикатор 15 Брой проведени часове консултации - 192
Индикатор 16 Брой подбрани потенциални потребители - 192
Индикатор 17 Брой лица, желаещи да ползват услугата и след приключване на проекта. - 192
Индикатор 18 Раздадени информационни материали на участниците в конференциите - 192
Индикатор 19 Поставени информационни табели - 192
Индикатор 20 Разпространени брошури за популяризиране и за резултати на проекта сред местната общност - 192
Индикатор 21 Брой изготвен банер ползван на всички мероприятия - 192
Индикатор 22 Брой ПР-съобщения до медиите за текущото изпълнение на дейностите по проекта - 192
Индикатор 23 Брой създадено звено за грижи в домашна среда към Домашен социален патронаж в община Ямбол - 192


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз