Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0159-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване в малките населени места”
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Същността на проекта е да бъде създаден и приложен модел на социално предприятие за грижи в домашна среда, който да насърчава и подпомага процесите на социално включване в 44 населени места от селски тип в състава на община „Тунджа”. Услугите в домашна среда са най – адекватната форма на социална закрила в маргинализираните селски райони. В предприятието ще бъде осигурена заетост на 32 лица. Капацитетът на услугите ще бъде 75 ползватели.
Дейности: Организация и управление на проекта. Формиране на ефективен екип Организационната дейност ще включва следните поддейности:  Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.  Разработване на работна документация и процедури за предлагане на услугите в Звено за услуги в домашна среда  Разработване на критерии за оценка на нивото на интеграция на целевата група – лицата на защитена заетост; на качеството и методика за контрол върху качеството на предлаганата услуга Звено за услуги в домашна среда  Формиране екип от персонал за предоставяне на социалните услуги в Звено за услуги в домашна среда, вкл. подбор на целевата група, при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етническа и религиозна принадлежност и при съблюдаване на условията за защитена заетост.  Изготвяне на финансови отчети за разходваните по бюджета средства, съгласно изискванията на договарящата институция Изготвяне на технически отчети съгласно изискванията на договарящата институция за отчитане напредъка на изпълнение на проекта. За да се осигурят нормални работни условия на екипа и всички страни по проекта, се предвижда да бъдат ангажирани почасово в рамките на по 980 часа по проекта екип от ръководител, и техн. сътрудник и по 540 часа на счетоводител, координатор.
Провеждане на процедури за избор на изпълнител Дейността по набелязване на отделните процедури за избор на изпълнител, тяхното изготвяне и провеждане, се явява от съществена значимост за правилното стартиране и провеждане на целия проект, в съответствие с нормативните изисквания в тази област. Етапите, през които ще се премине са следните: 2.1.Актуализиране на графика на провеждане на отделните тръжни процедури. 2.2.Екипът на проекта, подпомогнат от експерт в областта на обществените поръчки и експерт юрист, съвместно със Звеното за обществени поръчки от общинската администрация, ще подготвят необходимата документация за избор на външни изпълнители за всички отделни планирани по проекта обществени поръчки, съгласно графика за изпълнение на дейностите по проекта. Процедурите ще се проведат в съответствие с нормативните изисквания на действащото законодателство. 2.3. Със заповед на кмета на община „Тунджа”, ще се проведат процедурите и ще се изберат изпълнители по отделните проектни дейности, след което ще се сключат договори с тях. При провеждането на процедурите и избора ще се търси баланс в съотношението цена-качество, рефлектиращи върху най-доброто изпълнение на задачата. Самите процедури ще бъдат проведени при спазване. принципите за прозрачност и равнопоставеност. Детайлна информация за планираните тръжни процедури се съдържа в т.5.1.2 от проектното предложение.
Оборудване на 3 офиса за управление на услугите в домашна среда в административната сграда на община „Тунджа” и в кметствата на селата Тенево и Скалица. За дейността на социалното предприятие ще бъде оборудвана материална база с отпаднала необходимост – помещение в административната сграда на община „Тунджа” в Ямбол и част от сградата на Кметства в селата Скалица и Тенево. За нуждите на социалното предприятие ще бъдат закупени след провеждане на процедура за доставка, съгласно изискванията на действащото законодателство - 1 брой компютърна конфигурация (компютър + монитор); преносим компютър, мултимедийно устройство, 1 бр. мултифункционален принтер -3 в 1, потребителски кът с 2 броя бюра, секции, столове и др. с оглед осигуряване на нормална работна среда на персонала. Ще се осигурят информационни табла, на които ще се изнася актуална информация за предоставяне на услугите от ново формираното Звено за услуги в домашна среда. На персонала на предприятието ще бъде осигурено работно облекло, което е задължително изискване в процеса по предлагане на услугите. Обособяването на 3 офиса на Звеното за услуги в домашна среда ще даде възножност за равен достъп до услуги на жителите на всички 44 села от състава на общината.
Подбор на целевата група. Назначаване и обучение на персонал на Звеното за услуги в домашна среда. Звеното за услуги в домашна среда ще включва персонал за управление от 2 лица, състоящ се от социален работник и касиер-счетоводител и персонал от 30 лица, в т.ч. 6 социални сътрудници и 24 домашни санитари, ангажирани пряко с предоставяне на подкрепящи дейности в домашна среда. Персоналът в звеното ще бъде нает на трудов договор, след провеждане на процедура по подбор по документи и събеседване. Осигуряването на подготвен персонал, притежаващ знания и практически умения за качествено предоставяне на услугите в Звеното за услуги в домашна среда е процес, който включва подбор и обучение на 20 лица от целевата група - безработни лица, които не са участвали в други форми на професионално обучение, свързано с подобен род дейности за доставка на услуги в домашна среда. Подборът и обучението на персонала, пряко ангажиран с извършването на дейностите в домашна среда са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, приети добре от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление, придружено с определени документи - по настоящ адрес в общината. Кандидатите попълват карта за самооценка на личните качества и умения които притежават , разработена специално за целите на проекта. С оглед избягване на двойно финансиране при включване във въвеждащото обучение, всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми / проекти, ще трябва да приложи копие на удостоверение / сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените заявления се въвеждат в деловодната система на общината, след което се описват в „Дневник на заявленията от кандидатите за персонал”. Със заповед на кмета се сформира Комисия за оценка и подбор на персонал и потребители. Комисията провежда интервю с кандидатите за персонал, като съблюдават графика за изпълнение на дейностите по проекта. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка”, по точкова система . Комисията изготвя списък на оценените кандидати, като ги подрежда в низходящ ред. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. Екипът за управление разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за персонал и кандидатите за потребители. В процедурата ще са разписани реда, начина и сроковете за целия процес, свързан с оценката и подбора. Екипът създава и води дневник за жалби и сигнали. Със заповед на кмета на общината се сформира комисия за разглеждане на жалби и сигнали. Екипът за организация и управление изготвя списък с лицата, които следва да бъдат включени във въвеждащо обучение. Екипът подготвя обучителна програма, съобразена с естеството на дейностите, предстоящи за изпълнение по предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към лица и деца с увреждания и възрастни хора и съобразени с утвърдените от Директора на АСП Методики за предоставяне на социалните услуги ”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Обучението се предвижда да бъде извършено от външен сертифициран изпълнител, след провеждане на конкурсна процедура. Въвеждащото обучение в рамките на настоящия проект ще се реализира в рамките на 5 работни дни , в сесии от по 8 учебни часа, в групов формат от 20 души. Изготвят се присъствени форми за всеки обучителен ден. Осигуряват се материали на обучаваните и на всяко лице се издава удостоверение. В хода на проекта се предвижда провеждане на поддържащи обучения След подбора и приключване на въвеждащото обучение с кандидатите за социални сътрудници и домашни санитари се сключват трудови договори в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Всички наети лица подписват Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. По настоящия проект за социални сътрудници и домашни санитари ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. Социалните сътрудници ще предоставят почасови услуги насочени за лична помощ и такива, насочени в подкрепа на социалното включване на нуждаещите се лица. Домашните санитари ще предоставят почасови услуги за комунално - битови дейности на потребителите. Почасовото предоставяне на услугите ще създаде възможност един потребител да получи според индивидуалните си потребности комплекс от дейности в домашна среда, включващ както подкрепа за лична помощ, така и услуги насочени в подкрепа на социалното включване и комунално - битова помощ. На практика в дома на потребителя в различно време ще има възможност да получи подкрепящи услуги от различни специалисти. Един социален сътрудник ще може да работи с 2 (двама) или повече потребители на услугата, а един домашен санитар с 3(трима) и повече потребители по настоящия проект, но в различно време.
Подбор на целевата група. Подбор и социална оценка на ползвателие на услуги на Звеното за услуги в домашна среда. В настоящия проект ще се включат: лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване в дома; деца с намалена възможност за социална адаптация и / или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самостоятелно организиране на бита в домашни условия; Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.01.04 “Помощ в дома”.Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Екипът на проекта създава организация и информира по подходящ начин обществеността за сроковете, през които ще се приемат заявления от кандидат –потребителите. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице по настоящ адрес в административният център на общината. Кандидат – потребителите ще имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитаните от тях лица, които да им предоставят почасовите услуги. Към заявлението се добавят актуални подкрепящи документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат - потребителя. Подадените заявления се завеждат в деловодната система на общината, след което се описват в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга „Помощ в дома”. За осигуряване прецизен подбор на потребителите, оценката на потребностите се изготвя от специалисти в Дирекция «Социално подпомагане», съгласно утвърдената Методика по проекта. За целта бенефициента по проекта изготвя и депозира искане до Д”СП” за извършване на оценка на всички постъпили заявления, като прилага и екземпляр от Оценка на потребностите (Приложение No 1 и ПриложениеNo 2) от Методиката. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите до 22 (двадесет и два) работни дни след получаване на досието на кандидат-потребителя. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител. Дирекция” Социално подпомагане” подготвя Списък на кандидатите, подредени в низходящ ред според необходимостта от честотата и продължителността на почасовите дейности, необходими за предоставяне на кандидат-потребителя. След изготвяне на оценката на потребностите, оригиналните досиета се предоставят на бенефициента с приемно - предавателен протокол. Със съответния потребител, бенефициента сключва потребителски договор, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, както и индивидуалния часови пакет от дейности. Потребител на услугата „Помощ в дома" ползва 1 (един) или повече специалисти от Звеното за услуги в домашна среда. За всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените и създадени по време на изпълнение на проекта документи. За ползването на почасовите услуги потребителите заплащат определена месечна цена на услугата по Методика, утвърдена с решение на Общинския съвет. За изследване удовлетвореността на потребителите периодично се провеждат анкети при спазване на хоризонталните принципи, като се гарантира равнопоставеност между половете, без ограничение на етнос, религия, възраст, увреждания и др.
Предоставяне на комплекс от социални услуги в домашна среда на жителите на населените места от от състава на община „Тунджа”. Социалната услуга ще се предоставя от 6 социални сътрудника, 24 домашни санитари – персонал на „Звеното за услуги в домашна среда”, което ще организира дейността си чрез обособяването и разкриването на 3 офиса на територията на общината и ще удовлетвори потребностите от почасови социални услуги на 75 потребители, живеещи на територията на община „Тунджа” в продължение на 12 месеца. Създаването на 3 /три/ офиса: по един в административната сграда на общината и в кметствата на селата Тенево и Скалица ще създаде възможност за улеснен достъп до услугата както на живеещите в тези населени места, така и на тези от селата, отстоящи в близост до тях. Във всеки офис ще работят по 10 /десет/ човека персонал: 2 /двама/ социални сътрудници и 8 /осем/ домашни санитари. Всеки един от тях ще предоставя почасови услуги на не по-малко от 2 /двама/ потребители, като по този начин ще се осигури възможност на 25 лица, живеещи в близки до офиса населени места, да ползват различни видове подкрепящи дейности от двама различни специалиста – социален сътрудник и домашен санитар по определен график. Предоставянето на услугите по проекта стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Бенефициета и потребителя и / или негов законен представител. Услугата ще се предоставя по разработена за нуждите на проекта Методика за предоставяне на почасови социални услуги. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, честотата и продължителността им, които са определени с Оценката на потребностите, изготвена от Д ”СП”. Графикът на домашните санитари и социалните сътрудници ще се изготвя съобразно указаните индивидуални потребности на потребителите. Индивидуалният план се изготвя съвместно със социалния работник от Звеното за услуги в семейна среда, представител на екипа за управление, определения социален сътрудник и / или домашен санитар, с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и / или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), персонала, пряко ангажиран с предоставяне на почасовите услуги, социалния работник от Звеното и ръководителя на проекта.Всеки индивидуален план се актуализира от социалния работник в Звеното чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител. Екипът на проекта разработва и ще предложи за утвърждаване на Бенефициента по проекта Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът на проекта ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за персонала, пряко ангажиран с предоставяне на почасовите услуги, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и / или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп на обслужващия персонал до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на домашния санитар и / или социалния сътрудник. Персоналът ще бъде обучен и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. Екипът на проекта ще организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на личните асистенти при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.и ще им бъдат осигурени работно облекло и предпазни средства За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата “Помощ в дома” за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от домашния санитар или социалния сътрудник и потребителя (или негов представител).След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на персонала, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта.
Информационна кампания Публикуване на информация за проекта, финансиращия орган и конкретно за предоставяната услуга в сайта на община „Тунджа”. Отпечатване на информационна брошура, включваща информация за финансиращия орган, целите на проекта и подробна информация за предлаганата услуга. Формат А5, обем – 12 стр., тираж – 500 бр., корици – гланцирани. Информационен плакат - Формат А3, тираж – 50 бр. Периодично ще бъдат публикувани тематични статии, видиоматериали и интервюта с представители на целевите групи, бенефициента и екипа за организация и управление на проекта в местни и регионални печатни и електронни медии. Публикуване на информация относно изпълнението на дейностите по проекта, финансиращия орган, тематични интервюта, репортажи и др., свързани с изпълнението на проекта. Печатни медии – 3 бр., Електронни медии – 2 бр. Пресконференция при стартиране на проекта с представители на различни медии, служители на общинската администрация, работещи в сферата на социалните услуги, екипа по управление на проекта и представители на гражданското общество, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите предвидени по проекта. Участници –50 човека. Заключителна пресконференция за популяризиране на постигнатите резултати от реализацията на дейностите по проекта и информация за финансиращия орган. В срещата ще участват представители на местни и регионални медии, представители на целевата група по проекта, служители на общинската администрация работещи в сферата на социалните услуги, екипа по управление на проекта и представители на гражданското общество.
Мониторинг на работата на Звеното за услуги в домашна среда и Одит на Проекта На основание разработената методика за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила, в рамките периода на предоставяне на услугата ще бъде извършван текущ контрол чрез:периодични обратни връзки с всички потребители и наетите служители на защитена заетост; проверка и преглед на създадената документация; разглеждане на направени от страна на целевата група и потребителите предложения за подобряване на социалната услуга;провеждане на проучване чрез формуляри за обратна връзка за установяване степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганата услуга, обобщаване получените резултати и предприемане на коригиращи действия. Дейността по одит е задължителна, с оглед спазване изискванията на т.3.2.5 от Инструкцията за разработване на бюджет от Насоките за кандидатстване Бенефициентът е задължен да представи доклад за външен одит на проекта, изготвен от регистриран одитор. Докладът се прилага към искането за окончателно плащане в случай, че размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ надхвърля 200 000 лева.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 090 BGN
Общ бюджет: 210 565 BGN
БФП: 210 565 BGN
Общо изплатени средства: 191 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 418 BGN
2013 0 BGN
2014 148 554 BGN
2015 0 BGN
191 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 905 BGN
2013 0 BGN
2014 126 271 BGN
2015 0 BGN
163 177 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 513 BGN
2013 0 BGN
2014 22 283 BGN
2015 0 BGN
28 796 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой работни места в Звено за услуги в домашна среда - 159
Индикатор 5 Брой лица от целевите групи, в Звено за услуги в домашна среда - 159
Индикатор 6 Брой сключени трудови договори с одобрени лица – специалисти за управление на Звено за услуги - 159
Индикатор 7 Брой сключени трудови договори с одобрени лица за предоставяне на услугите - 159
Индикатор 8 Брой проведени обучения за доставка на услуги - 159
Индикатор 9 Брой лица, включени в обучение - 159
Индикатор 10 Брой дни/часове за обучение - 159
Индикатор 11 Брой потребители на услугата в общността, предоставяна от Звеното - 159
Индикатор 12 Брой сключени договори с потребители на услуги от Звеното - 159
Индикатор 13 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата - 159
Индикатор 14 Брой лица назначени в Звеното - 159
Индикатор 15 Брой лица, на които се предоставят услуги от Звеното - 159


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз